Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin kursów w winnicy

Definicje i zasady ogólne

Organizator stawia sobie za cel zapewnienie Klientom i Uczestnikom optymalnych warunków poszerzania wiedzy z zakresu winiarstwa podczas organizowanego kursu wyjazdowego. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, Uczestników, jak i Organizatora.

a) Organizator – 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

b) Kurs wyjazdowy – odpłatny kurs wiedzy winiarskiej (podstawowy, zaawansowany, tematyczny czy profilowany) oferowany przez Organizatora, zgodnie z opisem danego Kursu przedstawionym w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE” na stronie internetowej www.marekkondrat.pl.

c) Degustacja – odpłatna degustacja win organizowana przez Organizatora zgodnie z opisem danej Degustacji przedstawionym w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE” na stronie internetowej www.marekkondrat.pl, o ile nie wynika to wyraźnie z konkretnego postanowienia niniejszego Regulaminu, posługując się w niniejszym regulaminie pojęciem Kursu wyjazdowego, Organizator ma na myśli również Degustację.

d) Miejsce zwiedzania – miejsce przebywania uczestników Kursu wyjazdowego (winnica)

e) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa Kurs wyjazdowy lub Degustację

f) Uczestnik – pełnoletnia osoba biorąca udział w Kursie wyjazdowym lub Degustacji.

g) Witryna – witryna internetowa prowadzona pod adresem www.marekkondrat.pl na podstawie Regulaminu Witryny www.marekkondrat.pl.

I Kursy i Degustacje

1.1. Informacje o Kursach wyjazdowych i Degustacjach organizowanych przez Organizatora (w szczególności rodzaj Kursu/Degustacji, opis i program oraz miejsce i termin Kursu/Degustacji) dostępne są na Witrynie w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE”.

1.2. O ile wyraźnie nie wynika to z konkretnego postanowienia niniejszego Regulaminu, posługując się w niniejszym Regulaminie określeniem „Kurs” Organizator ma na myśli również Degustację, oraz Kurs wyjazdowy.

1.3. Kurs wyjazdowy można zakupić za pośrednictwem Witryny, zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl, w celu zakupu Kursu Klient musi postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie:

a) wybrać rodzaj Kursu;

b) wybrać datę i miejsce Kursu;

c) wskazać imię i nazwisko Uczestnika Kursu, przy zastrzeżeniu, że Uczestnikiem Kursu może być jedynie osoba pełnoletnia;

d) następnie „dodać do koszyka” Kurs oraz opłacić zamówienie obejmujące Kurs.

1.4. Po opłaceniu zamówienia obejmującego Kurs Klient otrzyma na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia pisemne potwierdzenie nabycia Kursu, a wskazany przez niego Uczestnik Kursu zostanie wpisany na listę Uczestników Kursu.

1.5. Cena Kursu wyjazdowego nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce kursu, o ile z opisu danego Kursu na Wytrynie nie wynika inaczej.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłaszających się na Kurs celem weryfikacji, czy są one osobami pełnoletnimi oraz wpisanymi na listę Uczestników Kursu. W razie wątpliwości Organizator zastrzega sobie również prawo do poproszenia o okazanie potwierdzenia nabycia Kursu, przesłanego przez Organizatora zgodnie z punktem poprzedzającym.

1.7. O ile nic innego nie wynika z opisu danego Kursu na Witrynie, maksymalna liczba Uczestników Kursu to 20 osób.

1.8. O ile nic innego nie wynika z opisu danego Kursu na Witrynie, minimalna liczba Uczestników Kursu to 10 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku jeżeli liczba zgłoszonych Uczestników Kursu jest mniejsza niż 10 osób, o odwołaniu Kursu Organizator poinformuje Klientów, którzy nabyli Kurs, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przez Klientów przy składaniu zamówienia, jak też telefonicznie na podane przez Klientów numery telefonów.

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu również z innych przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. Organizator niezwłocznie poinformuje o odwołaniu Kursu Klientów, którzy nabyli Kurs, przy wykorzystaniu adresów e-mail podanych przez Klientów przy składaniu zamówienia, jak też na podane przez Klientów numery telefonów.

1.10. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, otrzyma zwrot zapłaconej ceny Kursu, chyba że Klient poinformuje Organizatora, że chciałaby skorzystać z Kursu w innym terminie lub miejscu, wówczas wskazana przez Klienta osoba zostanie wpisana na listę Uczestników wskazanego przez Klienta Kursu (o ile będzie to możliwe z uwagi na dostępną liczbę miejsc na Kursie), a Klient otrzyma mailowe potwierdzenie zmiany Kursu.

1.11. Organizator informuje, że na postawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30 z późn. zm.) w przypadku zakupu Kursu (w tym też Degustacji), Kupującemu nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kursu/Degustacji.

1.12. Klient może odstąpić od umowy zakupu Kursu w terminie do 30 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot 50 % kwoty zapłaconej przez Klienta ceny Kursu.

1.13. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.12. niniejszego Regulaminu, Klient nie może żądać zwrotu zapłaconej ceny Kursu, jeżeli Klient lub Uczestnik zrezygnuje z udziału w Kursie, nie będzie mógł wziąć w nim udziału lub nie pojawi się na Kursie.

1.14. Klient lub Uczestnik mogą nieodpłatnie zmienić osobę wskazaną jako Uczestnika Kursu, przy czym muszą o tym poinformować Organizatora nie później niż na 2 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu wysyłając informacje na adres e-mail sklep@mkondrat.pl.

1.15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Kursie lub poproszenia o opuszczenie Kursu przed jego zakończeniem, wobec Uczestnika, który jest w stanie nietrzeźwym lub zachowuje się w sposób sprzeczny z powszechnie przyjętymi normami prawnymi lub obyczajowymi lub który swoim zachowaniem zakłóca przebieg Kursu. W przypadku niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Kursie lub opuszczenia Kursu przez Uczestnika przed jego zakończeniem, Uczestnikowi ani Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny Kursu.

1.16. Klient przed zakupem Kursu, a Uczestnik przed wzięciem udziału w Kursie, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do zaakceptowania go.

1.17 Organizator nie jest odpowiedzialny za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach itp. wydawanych przez Miejsce zwiedzania, które nie zostały udostępnione Uczestnikom przez Organizatora.

1.18 Uczestnicy kursu wyjazdowego są obowiązani stosować się do regulaminów Miejsca zwiedzania, zaś organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

1.19. Organizator nie jest stroną stosunku prawnego pomiędzy Klientem i Uczestnikiem Kursu.

1.20. Organizator zastrzega, że Kursy i Degustacje obejmują degustowanie lub spożywania napojów alkoholowych.

1.21. Uczestnicy Kursu wyjazdowego są obowiązani do zachowania czystości i porządku w środkach transportu zapewnionych przez Organizatora, jak też Organizator nie ponoszi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

II Reklamacje

2.1. W przypadku wszelkich pytań oraz innych spraw związanych z Kursami lub Degustacjami, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem infolinii pod nr 22 243 28 80 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@mkondrat.pl.

2.2. Reklamacje dotyczące Kursów mogą być zgłaszane pisemnie na adres Wystawcy: 2 WW Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Kurs – reklamacja” lub mailowo na adres: sklep@mkondrat.pl z tytułem „Kurs – reklamacja”.

2.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

2.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailowo na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.

III Dane osobowe

3.1. Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest 2 WW Sp. z o.o.

3.2. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.marekkondrat.pl. Niniejszy Regulamin jest również załączany do każdej informacji e-mail w postaci aktywnego linku, w której Organizator przesyła Klientowi potwierdzenie zakupu Kursu Wyjazdowego lub Degustacji

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności związanych z korzystaniem z Witryny, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Witryny www.marekkondrat.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Klientów lub Użytkowników i dotyczą Kursów wyjazdowych lub Degustacji nabytych od czasu umieszczenia na stronie www.marekkondrat.pl zmienionego Regulaminu.

Zestawy

Polecamy zestaw

Musssujący Zestaw
Dostępnośćkilka sztuk
234,00 zł
210,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 234,00 zł
-10%