Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin konkursu „RIESLING WEEKS W BARaWINO WARSZAWA (INSTAGRAM)”

Regulamin konkursu
„RIESLING WEEKS W BARaWINO WARSZAWA (INSTAGRAM)”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Riesling Weeks w BARaWINO” oraz fundatorem nagród jest firma 3 WW
Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2/303A, 05-500 Piaseczno NIP: 1231472426 (dalej zwana
„Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu „Riesling Weeks w BARaWINO
(Instagram)” (Dalej zwanego „Konkursem”) można wygrać:
Podwójne zaproszenie na kolację degustacyjną w BARAWINO WARSZAWA. Zwycięzca może sam/a
wybrać kolację degustacyjną, w której chce uczestniczyć, ale spośród terminów dostępnych na
mapie wydarzeń.Udział w konkursie BARaWINO Warszawa, upoważnia do zrealizowania nagrody
wyłącznie w BARAWINO Warszawa.
3. Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) prowadzony jest na profilu
Instagram marki BARaWINO Warszawa https://www.instagram.com/barawino_warszawa?
igsh=eTNkOXlvczlkY3pz, który jest organizatorem Konkursu.
4. Konkurs trwa od 18.06.2024r. do 30.06.2024r. do godziny 23:59. Konkurs nie jest organizowany,
administrowany ani sponsorowany przez portal Instagram, Instagram jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Instagram Inc.

Warunki Uczestnictwa

5. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu Instagram.
6. Konkurs polega na tym, że w dniu 18.06.2024 r., na Profilu BARaWINO Warszawa, opublikowany
zostanie post informujący o Konkursie (dalej zwany „Postem”), a osoby spełniające warunki
uczestnictwa w Konkursie będą mogły:
– Kupić butelkę niemieckiego rieslinga w BARaWINO Warszawa.
– Wykonać zdjęcie lub nagrać krótkie wideo związane z degustacją kupionego rieslinga.
– Dodać materiał do relacji na Insta story wraz z oznaczeniem profilu BARaWINO Warszawa i #Riesling
Weeks.
– Dodać krótki komentarz na temat degustowanego rieslinga, co czuje, czy smakuje.
7. Nagrodą w Konkursie jest:
Podwójne zaproszenie na kolację degustacyjną w BARAWINO WARSZAWA. Zwycięzca może sam/a
wybrać kolację degustacyjną, w której chce uczestniczyć, ale spośród terminów dostępnych na mapie
wydarzeń. Udział w konkursie BARaWINO WARSZAWA, upoważnia do zrealizowania nagrody
wyłącznie w BARaWINO WARSZAWA.
8. Po zakończeniu Konkursu, tj. w dniu 01.07.2024r. o godz. 12:00, Organizator skontaktuje się za
pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu ze zwycięzcą konkursu. W konkursie wygra osoba,
której komentarz najbardziej poruszył serca Organizatora Konkursu. Dane uczestnika (w postaci nazwy
profili uczestnika na Instagramie), o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu zostaną również
ogłoszone w relacji na Profilu.
9. Aby otrzymać nagrodę, osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej musi, w terminie 24 godzin od
otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać w wiadomości
prywatnej na Instagramie adres e-mail , na który Organizator ma wysłać uczestnikowi nagrodę (dane
adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu oraz e-mail. Po otrzymaniu od
uczestnika wiadomości zwrotnej, o której mowa w punkcie poprzedzającym Organizator w terminie 48
godzin prześle uczestnikowi pocztą elektroniczną zaproszenie na wybraną degustację.

Reklamacje

10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż
do dnia 31.07.2024 r.
11. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby
Organizatora lub mailem na adres info@mkondrat.pl z dopiskiem: „Riesling Weeks w BARaWino
Warszawa (Instagram)”.
12. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od
otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez
uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.

Dane osobowe

13. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 3 WW Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 2/303A, 05-500 Piaseczno NIP: 1231472426 (dalej zwana „Organizatorem”).
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w
celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony
przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
15. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu uczestnika na
portalu Instagram) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
16. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale
niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu
doręczenia zwycięzcy nagrody.
17. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
18. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
20. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w
Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
21. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarza.

Postanowienia końcowe

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
23. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@mkondrat.pl
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków
uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na Profilu oraz na stronie
www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
25. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, współorganizatora, na stronie
www.marekkondrat.pl oraz bio profilu Instagram BARaWINO Warszawa.

Zestawy

Polecamy zestaw

Vinho verde na co dzień
Dostępnośćduże ilości
246,00 zł
221,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 246,00 zł
-10%