Przekonaj się jak można wykorzystać degustacje wina dla wzmocnienia relacji z Twoim klientem lub zbudowania zespołu w Twojej firmie. Organizujemy spotkania przygotowywane na życzenie i wedle wymagań naszych klientów.

Poznaj ofertę wyjazdów winiarskich

Spotkania integracyjne

Jeśli chcesz spotkać się ze znajomymi z pracy lub zorganizować imprezę integracyjną zwróć się do nas – specjalnie na tę okazję przygotujemy nietypową degustację wina. Będziemy próbować wina w ciemno, rozpoznawać aromaty, łączyć wino z jedzeniem i wygrywać nagrody! Sprawdzone atrakcje nie pozwolą się nudzić, a dzięki obecności wina atmosfera będzie doskonała. Spotkania integracyjne organizujemy zarówno dla kilku osób, jak i dużych, zorganizowanych grup.

szkolenie winiarskie

Degustacje after hours

Zapraszamy na degustacje tematyczne po pracy. Spotkania organizowane są wieczorem – mogą mieć charakter zaawansowany lub początkujący. Temat jest zawsze dobierany w oparciu o specyfikę firmy i zapotrzebowanie grupy. Wciągnij swoich współpracowników do Świata win!

Wsparcie sprzedaży

Wiemy jak ważne jest spajanie więzi między partnerami w biznesie. Z naszego doświadczenia wynika, że wino wspomaga ten proces. Możemy przygotować degustację lub serię spotkań dla Twoich klientów. Odpowiednio dobrany temat i przyjazna atmosfera wspólnej degustacji mogą zainaugurować nowy rozdział współpracy. Próbowanie wina to też doskonały sposób na zakończenie dnia poświęconego na prezentacje, szkolenia czy rozmowy biznesowe. Skontaktuj się z nami, a my prześlemy przykładowy scenariusz spotkania.

degustacja wina - kurs

Winiarski savoir vivre

Wino w Polsce przeżywa renesans. Otwierają się nowe wine bary, sklepy z winem, powstaje co raz więcej audycji i artykułów na temat wina. Także w życiu zawodowym wino zajmuje miejsce, które kiedyś było zarezerwowane dla mocnych alkoholi. Jeśli nie czujesz się komfortowo rozmawiając o winie, wybierając je w sklepie lub zamawiając w restauracji zapraszamy na kurs winiarskiego savoir vivre. Na kursie omawiamy co wypada, a co nie w relacji człowiek-wino-człowiek. Dowiesz się między innymi: jak trzymać kieliszek, jakie wino wybrać na spotkanie biznesowe, na czym opiera się etykieta winiarska obowiązująca na świecie i jakie są różnice w stosunku do wina w różnych kulturach. Podczas szkolenia pokazujemy nowoczesne podejście do wina, nowe trendy i zwyczaje przyjęte na międzynarodowych spotkaniach. Zapraszamy ludzi biznesu, osoby zajmujące się organizacją eventów, dyplomatów, polityków i wszystkich zainteresowanych winiarską etykietą.

Kieliszki przygotowane na barolo

W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy o kontakt.

See for yourself that wine tastings may build stronger relationship with your customer or form a team in your company. We organize meetings prepared on demand and according to the instructions of our customers.

Team building meetings

If you want to meet with your colleagues or organize a team building party, contact us – we will prepare a wine tasting event just specially for this occasion. We will taste wine without knowing its name, recognize aromas, connect wine with food and win prizes! The well-tried attractions will make sure that no one gets bored, while the presence of wine will guarantee a great atmosphere. We prepare team building meetings for several people, as well as large and organized groups.

After-hours tastings

We invite you to participate in thematic tastings after your working hours. The meetings are held in the evening – they can be of an advanced or a novice character. The topic is always selected according to the specific nature of the company and the requirements of the group. Introduce your workmates to the world of wine!

Sales support

We know how important it is to achieve firm relation between business partners. We know from our experience that wine helps in this process. We may prepare a tasting event or a series of meetings for your customers. A properly chosen topic and friendly atmosphere of wine tasting in a group may inaugurate a new chapter in the cooperation. Wine tasting is also a perfect activity for the end of the day that has been devoted to presentations, trainings or business negotiations. Contact us and we will send you an exemplary plan of such a meeting.

Wine savoir vivre

Wine in Poland undergoes its renascence. New wine bars, stores are being open and there are more and more broadcasts and articles concerning wine. Also in the professional life, wine took the position that used to be destined for stronger alcohols. If you do not feel comfortable when talking about wine, choosing wine in a store or ordering it in a restaurant, we invite you to participate in our course on wine savoir vivre. During this course, we discuss what is allowed and what is not in the human-wine-human relation. Among others, you will learn: how to hold a wine glass, what wine should be chosen for a business meeting, what is the basis of the wine etiquette used all over the world and what are the differences in relation to wine in various cultures. During the course, we show the modern approach towards wine, new trends and customs employed at international meetings. We invite people connected with business, persons who organize events, diplomats, politicians, and all other people who are interested in the wine etiquette.

In order to learn the details, contact us.