Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin promocji „System poleceń”

I Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji „System poleceń” (zwanej dalej: Promocją) jest 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.marekkondrat.pl należącej do Organizatora i działającej na podstawie Regulaminu Witryny https://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin.

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.marekkondrat.pl.

1.4. Korzyści płynące z uczestnictwa w Promocji nie podlegają łączeniu z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w innych promocjach lub programach organizowanych przez Organizatora, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub z regulaminu danej promocji organizowanej przez Organizatora.

II Zasady Promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają Konto założone na Witrynie zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl (zwanych dalej: Zarejestrowanymi Użytkownikami Witryny).

2.2. System poleceń polega na tym, że:

a) Zarejestrowany Użytkownik Witryny ma możliwość wysłania za pośrednictwem Witryny, do swojego znajomego/znajomych, zautomatyzowane, mailowe zaproszenie do odwiedzenia Witryny;
b) znajomy, który wszedł na Witrynę za pośrednictwem unikatowego linka zawartego w zaproszeniu ma możliwość otrzymania rabatu na pierwszy zakup dokonany w sklepie 2 WW Sp. z o.o. za pośrednictwem zamówienia złożonego przez Witrynę, a zapraszający go Zarejestrowany Użytkownik Witryny również otrzyma wówczas rabat na zakup dokonany na podstawie zamówienia złożonego przez Witrynę.

2.3. W celu wzięcia udziału w Promocji Zarejestrowany Użytkownik Witryny musi zalogować się na swoim Koncie na Witrynie i wejść w zakładkę „POLECANIE ZNAJOMYM”, a następnie kliknąć w przycisk widoczny na stronie pod nazwą „ZAPROŚ ZNAJOMYCH”, po tym Zarejestrowany Użytkownik Witryny zostanie skierowany na podstronę, na której znajduje się formularz przystąpienia do Promocji (dalej zwany: Formularzem), w którym automatycznie wygenerowany zostaje unikatowy link jednoznacznie określający Zarejestrowanego Użytkownika Witryny w systemie informatycznym Organizatora (dalej zwany: Linkiem). Aby wziąć udział w Promocji Zarejestrowany Użytkownik Witryny musi wpisać w Formularzu:

a) adres/adresy e-mail swojego znajomego/znajomych, których chciałby zaprosić do skorzystania z Witryny, przy czym Organizator zastrzega, że Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, tak więc Zarejestrowany Użytkownik Witryny może podać w Formularzu jedynie adresy e-mail osób pełnoletnich;
b) swoje imię i nazwisko lub inne dane (np. pseudonim), które pozwolą na zidentyfikowanie go przez znajomego/znajomych, którego adres/adresy e-mail podał w Formularzu;
c) adres e-mail, z którego Zarejestrowany Użytkownik chce wysłać do znajomego/znajomych maila z zaproszeniem do odwiedzenia Witryny;
d) zindywidualizowaną wiadomość tekstową dla znajomego/znajomych, których adresy e-mail wpisała w Formularzu.

2.4. Zarejestrowany Użytkownik Witryny po wypełnieniu Formularza może zobaczyć podgląd wiadomości (zwanej dalej: Zaproszeniem), która zostanie wysłana, z podanego przez niego w Formularzu konta e-mail, do znajomego/znajomych, którego adres/adresy e-mail podał w Formularzu (zwanego dalej: Znajomy).

2.5. Zarejestrowany Użytkownik Witryny, który prawidłowo wypełnił Formularz i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz klikając w przycisk „WYŚLIJ ZAPROSZENIA” wysłał Zaproszenie do swojego znajomego/znajomych, staje się uczestnikiem Promocji.

2.6. Jeżeli po otrzymaniu wiadomości Znajomy wejdzie na Witrynę przy wykorzystaniu Linka zawartego w Zaproszeniu i dokona zakupu w sklepie 2 WW Sp. z o.o. za pośrednictwem zamówienia złożonego przez Witrynę (zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl), a będzie to jego pierwszy zakup w sklepie 2 WW Sp. z o.o. dokonany w ten sposób, to Znajomy będzie mógł skorzystać przy tym zamówieniu z otrzymanego kodu rabatowego (zwanego dalej: Rabatem Znajomego).

2.7. Jeżeli Znajomy po wejściu na Witrynę przy wykorzystaniu Linka z Zaproszenia dokonał pierwszego zakupu w sklepie 2 WW Sp. z o.o. za pośrednictwem zamówienia złożonego przez Witrynę i zapłacił za zakupione w ten sposób produkty, to Zarejestrowany Użytkownik Witryny również otrzyma rabat na zakupy w sklepie 2 WW Sp. z o.o. (dalej zwany Rabatem Polecającego). Rabat Polecającego będzie można wykorzystać przy użyciu kodu rabatowego, który zostanie automatycznie zapisany na Koncie Zarejestrowanego Użytkownika Witryny, chyba że Zarejestrowany Użytkownik Witryny jest również uczestnikiem Programu Lojalnościowego WINO GRONO, w tym przypadku równowartość Rabatu Polecającego zostanie zapisana w formie Złotówek na Koncie Zarejestrowanego Użytkownika Witryny w Programie Lojalnościowym WINO GRONO.

2.8. Rabat Znajomego i Rabat Polecającego (zwanych dalej łącznie: Rabatami) udzielany jest w takiej wysokości w jakiej zostały wskazane w Zaproszeniu. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji wysokości oferowanych w ramach Promocji Rabatów, jak też możliwość wprowadzania dodatkowych warunków skorzystania z takich Rabatów, np. warunku z którego wynika, że Rabat Znajomego może być wykorzystany jeżeli wartość pierwszego zakupu Znajomego dokonanego w 2 WW Sp. z o.o. za pośrednictwem zamówienia złożonego przez Witrynę, wyniesie co najmniej 100 zł brutto. Wysokość oferowanych Rabatów oraz ewentualne dodatkowe warunki skorzystania z Rabatów są każdorazowo podawane na Witrynie, w szczególności w zakładce „POLECANIE ZNAJOMYM” na Koncie Zarejestrowanego Użytkownika Witryny. Wysokość Rabatu Znajomego i Rabatu Polecającego oraz ewentualne dodatkowe warunki skorzystania z Rabatów, obowiązujące w chwili wysyłania Zaproszenia, są umieszczane w Zaproszeniu i mają zastosowanie do zakupów dokonanych po wejściu na Witrynę przy użyciu Linka, nawet jeżeli w międzyczasie Organizator zmienił wysokość Rabatów oraz ewentualne, dodatkowe warunki skorzystania z Rabatów.

2.9. Link zawarty w Zaproszeniu jest aktywny przez 6 miesięcy od czasu wysłania Zaproszenia, po tym czasie link wygasa i przestaje uprawniać do skorzystania z Rabatów Znajomego lub Polecającego.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawa do wykluczenia z udziału w Promocji Zarejestrowanego Użytkownika Witryny naruszającego warunki niniejszego Regulaminu, w tym też do dezaktywowania Linków zawartych w wysłanych przez niego Zaproszeniach. Organizator zastrzega sobie również prawo do zablokowania Konta Zarejestrowanego Użytkownika Witryny, co do którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenia, że jego działania naruszają niniejszy Regulamin, do czasu wyjaśnienia przez Użytkownika powstałych wątpliwości, w tym celu Organizator zastrzega sobie również prawo skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail lub nr telefonu komórkowego zapisanego na Koncie Użytkownika na Witrynie. Naruszeniem Regulaminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu, może być w szczególności wysyłanie Zaproszeń na inne adresy e-mail należące do wysyłającego je Zarejestrowanego Użytkownika Witryny.

III Postępowanie reklamacyjne

3.1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: 2 WW Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „System poleceń – reklamacja” lub mailowo na adres: sklep@mkondrat.pl z tytułem „System poleceń – reklamacja”.

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wystawcy. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailowo na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.marekkondrat.pl.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez uczestników Promocji. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.marekkondrat.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4.3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane z programem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Zestawy

Polecamy zestaw

Zestaw na Dzień Mamy z gratisem
Dostępnośćkilkadziesiąt sztuk
168,00 zł
151,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 168,00 zł
-10%