Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 300 zł

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Jan Witkowski
tel. 668 671 039
jan.witkowski@mkondrat.pl
hurtonline@mkondrat.pl
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin konkursu „KONKURS WIELKANOCNY” 2023

 

Regulamin konkursu
KONKURS WIELKANOCNY”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs Wielkanocny” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród jest 2 WW Sp. z o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, KRS 147298273, NIP: 5252590216 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs prowadzony jest w ramach programu lojalnościowego Wino Grono.
 3. Konkurs trwa od 24.03.2023 do 02.04.2023, do godziny 22:00.

Warunki Uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie będące uczestnikami programu lojalnościowego Wino Grono organizowanym przez Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3.
 2. W dniu 24 marca 2023 r. członkowie programu lojalnościowego Wino Grono, otrzymają maila z formularzem, zawierającym kilka pytań.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik programu Wino Grono musi w terminie do dnia 2 kwietnia 2023 do godziny 22:00 przesłać do Organizatora wypełniony formularz, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wypełniony formularz powinien zawierać odpowiedzi na wskazane w nim pytania oraz ulubiony przepis uczestnika na danie wielkanocne,
 4. W Konkursie wygrywa 3 uczestników, którzy zgłosili przepisy na dania wielkanocne, które najbardziej zaciekawiły Organizatora.
 5. Nagrodą w Konkursie jest specjalnie wyselekcjonowane przez ekspertów Kondrat Wina Wybrane wino specjalnie dobrane jako uzupełnienie do dania, na które przepis podał zwycięzca K
 6. Po zakończeniu Konkursu, tj. w dniu 05.04 po 12:00, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu drogą mailową (mailem wysłanym na adres mailowy zapisany na koncie uczestnika w programie Wino Grono). Aby otrzymać nagrodę zwycięzca musi, w terminie 24 godzin od otrzymania maila z informacją o zwycięstwie, przesłać w zwrotnej wiadomości mailowej dane adresowe, na które Organizator może przesłać nagrodę (dane adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, ulicę, numer budynku i numer lokalu jeżeli jest, miejscowość z kodem pocztowym oraz numer telefonu, który zostanie podany kurierowi).
 7. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, Organizator w terminie 48 godzin prześle zwycięzcy przesyłkę kurierską zawierającą nagrodę.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż do dnia 30.04.2023 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem: „Konkurs Wielkanocny”
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 2 WW Sp. zo. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno , KRS 147298273.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
 4. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu doręczenia zwycięzcy nagrody.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
 9. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na stronie www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.marekkondrat.pl

Zestawy

Polecamy zestaw

Rieslingowy Szał
Dostępnośćduże ilości
177,00 zł
159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 177,00 zł
-10%