Właścicielem sklepu internetowego www.marekkondrat.pl oraz operatorem witryny internetowej jest spółka Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511510. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 5252590216.

Wina Wybrane Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I- 90/B-90/2014 z dnia 19.11.2014, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz.1356), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Łubna przy ul. Łubińskiej 10, hala B, 05-532 Łubna, telefon 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Programu lojalnościowego WINO GRONO

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3 Regulamin – regulamin Programu lojalnościowego WINO GRONO;

1.4 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marekkondrat.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć prezentowane w sklepie Towary.

1.5 Program lojalnościowy WINO GRONO – usługa dostępna w ramach wykorzystania funkcjonalności Sklepu internetowego, która obejmuje sieć sprzedaży detalicznej Kondrat Wina Wybrane, Sklep internetowy i sklepy stacjonarne;

1.6 Unikatowy kod klienta – unikalny identyfikator, który pozwala na identyfikację Klienta jako uczestnika Programu lojalnościowego WINO GRONO;

1.7 Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;

1.8 Złotówki – udzielany rabat w postaci polskiej waluty (1 zł = 1 Złotówka) przyznawany w ilości określonej w Regulaminie, do wykorzystania przez okres określony w Regulaminie;

1.9 Partner – podmiot praw i obowiązków powiązany kapitałowo lub osobowo z Wina Wybrane Sp. z o.o.;

1.10 Prezent – towar oferowany przez Organizatora Programu lub jego Partnera, za wyjątkiem wina, będący przedmiotem sprzedaży premiowej;

1.11 Kliknięcie – świadome działanie osoby odwiedzającej stronę www, polegające na ręcznej aktywacji hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę serwisu internetowego poprzez zastąpienie strony www, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną serwisu internetowego lub otwarcie nowego okna ze stroną serwisu internetowego.

1.12 Organizator Programu – spółka Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wierzbowej 3, 00-094 Warszawa, KRS: 0000511510, NIP 5252590216.

II Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym WINO GRONO.

2.2. Regulamin normuje świadczenie usługi Program lojalnościowy WINO GRONO i stanowi regulację szczególną w stosunku do regulaminu Sklepu internetowego Wina Wybrane, dostępnego pod adresem www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu internetowego Wina Wybrane. Łącznie regulaminy, wskazane w zdaniu poprzednim, stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Informacje handlowe zamieszczone w związku z realizacją Programu lojalnościowego WINO GRONO nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

2.4. Korzystanie z usługi – Programu lojalnościowego WINO GRONO – jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj.: a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna); b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

2.5. W celu korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, które spełnia warunki wskazane w pkt. 2.4.

2.6. Możliwość skorzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat i spełniają warunki, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III Zasady korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi Program lojalnościowy WINO GRONO jest dokonanie rejestracji w trybie określonym w regulaminie Sklepu internetowego Wina Wybrane, a następnie zaakceptowanie regulaminu dostępnego na stronie www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. Rejestracji również można dokonać w jednym ze sklepów stacjonarnych poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Do Programu lojalnościowego WINO GRONO mogą dołączyć jedynie osoby zarejestrowane w sklepie on-line. Rejestracja w Programie lojalnościowym WINO GRONO ma miejsce pod adresem www.marekkondrat.pl/wino-grono.

3.2. Warunkiem świadczenia usługi Program lojalnościowy WINO GRONO jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez spółkę Wina Wybrane Sp. z o.o. i jej Partnerów, z wyłączeniem podmiotów niepodlegających ustawie o ochronie danych osobowych.

3.3. Każdy Klient po spełnieniu warunków, o których mowa w 3.1. i 3.2., otrzymuje Unikatowy Kod Klienta służący do jego identyfikacji w Programie lojalnościowym WINO GRONO.

3.4. Przystąpienie do Programu lojalnościowego WINO GRONO stanowi podstawę do naliczania Złotówek od każdej zakończonej transakcji w Sklepie internetowym Wina Wybrane lub sieci sklepów stacjonarnych w wysokości 5% realizowanego zamówienia. Po osiągnięciu przez Klienta progu dotychczasowych zakupów w wysokości 501 Złotówek, Klient przechodzi na kolejny próg, tj. 10% zrealizowanego zamówienia. Po osiągnięciu przez Klienta progu 2001 Złotówek Klient przechodzi na ostatni próg 15% zrealizowanego zamówienia. Jeżeli naliczone od zakończonej transakcji Złotówki nie stanowią liczby całkowitej, na koncie Klienta zapisuje się ilość Złotówek zaokrągloną w dół. Próg procentowy ulega zmianie do 24 godzin po zakończonej transakcji, po której przekroczona zostaje graniczna wartość dotychczasowych zakupów i ma zastosowanie od kolejnej transakcji.

3.5. Sposób naliczania Złotówek, wskazany w pkt. 3.4., dotyczy wyłącznie transakcji, której przedmiotem jest wino nieobjęte promocją. Towary inne niż wino oraz wino objęte promocją nie dają prawa do naliczania Złotówek.

3.6. Złotówki w ramach Programu lojalnościowego WINO GRONO naliczane są po realizacji transakcji w jednym z punktów umieszczonych na liście dostępnej pod adresem: www.marekkondrat.pl/sklepy lub w sklepie on-line: www.marekkondrat.pl/sklep.

3.7. Zebrane w Programie lojalnościowym WINO GRONO Złotówki są dopisywane do konta Klienta w czasie 14 dni; odpowiednio dla zakończonych transakcji, od daty doręczenia przesyłki, przy zamówieniach złożonych w sklepie internetowym i 48 godzin przy transakcjach mających miejsce w sklepach stacjonarnych.

3.8. W przypadku zwrotu Towaru lub innego rodzaju anulowania transakcji, naliczone Złotówki są niezwłocznie odejmowane z konta Klienta.

3.9. Złotówki zebrane przez Klienta w Programie lojalnościowym WINO GRONO mogą być przez niego wykorzystane na zakup Towarów oferowanych w sieci Kondrat Wina Wybrane w okresie ich ważności, przy czym  Złotówki nie mogą przekroczyć 40% wartości zamówienia przy realizacji, którego są wykorzystywane.

3.10. W celu wykorzystania Złotówek przy danej transakcji Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek powiadomić sprzedawcę w sklepie stacjonarnym o uczestnictwie w Programie lojalnościowym WINO GRONO oraz o chęci wykorzystania zebranych w tym programie Złotówek. W razie składania zamówienia w Sklepie internetowym, Klient powinien zalogować się na swoje konto objęte Programem lojalnościowym WINO GRONO i dokonać zamówienia.

3.11. Klient w każdym czasie uczestnictwa w Programie lojalnościowym WINO GRONO ma prawo wglądu do swoich danych, historii transakcji w ramach programu oraz naliczonych Złotówek www.marekkondrat.pl/moje-konto po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.marekkondrat.pl/logowanie.

3.12. Klient nie ma prawa przekazywać zebranych Złotówek innemu Klientowi ani upoważniać innych Klientów do wykonywania transakcji z wykorzystaniem Złotówek w jego imieniu.

3.13. Złotówki naliczone, zgodnie z pkt. 3.4., tracą ważność po upływie 6 miesięcy od ostatniej transakcji, przy której Złotówki zostały klientowi naliczone, po upływie 6 miesięcy konto Klienta w Programie lojalnościowym WINO GRONO ulega wyzerowaniu.

3.14. Program lojalnościowy WINO GRONO nie łączy się z innymi promocjami, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub innego regulaminu promocji dostępnego w sieci sprzedaży Kondrat Wina Wybrane.

3.15. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, świadczenie usługi Program lojalnościowy WINO GRONO może być realizowane tyko w stosunku osób pełnoletnich lub osób, których zachowanie nie wskazuje, iż znajdują się one w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, a które jednocześnie oświadczą poprzez kliknięcie na odpowiedniej treści oświadczanie, iż nie zachodzą przesłanki, wskazane w ww. ustawie, uniemożliwiające sprzedaż alkoholu.

3.16. Wina Wybrane Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub regulaminu Sklepu internetowego, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie wypełniania formularza dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności zataił okoliczności wyłączające możliwość sprzedaży Klientowi alkoholu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356);

b) dopuścił się podczas korzystania z usługi naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wina Wybrane Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wina Wybrane Sp. z o.o.;3.17. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym WINO GRONO wygasa, jeżeli Klientowi przez okres 24 miesięcy nie przypisano Złotówek. W takim przypadku przypisane i niewykorzystane Złotówki Klienta ulegają wyzerowaniu. Następnie Klient jest informowany drogą e-mailową, telefoniczną bądź pisemną o wygaśnięciu (ze wskazaniem powodów) uczestnictwa w Programie lojalnościowym WINO GRONO. Z powodu wygaśnięcia uczestnictwa Klienta w Programie lojalnościowym WINO GRONO, Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora Programu.

3.18. Klient w każdym czasie może oświadczyć, iż rezygnuje z uczestnictwa w Programie lojalnościowym WINO GRONO przesyłając Organizatorowi Programu drogą e-mailową lub pisemną na wskazany w rozdziale V Reklamacje pkt. 5.3. adres. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora Programu oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji Klient w terminie 7 dni od dnia, w których rezygnacja stanie się skuteczna, może wykorzystać przypisane mu Złotówki. Po upływie 7 dni od dnia, w którym rezygnacja stanie się skuteczna, Złotówki Klienta ulegają wyzerowaniu.

3.19. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO, jej uczestnictwo wygasło lub złożyła rezygnację nie może powtórnie skorzystać z usługi bez uprzedniej zgody Wina Wybrane Sp. z o.o.

3.20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczoną usługą Wina Wybrane Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów przesyłanych w sieci Internet.

3.21. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w związku ze świadczoną usługą niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Wina Wybrane Sp. z o.o.;

e) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w związku z Programem lojalnościowym WINO GRONO jedynie w zakresie własnego użytku;

f) korzystania z Programu lojalnościowego WINO GRONO w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, regulaminu Sklepu internetowego, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.22. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieterminowe wykorzystanie przez Klienta przypisanych mu Złotówek.

3.23. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wina Wybrane Sp. z o.o. z tytułu utraty przypisanych Klientowi Złotówek.

3.24. Wina Wybrane Sp. z o.o. ma prawo odmówić wykorzystania zebranych w Programie lojalnościowym WINO GRONO Złotówek w następujących przypadkach, tj.:

a) po upływie terminu ważności przypisanych Klientowi Złotówek;

b) w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających wykorzystanie przypisanych Klientowi Złotówek, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wina Wybrane Sp. z o.o. W takim wypadku Wina Wybrane Sp. z o.o. w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji przypisanych Klientowi Złotówek.

3.25. Zwrot przez Klienta Towarów nabytych przy wykorzystaniu Złotówek jest możliwy na zasadach obowiązujących w regulaminie Sklepu internetowego.

IV  Złotówki

4.1. Wszelkie przypisane Klientowi Złotówki określone są w polskich złotych.

4.2. Wszystkie przypisane Klientowi Złotówki są widoczne w panelu administracyjnym Klienta po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.marekkondrat.pl/logowanie.

4.3. Klient nie ma możliwości zamiany przypisanych Złotówek na wypłatę gotówkową.

4.4. Złotówek przypisanych Klientowi nie można wykorzystać na pokrycie kosztów dostawy Towarów.

V Sprzedaż premiowa

5.1. Klienci, którzy po osiągnięciu obrotu 2001 złotych przeszli na ostatni próg 15% zrealizowanego zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.4. Regulaminu, będą uprawnieni do otrzymania jednorazowego Prezentu od Organizatora Programu z tego tytułu na poniżej określonych warunkach oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu sprzedaży premiowej dostępnego pod adresem https://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-programu-lojalnosciowego-wino-grono

5.2. Po osiągnięciu progu, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej, Klientowi będzie przysługiwało prawo wyboru Prezentu spośród odpowiednio oznaczonych towarów dostępnych na stronie internetowej w dniu dokonania zakupu. W wypadku  gdy  wskazay  przez  Klienta  Prezent nie będzie dostępny  lub  też  gdy Klient  nie  wskaże Prezentu,  otrzyma on Prezent  według wyboru Organizatora Programu.

5.3. Prezentu nie mogą stanowić:

a) towary tego samego rodzaju, co wybrane przez Klienta w ramach Programu lojalnościowego WINO GRONO przy pierwszym zamówieniu po osiągnięciu progu, o którym w pkt. 5.1. niniejszego rozdziału;

b) środki pieniężne;

c) napoje alkoholowe.

5.4. Wydanie  Prezentu  nastąpi  na jeden z trzech sposobów: poprzez wysłanie wraz z zamówieniem na wskazany adres, poprzez wysłanie do wskazanego sklepu stacjonarnego i odbiór osobisty lub poprzez bezpośrednią wysyłkę na wskazany adres.

5.5. Klientom nie przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast Prezentu ani prawo do wymiany Prezentu na nagrodę innego rodzaju.

5.6. Prezenty wydawane na podstawie rozdziału V Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na  podstawie  art.  21  ust.  1  pkt  68)  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych (Dz.U.2012.361 z dnia 2012.04.03) jako nagrody związane ze sprzedażą premiową.

VI Reklamacje

6.1. Wina Wybrane Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnej realizacji usługi Programu lojalnościowego WINO GRONO w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.2. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji usługi Programu lojalnościowego WINO GRONO, Klient zgłosi powyższe problemy spółce Wina Wybrane Sp. z o.o.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wina Wybrane Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa oraz mailowo pod adresem sklep@mkondrat.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6.4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.

6.5. Wina Wybrane Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VII Prawa autorskie

7.1. Wszelkie graficzne elementy oraz inne treści wykorzystywane w ramach realizacji Programu lojalnościowego WINO GRONO stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa przysługują wyłącznie Wina Wybrane Sp. z o.o.

7.2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań z utworu wskazanego w pkt. 6.1. lub jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu, jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Wina Wybrane Sp. z o.o., stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich, w tym praw zależnych.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu lojalnościowego WINO GRONO jest spółka Wina Wybrane Sp. z o.o.

8.2. Dane osobowe Klientów udostępnione przez nich w związku z realizacją Programu lojalnościowego WINO GRONO są przetwarzane w celu świadczenia usługi dostępnej drogą elektroniczną (określonej w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie Sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o.), w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww. celów.

8.3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia z bazy.

8.4. Jednocześnie informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usługi Programu lojalnościowego WINO GRONO.

8.5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy spółką Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub według woli Klienta, rozwiązane poprzez jeden z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, o których mowa w regulaminie Sklepu internetowego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy spółką Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wina Wybrane Sp. z o.o.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy regulaminu Sklepu internetowego, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Organizator Programu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu Sklepu internetowego lub niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminów Organizator Programu zawiadomi Klienta o zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego teksu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Klienta po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia jego ujednoliconej wersji na stronie internetowej www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. Klient w terminie 14 dni od ogłoszenia ujednoliconej wersji Regulaminu jest upoważniony do rezygnacji w uczestnictwie w Programie lojalnościowym WINO GRONO ze skutkiem natychmiastowym. Do rezygnacji stosuje się regulację wskazaną w pkt. 3.18 niniejszego Regulaminu.

9.5. Organizator Programu lojalnościowego WINO GRONO zastrzega prawo zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego WINO GRONO w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia, na stronie internetowej http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin, informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu lojalnościowego WINO GRONO. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego WINO GRONO Klient ma prawo do wykorzystania przypisanych mu Złotówek w okresie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu programu. Po tym okresie Złotówki ulegają wyzerowaniu.

9.6.  Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r. i mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy zarejestrowali się pod adresem: www.marekkondrat.pl/wino-grono lub w jednym z punktów stacjonarnych z listy http://www.marekkondrat.pl/sklepy poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego i wyrazili chęć uczestnictwa w Programie lojalnościowym WINO GRONO.

The owner of www.marekkondrat.pl e-shop and the operator of the website is Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000511510. The Company is a VAT payer and a holder of the National Tax Identification Number (NIP) 5252590216.

Wina Wybrane Sp. z o.o. holds a valid licence for selling alcoholic beverages intended for non-selling point consumption, containing from 4.5% to 18% alcohol (except beer) No I- 90/B-90/2014 of 19.11.2014, issued by the President of Góra Kalwaria City and Commune, under the Act of 14 June 1960 on the Administrative Proceedings Code (Journal of Laws of 2013, item 267) and the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (Journal of Laws of 2012, item 1356) and in connection to the Resolution of Góra Kalwaria City Council No XX/227/2011 of 28 December 2011 on determining the number of alcoholic beverages selling points and rules for the localisation of alcoholic beverages selling and serving points in the city and in the commune.

A place of concluding sales agreements is a selling point located in Łubna, ul. Łubińska 10, hall B, 05-532 Łubna, telephone 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl.

I Definitions

The terms used in these Regulations have the following meaning:

1.1. Customer – an adult natural person, a legal entity or an organisational unit which is not a legal entity, which is given a legal capacity by special provisions of law, which uses the WINO GRONO Loyalty Programme.

1.2 Civil Code – Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No 16, item 93, as amended);

1.3 Regulations– The WINO GRONO Loyalty Programme Regulations;

1.4 E-shop – e-service available at www.marekkondrat.pl, by means of which the Customer may purchase the Goods presented in the shop.

1.5 The WINO GRONO Loyalty Programme – a service available as part of using the functionalities of the E-shop which includes Kondrat Wina Wybrane retail sales network, the E-shop and shops;

1.6 Unique customer code – a unique identifier which enables Customer identification as a participant of the WINO GRONO Loyalty Programme;

1.7 Goods – products offered for sales in the E-shop;

1.8 „Złotówki” (Polish Zlotys) – a rebate in the Polish currency (PLN 1.00 = 1 Polish Zloty) allocated in the amount specified in the Regulations, to be used in the period provided in the Regulations;

1.9 Partner – a holder of rights and obligations, related – in terms of a capital or personally – to Wina Wybrane Sp. z o.o.;

1.10 Gift – goods offered by the Programme Organiser or its Partner, with the exception of wine, which is the object of premium sales;

1.11 Clicking – a conscious action of a person visiting a website, which consists in the manual activation of a hyperlink in order to enter a target localisation defined in the hyperlink. Such clicking is to direct a visitor to an e-service website through replacing a website with a hyperlink code by an e-service website or opening a new window with an e-service website.

1.12 Programme Organiser – Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, KRS: 0000511510, NIP 5252590216.

II General Provisions

2.1. These Regulations outline the rules for participating in the WINO GRONO Loyalty Programme.

2.2. These Regulations standardise providing the services of the WINO GRONO Loyalty Programme and this document constitutes special normalisation in relation to Wina Wybrane E-shop regulations available at www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. To any issues not settled herein, the provisions of Wina Wybrane E-shop regulations apply. All the regulations indicated in the preceding sentence constitute the regulations referred to in Article 8 of the Act of 18 July 2002 on electronically supplied services.

2.3. Commercial information provided in connection with the implementation of the WINO GRONO Loyalty Programme does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code but an invitation to submit offers.

2.4. Using the services of the WINO GRONO Loyalty Programme is possible if the Customer’s telematic system satisfies the following minimal technical requirements: a) any Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome or other); b) enabled Java applet supporting the Internet browser.

2.5. In order to use the WINO GRONO Loyalty Programme, the Customer ought to obtain, on its own, the access to a computer station or an end device with the Internet access, which satisfies the conditions indicated in item 2.4.

2.6. The WINO GRONO Loyalty Programme is dedicated to people over the age of 18 and those who satisfy the conditions referred to in the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism.

2.7. Customers may gain access to these Regulations at any time by means of www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin and download the said document and make a printout.

III The rules for using the WINO GRONO Loyalty Programme

3.1. A condition to start using the services of the WINO GRONO Loyalty Programme is registration under a procedure specified in Wina Wybrane E-shop regulations and then acceptance of the Regulations available at www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. It is also possible to register in one of the shops through completing and accepting the registration form. The WINO GRONO Loyalty Programme may be joined in only by those registered in the on-line shop. Registration in the WINO GRONO Loyalty Programme takes place at www.marekkondrat.pl/wino-grono.

3.2. A condition which must be satisfied in order to provide the services of the WINO GRONO Loyalty Programme is consent to process personal data for marketing purposes by Wina Wybrane Sp. z o.o. and its Partners, with the exception of entities not subject to the Personal Data Protection Act.

3.3. Every Customer, upon having satisfied the conditions referred to in item 3.1 and 3.2, is granted a Unique Customer Code used for identifying such a Customer in the WINO GRONO Loyalty Programme.

3.4. Joining the WINO GRONO Loyalty Programme constitutes a basis for counting „Złotówki” on every completed transaction in Wina Wybrane E-shop or in the shop network in the amount of 5% on the order fulfilled. Upon having achieved the threshold of recent shopping in the amount of 501 „Złotówki”, the Customer goes to a higher level of 10% on the order fulfilled. Upon having achieved the threshold of recent shopping in the amount of 2001 „Złotówki”, the Customer goes to the last level of 15% on the order fulfilled. If „Złotówki” counted on the transaction completed are not an integer, „Złotówki” are registered at the Customer’s account after rounding down. A percentage threshold changes within 24 hours after a completed transaction, upon which the threshold value of the recent shopping is exceeded and it is applied starting from a subsequent transaction.

3.5. A method of counting „Złotówki” indicated in item 3.4 applies only to transactions including wine excluded from promotion. Goods other than wine and wine under promotion do not entitle to count „Złotówki”.

3.6. „Złotówki” as part of the WINO GRONO Loyalty Programme are counted after completing a transaction in one of the points posted in the list available at: www.marekkondrat.pl/sklepy or in an on-line shop: www.marekkondrat.pl/sklep.

3.7. „Złotówki” accumulated in the WINO GRONO Loyalty Programme are added to the Customer’s account within 14 days; respectively after completing transactions, of the date of delivering a parcel, for orders placed in the e-shop and within 48 hours for transactions in shops.

3.8. In the event of returning the Goods or other cancellation of a transaction, the counted „Złotówki” are promptly deducted from the Customer’s account.

3.9. „Złotówki” accumulated by the Customer in the WINO GRONO Loyalty Programme may be used by such a Customer for the purchase of Goods offered in Kondrat Wina Wybrane network in their validity term; whereby „Złotówki” cannot exceed 40% of the value of the order for which they are used.

3.10. In order to use „Złotówki” in a given transaction, the Customer, before placing an order, must inform a seller in a shop on the participation in the WINO GRONO Loyalty Programme and on the willingness to use „Złotówki” accumulated in this programme. While placing an order in the E-shop, the Customer should log in to its account belonging to the WINO GRONO Loyalty Programme and place an order.

3.11. The Customer, at any time while participating in the WINO GRONO Loyalty Programme, is entitled to view its data and a transaction history as part of the programme and the counted „Złotówki” at www.marekkondrat.pl/moje-konto after having logged in to its account at www.marekkondrat.pl/logowanie.

3.12. The Customer is authorised neither to transfer accumulated „Złotówki” to another Customer nor to authorise other Customers to contract a transaction with the use of „Złotówki” on its behalf.

3.13. „Złotówki” counted in accordance with item 3.4 expire after 6 months of the last transaction during which „Złotówki” were counted for the Customer; after 6 months, the Customer’s account in the WINO GRONO Loyalty Programme are zeroed.

3.14. The WINO GRONO Loyalty Programme must not be combined with any other promotions, unless the provisions of the Regulations or other promotion regulations available in Kondrat Wina Wybrane sales network specify otherwise.

3.15. With view of fulfilling an obligation arising from Article 15 of the Act of 28.10.1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, the service of the WINO GRONO Loyalty Programme may be provided only to the benefit of adults or those whose behaviour does not demonstrate that they are in the state of intoxication or that they are after the consumption of alcohol and who also state, through clicking a respective declaration, that there are no prerequisites, referred to in the aforementioned Act, preventing the sale of alcohol.

3.16. Wina Wybrane Sp. z o.o. is authorised to deprive the Customer of the right to use the WINO GRONO Loyalty Programme with immediate effect if the Customer violates these Regulations or the E-shop regulations, including but not limited to the following cases:

a) the Customer, while filling in the form, provided false, inaccurate or out-of-date details, misleading or infringing the rights of third parties, including but not limited to the case when the Customer kept secret circumstances excluding a possibility of selling alcohol to such a Customer, in accordance with the provisions of the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (Journal of Laws of 2012, item 1356);

b) while using this service, the Customer infringed the personal interests of third parties, in particular, personal interests of other Customers of the E-shop;

c) the Customer acted in a manner which is regarded by Wina Wybrane Sp. z o.o. as behaviours nonconforming to the applicable provisions of law or general rules for using the Internet or which are detrimental to the good name of Wina Wybrane Sp. z o.o.; 3.17. Participation in the WINO GRONO Loyalty Programme expires if the Customer has not been allocated any „Złotówki” within 24 months. In such a case, the Customer’s „Złotówki” which have been allocated and not used are zeroed. Then, the Customer is informed by e-mail, telephone or in writing on the expiration (indicating underlying reasons) of the participation in the WINO GRONO Loyalty Programme. Due to the expiration of the Customer’s participation in the WINO GRONO Loyalty Programme, the Customer is not entitled to any claims against the Programme Organiser.

3.18. The Customer, at any time, may state that it resigns from the participation in the WINO GRONO Loyalty Programme through sending such a resignation by e-mail or in writing to the Programme Organiser to an address indicated in chapter V Complaints item 5.3. Such a resignation becomes effective as of the date of the Programme Organiser being served with the declaration on resignation. In the event of resignation, the Customer, within 7 days of the date on which such a resignation becomes effective, is authorised to use the allocated „Złotówki”. Upon the expiry of 7 days of the date on which such a resignation becomes effective, the Customer’s „Złotówki” are zeroed.

3.19. A person deprived of the right to use the WINO GRONO Loyalty Programme, when its participation has expired or it submitted a declaration on resignation, must not re-use the service without prior consent of Wina Wybrane Sp. z o.o.

3.20. In order to ensure the safety of communication and data transfer pertaining to the services provided, Wina Wybrane Sp. z o.o. undertakes technical and organisational measures corresponding to the safety risk level of the services provided, including but not limited to measures preventing the obtaining and modification of the Customers’ personal data transferred in the Internet by unauthorised persons.

3.21. The Customer is, in particular, obliged:

a) not to supply and not to provide any content forbidden by law, e.g. content propagating violence, defaming or infringing the personal interests and other rights of third parties;

b) to use the WINO GRONO Loyalty Programme in the manner not disturbing its functioning, in particular, through the use of specified software and devices;

c) not to undertake activities such as: distributing or posting spam in connection to the service provided;

d) to use the WINO GRONO Loyalty Programme in a manner not inconvenient to other Customers and Wina Wybrane Sp. z o.o.;

e) to use all the content posted in relation to the WINO GRONO Loyalty Programme only for personal purposes;

f) to use the WINO GRONO Loyalty Programme in a manner consistent with the provisions of law valid in Poland, the provisions of these Regulations, the E-shop regulations as well as general rules for using the Internet.

3.22. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not liable for the inappropriate or untimely use of the allocated „Złotówki” by the Customer.

3.23. The Customer is not entitled to any claims against Wina Wybrane Sp. z o.o. due to the loss of „Złotówki” allocated to the Customer.

3.24. Wina Wybrane Sp. z o.o. renders the right to refuse to use „Złotówki” accumulated in the WINO GRONO Loyalty Programme in the following cases:

a) upon the expiry of „Złotówki” allocated to the Customer;

b) occurrence of technical problems preventing the use of „Złotówki” allocated to the Customer, due to the reasons beyond the control of Wina Wybrane Sp. z o.o. In such a case, Wina Wybrane Sp. z o.o., if feasible technically and organisationally, undertakes measures necessary to eliminate obstacles in the use of „Złotówki” allocated to the Customer.

3.25. The return of the Goods by the Customer, purchased with the use of „Złotówki”, is possible under terms and conditions valid in the E-shop Regulations.

IV Złotówki

4.1. All „Złotówki” allocated to the Customer are denominated in Polish zlotys.

4.2. All „Złotówki” allocated to the Customer are displayed in the Customer’s administrative panel upon logging in to the Customer’s account at www.marekkondrat.pl/logowanie.

4.3. The Customer is not allowed to exchange the allocated „Złotówki” into cash.

4.4. „Złotówki” allocated to the Customer must not be used for covering the costs of the delivery of Goods.

V Premium Sales

5.1. The Customers who, after attaining the turnout of 2001 Polish zlotys, were transferred to the threshold of 15% of the order fulfilled, referred to in item 3.4. of the Regulations, are entitled to receive a single Gift from the Programme Organiser on these grounds under the terms and conditions specified below and with consideration of the provisions of the Regulations of premium sales available at https://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-programu-lojalnosciowego-wino-grono

5.2. After attaining the threshold mentioned in item 5.1 above, the Customer renders the right to choose a Gift from appropriately marked goods available at the website on the date of purchase. If the Gift chosen by the Customer is not available or if the Customer fails to indicate a Gift, it is granted a Gift chosen by the Programme Organiser.

5.3. The following is excluded from Gifts:

a) goods of the same type what goods chosen by the Customer as part of the WINO GRONO Loyalty Programme at the first order after attaining the threshold referred to in item 5.1. of this chapter;

b) money;

c) alcoholic beverages.

5.4. A Gift is issued by one of the following three means: by sending together with the order to the address indicated, by sending to the shop indicated and personal collection or by direct shipping to the address indicated.

5.5. Customers are not entitled to the right to being disbursed an equivalent in cash instead of a Gift or the right to exchange a Gift into a premium of a different type.

5.6. Gifts issued under chapter V of the Regulations are exempted from a personal income tax pursuant to Article 21.1.68 of the Personal Income Tax Act (Journal of Laws of 2012.361 of 2012.04.03) as premiums connected with premium sales.

VI Complaints

6.1. Wina Wybrane Sp. z o.o. undertakes measures in order to ensure the thoroughly correct performance of the service of the WINO GRONO Loyalty Programme in the scope arising from the current technical knowledge and it eliminates, in reasonable time, all irregularities notified of by Customers.

6.2. If there are any problems with using the service of the WINO GRONO Loyalty Programme, the Customer notifies Wina Wybrane Sp. z o.o. of the above mentioned problems.

6.3. Any irregularities connected with the functioning of the service may be reported by the Customer in writing to the following address: Wina Wybrane Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa and by e-mail to sklep@mkondrat.pl or by means of a contact form.

6.4. The Customer must specify the following in a complaint: first and last name, correspondence address, type and date of occurring of an irregularity related to the functioning of the service.

6.5. Wina Wybrane Sp. z o.o. considers every complaint within 14 days and if it is impossible, it informs the Customer within this period when its complaint will be processed.

VII Copyrights

7.1. Any graphic elements and other content used as part of the implementation of the WINO GRONO Loyalty Programme constitute a piece of work within the meaning of the Act of 4 February 1994 on Copyrights and Related Rights and only Wina Wybrane Sp. z o.o. is entitled to the said piece of work.

7.2. Any copying, distributing and working on the said piece of work indicated in item 6.1. or respective elements thereof as well as its image as a whole, without express consent of Wina Wybrane Sp. z o.o. granted in writing constitutes the infringement of its proprietary copyrights.

VIII Personal Data Protection

8.1. The administrator of personal data processed in relation to the implementation of the WINO GRONO Loyalty Programme is Wina Wybrane Sp. z o.o.

8.2. The Customers’ personal data provided by such Customers in connection to the implementation of the WINO GRONO Loyalty Programme are processed in order to provide a service available by electronic means (specified herein and in Wina Wybrane Sp. z o.o. E-shop regulations) for marketing purposes. Providing personal data is voluntary but indispensable for the achievement of the aforementioned objectives.

8.3. The Customer renders the right to access the content of its personal data and correct them as well as to demand their deletion from the data base.

8.4. We hereby inform that expressing consent to the processing of personal data for marketing purposes is voluntary but indispensable for using the service of the WINO GRONO Loyalty Programme.

8.5. The Customers’ personal data may be provided to entities authorised to receive such data in accordance with applicable law, including competent judicial authorities.

IX Concluding Provisions

9.1. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by competent courts in compliance with the relevant provisions of the Civil Proceedings Code or according to the Customer’s will they will be resolved by one of non-court means of dispute resolution referred to in the E-shop regulations.

9.2. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is not a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by a court competent for the venue of Wina Wybrane Sp. z o.o.

9.3. To any issues not settled herein, the provisions of the E-shop regulations apply as well as the provisions of the Civil Code, provisions of the Act of electronically supplied services and other relevant regulations of the Polish law.

9.4. The Programme Organiser hereby reserves a right to introduce changes to the E-shop regulations or to these Regulations. If the Regulations are changed, the Programme Organiser must inform the Customer on such changes through posting a consolidated text of the amended Regulations at www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. The amended Regulations are binding to the Customer upon 7 days of the date on which the consolidated version of the said Regulations was posted at www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin. The Customer, within 14 days of announcing the consolidated version of the Regulations, is authorised to resign from the participation in the WINO GRONO Loyalty Programme with immediate effect. The provisions indicated in item 3.18 of these Regulations apply to resignation.

9.5. The Organiser of the WINO GRONO Loyalty Programme hereby reserves a right to suspend or terminate the WINO GRONO Loyalty Programme at any time upon 14 days of the date of posting information at http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin on suspending or terminating the WINO GRONO Loyalty Programme. In the event of suspending or terminating the WINO GRONO Loyalty Programme, the Customer has the right to use „Złotówki” allocated to such a Customer within 30 days of the date of posting information on suspending or terminating the programme. Upon this period „Złotówki” are zeroed.

9.6. The provisions of these Regulations become effective as of 1 October 2015 and they apply only to Customers who registered at: www.marekkondrat.pl/wino-grono or in one of the shops listed http://www.marekkondrat.pl/sklepy through completing and accepting the registration form and to Customers who expressed their willingness to participate in the WINO GRONO Loyalty Programme.