Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs na 10-lecie Kondrat Wina Wybrane (Facebook) oraz fundatorem
nagród jest 2 WW Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 2 05-500 Piaseczno
NIP: 5252590216 (dalej zwana „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu „Konkurs na 10-lecie Kondrat
Wina Wybrane (Facebook)” (Dalej zwanego „Konkursem”) można wygrać dwuosobowe zaproszenie
do udziału w zamkniętym bankiecie na 10-lecie firmy oraz wino ze specjalną limitowaną etykietą
stworzoną przez światowej sławy artystę Jana Bajtlika.
3. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na profilu
Facebook marki Kondrat Wina Wybrane: (zwanym dalej „Profilem”), który jest organizatorem
Konkursu https://www.facebook.com/KondratWinaWybrane.
4. Konkurs trwa od 20.09.2022r. do 28.09.2022r. do godziny 22:00. Konkurs nie jest organizowany,
administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook, Facebook est znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook Inc.

Warunki Uczestnictwa

5. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu Facebook.
6. Konkurs polega na tym, że w dniu 20.09.2022 r., na Profilu opublikowany zostanie post informujący o
Konkursie (dalej zwany „Postem”), a osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie będą mogły
polubić profil marki oraz w komentarzach pod Postem odpowiedzieć na pytanie „Czego życzy marce
na kolejnych 10 lat?” w zamian za nagrodę od organizatora Konkursu.
7. Nagrodą w Konkursie jest: dwuosobowe zaproszenie do udziału w zamkniętym bankiecie
urodzinowym dnia 5 lub 6 października w godzinach 19-24 w Krakowie lub Warszawie (miejsce udziału
w bankiecie do wyboru przez zwycięzcę) oraz wino ze specjalną limitowaną etykietą stworzoną przez
światowej sławy artystę Jana Bajtlika.
8. Po zakończeniu Konkursu, tj. W dniu 29.09 o godz. 12:00, Organizator skontaktuje się za pomocą
wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu ze zwycięzcą konkursu. W konkursie wygra osoba, której
komentarz najbardziej poruszył serca Organizatora Konkursu. Dane uczestnika (w postaci nazwy profili
uczestnika na Facebooku), o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu zostaną również
ogłoszone w relacji na Profilu.
9. Aby otrzymać nagrodę, osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej musi, w terminie 24 godzin od
otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać w wiadomości
prywatnej na Facebooku adres e-mail , na który Organizator ma wysłać uczestnikowi nagrodę (dane
adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu oraz e-mail. Po otrzymaniu od
uczestnika wiadomości zwrotnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym Organizator w terminie 48
godzin prześle uczestnikowi pocztą elektroniczną zaproszenie na bankiet urodzinowy.

Reklamacje

10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż
do dnia 30.09.2022 r.
11. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby
Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem: „Konkurs na 10-lecie marki Kondrat
Wina Wybrane (Facebook)”.
12. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od
otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez
uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

13. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 2 WW Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 2
05-500 Piaseczno
NIP: 5252590216
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w
celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony
przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
15. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu uczestnika na
portalu Facebook) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
16. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale
niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu
doręczenia zwycięzcy nagrody.
17. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
18. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
20. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w
Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
21. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarza.

Postanowienia końcowe

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
23. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków
uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na Profilu oraz na stronie
www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
25. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, współorganizatora oraz na stronie
www.marekkondrat.pl.