Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 300 zł

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Jan Witkowski
tel. 668 671 039
jan.witkowski@mkondrat.pl
hurtonline@mkondrat.pl
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin konkursu KONKURS NA DZIEŃ MATKI (INSTAGRAM)

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Konkurs na dzień matki” oraz fundatorem nagród jest: 2 WW Sp. zo. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno
  NIP: 5252590216 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu „Konkurs na Dzień Matki (Instagram)” (Dalej zwanego „Konkursem”) można wygrać dwuosobowe zaproszenie do udziału w degustacji z producentką win z Austrii, Birgit Eichinger.
 3. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na profilu Instagram marki Kondrat Wina Wybrane: (zwanym dalej „Profilem”), który jest organizatorem Konkursu. https://www.instagram.com/kondrat_wina_wybrane/
 4. Konkurs trwa od 18.05.2023 do 21.05.2023r. do godziny 23:59. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram, Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.

Warunki Uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu Instagram.
 2. Konkurs polega na tym, że w dniu 18.05.2023 r., na Profilu opublikowany zostanie post informujący o Konkursie (dalej zwany „Postem”), a osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie będą mogły polubić profil marki oraz w komentarzach pod Postem odpowiedzieć na pytanie „Jaki najzabawniejszy moment wspominasz ze swoją mamą?” w zamian za nagrodę od organizatora Konkursu.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: dwuosobowe zaproszenie do udziału w degustacji austriackich win, w towarzystwie producentki Birgit Eichinger w wybranym przez siebie miast, spośród dostepnych, tj. Warszawa, Kraków lub Katowice.
 4. Po zakończeniu Konkursu, tj. W dniu 22.05.2023 r. Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu ze zwycięzcą W konkursie wygra osoba, której komentarz najbardziej poruszy serca Organizatora Konkursu. Dane uczestnika (w postaci nazwy profili uczestnika na Instagramie), o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu zostaną również ogłoszone w relacji na Profilu.
 5. Aby otrzymać nagrodę, osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej musi, w terminie 24 godzin od otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie adres e-mail , na który Organizator ma wysłać uczestnikowi nagrodę (dane adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu oraz e-mail. Po otrzymaniu od uczestnika wiadomości zwrotnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym Organizator w terminie 48 godzin prześle uczestnikowi pocztą elektroniczną zaproszenie na degustację.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż do dnia 30.05.2023 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem: „Konkurs na Dzień matki Kondrat Wina Wybrane (Instagram)”.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest: 2 WW Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno NIP: 5252590216 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
 3. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu uczestnika na portalu Instagram) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu doręczenia zwycięzcy nagrody.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
 9. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na Profilu oraz na stronie www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, współorganizatora, na stronie www.marekkondrat.pl oraz bio profilu Instagram.

 

Zestawy

Polecamy zestaw

Rieslingowy Szał
Dostępnośćkilkadziesiąt sztuk
177,00 zł
159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 177,00 zł
-10%