Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin Programu lojalnościowego WINO GRONO

I Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem programu lojalnościowego „WINO GRONO” (zwanego dalej: Programem) jest Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292095, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252600995, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Program organizowany jest we wszystkich punktach sprzedaży działających pod marką „Kondrat Wina Wybrane”, których adresy znajdują się w załączniku do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej: Sklepami ), w tym też w Sklepie położnym w Mszczonowie (96-320) przy ul. Magazynowej 4, hala DC nr 6 Centrum Logistyczne P3, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.marekkondrat.pl.

1.3. Celem Programu jest promocja i marketing punktów sprzedaży działających pod marką Kondrat Wina Wybrane.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem : za pośrednictwem strony internetowej www.marekkondrat.pl, poprzez umieszczenie takiej informacji w Sklepach oraz przesyłając taką informację Uczestnikom za pośrednictwem e-maila przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu.

1.5. Korzyści płynące z uczestnictwa w Programie nie podlegają łączeniu z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w innych promocjach organizowanych przez Organizatora lub poszczególne Sklepy, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub z regulaminu danej promocji organizowanej przez Organizatora.

II Uczestnictwo w Programie

2.1. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego do Programu (zwanego dalej: Formularzem).

2.3. Osoba przystępująca do Programu może wypełnić Formularz rejestracyjny:

a) elektronicznie na stronie www.marekkondrat.pl (zwanej dalej również: Witryną) – wypełnienie Formularza połączone jest z założeniem i aktywowaniem indywidualnego konta Uczestnika na Witrynie (zwanego dalej: Kontem);
b) w wersji papierowej w dowolnym Sklepie – w tym celu należy poprosić pracownika Sklepu o udostępnienie Formularza, a po jego prawidłowym wypełnieniu i własnoręcznym podpisaniu należy przekazać Formularz pracownikowi Sklepu.

2.4. Prawidłowo wypełniony Formularz musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz datę urodzenia Uczestnika (podanie daty urodzenia jest w celu weryfikacji wieku Uczestnika), w Formularzu rejestracyjnym Uczestnik może też podać adres korespondencyjny oraz swój numer telefonu. W przypadku wypełnienia Formularza na stronie www.marekkondrat.pl połączonego z założeniem Konta na Witrynie Uczestnik musi ustalić również hasło, za pośrednictwem którego będzie mógł logować się do Konta.

2.5. W przypadku wypełnienia Formularza w wersji papierowej w Sklepie, dane osobowe Uczestnika zapisane zostają w systemie informatycznym Organizatora i automatycznie zostaje założone Konto Uczestnika na Witrynie. W celu aktywowania Konta Uczestnik musi kliknąć w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail podany w Formularzu oraz ustalić hasło, za pośrednictwem którego Uczestnik będzie się mógł logować do Konta.

2.6. Uczestnik jest identyfikowany w Programie za pomocą imienia i nazwiska lub adresu e-mail oraz za pomocą unikatowego kodu uczestnika składającego się z ciągu cyfr (zwanego dalej: Kodem). Uczestnik zobowiązany jest do zachowania Kodu w poufności, gdyż domniemywa się, że osoba podająca Kod przypisany do danego imienia i nazwiska lub adresu e-mail Uczestnika Programu jest tym Uczestnikiem.

2.7. Unikatowy Kod jest przesyłany na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu:

a) bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji do Programu, jeżeli Formularz jest wypełniany elektronicznie na stronie www.marekkondrat.pl;
b) w terminie do 24 h od przekazania pracownikowi Sklepu wypełnionego Formularza w papierowej wersji.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użycia Kodu przez osobę nieuprawnioną. Organizator nie ponosi też jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki użycia przez osobę nieuprawnioną loginu i hasła do Konta Użytkownika na Witrynie.

2.9. Uczestnik powinien niezwłocznie informować Organizatora o zmianie danych podanych w Formularzu, zmiana danych może być dokonana:

a) samodzielnie przez Uczestnika po zalogowaniu się do Konta na Witrynie;
b) lub poprzez przekazanie pracownikowi Sklepu zaktualizowanego Formularza z zaznaczoną opcją „Zmiana Danych Osobowych”.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z podaniem przez Uczestnika w Formularzu nieprawidłowych danych lub związane z brakiem aktualizacji tych danych przez Uczestnika.

2.10. Uczestnik przestaje brać udział w Programie z chwilą dotarcia do Organizatora złożonego przez Uczestnika oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie, oświadczenie takie można złożyć:

a) mailowo na adres e-mail sklep@mkondrat.pl;
b) lub w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny Organizatora: Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, z dopiskiem „WINO GRONO”, Uczestnik może takie pisemne oświadczenie przekazać również pracownikowi Sklepu.

2.11. Organizator zastrzega sobie prawa do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika naruszającego warunki niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie również prawo do zablokowania Konta Uczestnika, co do którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenia, że jego działania naruszają niniejszy Regulamin, do czasu wyjaśnienia przez Uczestnika powstałych wątpliwości, w tym celu Organizator zastrzega sobie również prawo skontaktowania się z Uczestnikiem za pośrednictwem podanego przez niego w Formularzu adresu e-mail lub nr telefonu komórkowego.

2.12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Programie na inną osobę.

2.13. Złotówki zgromadzone na różnych Kontach nie sumują się ze sobą.

2.14. Ten sam adres a-mail może być przypisany tylko do jednego Uczestnika i do jednego Konta.

III Zasady Programu – naliczanie Złotówek

3.1. Program polega na tym, że przy dokonaniu zakupu wina w dowolnym Sklepie biorącym udział w Programie, który zostanie zarejestrowany na Koncie, Uczestnik otrzymuje wirtualne punkty zwane dalej „Złotówkami”, na podstawie których Uczestnikowi przysługują rabaty na zakupy produktów w Sklepach.

3.2. Rejestracja zakupu wymaga aby przed dokonaniem zakupu Uczestnik poinformował sprzedawcę w Sklepie, że jest Uczestnikiem Programu i podał:

a) Kod;
b) lub adres e-mail przypisany do Konta;
c) lub swoje imię i nazwisko w połączeniu z jedną z pozostałych danych osobowych przypisanych w systemie informatycznym Organizatora do Konta Uczestnika (na podstawie Formularza) celem weryfikacji.

Rejestracja zakupu polega na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem na Koncie Uczestnika.

3.3. Wszystkie zakupy wina dokonywane w Sklepie 2 WW Sp. z o.o. położonym w Mszczonowie (96-320) przy ul. Magazynowej 4, na podstawie zamówień składanych przez Uczestników po zalogowaniu się na Konto za pośrednictwem strony internetowej www.marekkondrat.pl, są automatycznie zapisywane na Koncie Uczestnika.

3.4. Uczestnik nie ma możliwości uzyskania Złotówek związanych z dokonaniem danego zakupu, jeżeli nie poinformuje pracownika Sklepu o uczestnictwie w Programie przed zakończeniem zakupu lub nie dokona zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.marekkondrat.pl będąc zalogowanym do swojego Konta.

3.5. W związku z dokonaniem każdego zarejestrowanego zakupu wina, odpowiadającego warunkom Regulaminu, Uczestnik otrzymuje na swoje Konto:

a) tyle Złotówek ile odpowiada 5% wartości brutto dokonywanego zakupu wina – jeżeli przed dokonaniem tego zakupu na Koncie Uczestnika są zapisane zakupy wina o łącznej wartości brutto do 500,00 zł;
b) tyle Złotówek ile odpowiada 10% wartości brutto dokonywanego zakupu wina – jeżeli przed dokonaniem tego zakupu na Koncie Uczestnika są zapisane zakupy wina o łącznej wartości brutto powyżej 500,00 zł i nie więcej niż 2 000,00 zł;
c) tyle Złotówek ile odpowiada 15% wartości brutto dokonywanego zakupu wina – jeżeli przed dokonaniem tego zakupu na Koncie Uczestnika są zapisane zakupy wina o łącznej wartości brutto powyżej 2 000,00 zł,

3.6. Liczba Złotówek naliczona w związku z dokonaniem zakupu odpowiada nominalnej liczbie PLN wartości brutto zakupionego wina pomnożonej przez odpowiedni procent, wskazany w punkcie poprzedzającym, i zaokrąglona do pełnych Złotówek (przykład: zakup o wartości brutto 215 zł, to 215 x 10% = 21,5, tak więc Uczestnik otrzymuje 21 Złotówek).

3.7. Złotówki naliczane są na Koncie w terminie 24 godzin od zakończenia transakcji zakupu, chyba że zakup został dokonany na podstawie zamówienie złożonego za pośrednictwem strony www.marekkondrat.pl lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, gdyż wówczas Złotówki są naliczane w terminie do 14 dni od odebrania zakupionych produktów. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, z Konta odejmowane są Złotówki naliczone w związku z zakupem tych produktów. Zakup jest zapisywany na Koncie z chwilą naliczenia na Koncie Złotówek związanych z tym zakupem.

3.8. Uczestnik nie otrzymuje Złotówek w związku z nabyciem produktów w cenie uwzględniającej rabat uzyskany w zamian za Złotówki lub w związku z nabyciem wina przecenionego.

3.9. Zgromadzone przez Uczestnika Złotówki niewymienione na rabaty tracą ważność po upływie 6 miesięcy od zapisania na Koncie ostatniego zakupu, w związku z którym naliczone zostały Złotówki. Po upływie 6 miesięcy od ostatniego zakupu, w związku którym naliczone zostały Złotówki Konto Uczestnika ulega wyzerowaniu, w ten sposób, że kasowane są z niego wszystkie niewykorzystane Złotówki.

3.10. Po zalogowaniu się na Koncie Uczestnik może sprawdzić łączną wartość zakupów zapisanych na Koncie, liczbę posiadanych Złotówek oraz termin w którym tracą one ważność. Uczestnik może te informacje uzyskać też od sprzedawcy w Sklepie podając informacje, o których mowa w pkt. 3.2. pozwalające na weryfikację Uczestnika w Programie.

3.11. Organizator może okresowo wprowadzać dodatkowe promocje w ramach Programu, które mogą polegać na tym, że we wskazanym okresie zakup określonych produktów jest promowany dodatkową liczbą Złotówek lub bardziej korzystnym niż określony w punkcie 3.5. przelicznikiem kwoty dokonanego zakupu na liczbę uzyskanych Złotówek.

3.12. Organizator może wprowadzać rabaty lub dodatkowe promocje, w tym też konkursy, które mogą być skierowane tylko do Uczestników Programu ale nie związane z uzyskiwaniem Złotówek w Programie i oparte na odrębnych zasadach.

3.13. Organizator może wprowadzać dodatkowe promocje lub rabaty (w tym też kody rabatowe) niezwiązane z Programem, z których skorzystanie może wyłączać możliwość uzyskania lub wykorzystania Złotówek w Programie w związku z dokonaniem zakupu produktów objętych daną promocją lub rabatem. Jeżeli nic innego nie wynika z danej promocji, czy akcji rabatowej to przyjmuje się, że zakup przy którym skorzystano z danej promocji lub rabatu nie uprawnia do otrzymania Złotówek w Programie ani nie może być dokonany przy wykorzystaniu Złotówek.

3.14. Informacje o promocjach, o których mowa w pkt 3.11. do 3.13. będą umieszczane na stronie www.marekkondrat.pl lub w Sklepach objętych daną promocją, informacje takie mogą być też przesyłane Uczestnikom przy wykorzystaniu nr telefonów komórkowych lub adresów e-mail podawanych przez Uczestników w Formularzu, jak też mogą być widoczne po zalogowaniu się Uczestnika na Konto.

3.15. Gromadzone w Programie Złotówki nie mogą być wymieniane na gotówkę lub przekazywane innym osobom.

IV Zasady Programu – rabaty

4.1. Uczestnik Programu może zamienić Złotówki zgromadzone w Programie na rabaty na zakup produktów dostępnych w sprzedaży w Sklepach.

4.2. Na potrzeby zamiany Złotówek na rabaty w Programie przyjmuje się przelicznik, zgodnie z którym 1 Złotówka zarejestrowana na Koncie stanowi równowartość 1 PLN rabatu.

4.3. Niezależnie od liczby zapisanych na Koncie Złotówek Uczestnik może uzyskać maksymalny rabat w wysokości 40% wartości brutto dokonywanego zakupu. Złotówki nie zamienione na rabat w związku z danym zakupem mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie.

4.4. Aby dokonać zakupu przy wykorzystaniu rabatu, o którym mowa w pkt. 4.1. i 4.2. Regulaminu Uczestnik musi:

a) przed dokonaniem zakupu podać pracownikowi Sklepu swój Kod aby pracownik Sklepu mógł odszukać Konto Uczestnika w systemie informatycznym Organizatora oraz odliczyć odpowiednią liczbę Złotówek od złotówek posiadanych przez Uczestnika w Programie i naliczyć rabat;
b) lub zalogować się na Koncie i w formularzu składanego zamówienia wpisać swój Kod, wówczas system informatyczny Organizatora automatycznie naliczy rabat w możliwie najwyższej wysokości, tj. nie większy niż 40% wartości brutto zamówienia oraz nie większy niż pozwala na to liczba Złotówek zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

4.5. W celu uzyskania rabatu nie można sumować Złotówek znajdujących się na różnych Kontach.

V Zasady Programu – sprzedaż premiowa

5.1. Uczestnik, na którego Koncie zarejestrowane zostały zakupy wina o łącznej wartości brutto powyżej 2 000,00 zł uzyskuje prawo do otrzymania od Organizatora jednorazowego prezentu (zwanego dalej: Prezentem).

5.2. Aby otrzymać Prezent, Uczestnik który spełnił warunek określony w pkt. 5.1. powyżej, powinien zalogować się do swojego Konta na stronie www.marekkondrat.pl i wybrać Prezent spośród odpowiednio oznaczonych produktów z oferty Sklepu znajdującej się na stronie www.marekkondrat.pl, następnie Uczestnik powinien, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.marekkondrat.pl, wybrać sposób przekazania mu Prezentu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu Prezentów, Uczestnik może dokonać wyboru Prezentu spośród tych propozycji Prezentów, które znajdują się na stronie www.marekkondrat.pl w chwili zamawiania Prezentu przez Uczestnika.

5.3. Prezent może być wydany Uczestnikowi, zgodnie z jego wyborem, w jeden z następujących sposobów :

a) Prezent może być przesłany na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny;
b) lub Prezent może być przesłany do wybranego przez Uczestnika Sklepu skąd będzie mógł być odebrany przez Uczestnika;
c) lub Prezent może zostać dołączony do zakupów dokonanych przez Uczestnika na podstawie zamówienia dokonanego za pośrednictwem strony www.marekkondrat.pl.

5.6. Organizator informuje, że Prezenty otrzymane przez Uczestników, których zakupy zapisane na Koncie zostały dokonane nie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy 26 lipca 1991 r. (nagrody w sprzedaży premiowej, natomiast Uczestnicy, których zakupy zapisane na Koncie zostały dokonane w związki z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą powinni doliczyć wartość Prezentu do uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek dochodowy od tego przychodu.)

VI Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@mkondrat.pl, z tytułem maila „WINO GRONO – reklamacja”.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od przesłania Organizatorowi. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

VII Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o.

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

VIII Postanowienia końcowe

8.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.marekkondrat.pl oraz w każdym Sklepie.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Uczestników Programu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona w Sklepach oraz na stronie www.marekkondrat.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, o planowanej zmianie regulaminu Organizator poinformuje również z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu. Uczestnik nie akceptujący zmiany Regulaminu może zrezygnować z udziału w Programie.

8.3. Uczestnik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

8.4. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie należy skorzystać z opcji usunięcia Konta dostępnej na Witrynie, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

8.5. Rezygnacja łączyć się będzie z utratą wszelkich zebranych przez Uczestnika Złotówek.

8.6. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane z programem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr 1 do Regulamin Programu Lojalnościowego „WINO GRONO” – Lista Sklepów biorących udział w Programie:

1. ul. Plebiscytowa 10, 40-035 Katowice.
2. ul. Dolnych Młynów 9, 31-124 Kraków.
3. ul. Kazimierza Wielkiego 1, 37-700 Przemyśl.
4. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa.
5. ul. Słowicza 19, 53-320 Wrocław.
6. ul. Polna 7, 60-535 Poznań.
7. ul. Wrocławska 3, 85-211 Bydgoszcz.
8. ul. Kupiecka 34a, 65-058 Zielona Góra.
9. ul. Muślinowa 1 lok. U1, 02-798 Warszawa
10. ul. Kupiecka 34a, 65-058 Zielona Góra

Zestawy

Polecamy zestaw

Musssujący Zestaw
Dostępnośćkilka sztuk
234,00 zł
210,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 234,00 zł
-10%