Właścicielem i operatorem witryny internetowej, na której jest świadczona usługa „Karta Podarunkowa” jest Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511510. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od Towarów i usług oraz posiada numer NIP 5252590216.

Wina Wybrane Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I- 90/B-90/2014 z dnia 19.11.2014 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dane kontaktowe sklepu internetowego www.marekkondrat.pl tel.: 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Łubna przy ul. Łubińskiej 10, hala B, 05-532 Łubna.

Niniejszy regulamin stanowi dokument powiązany z regulaminem sklepu internetowego Kondrat, dostępnym pod adresem http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej przez operatora usługi „Karta Podarunkowa”.

2. Odbiorca – Klient lub osoba obdarowywana przez Klienta będąca pełnoletnią osobą fizyczną, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach realizacji usługi „Karta Podarunkowa”.

5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marekkondrat.pl, za pośrednictwem którego Klient lub Odbiorca, po wykupieniu usługi Karty Podarunkowej, może nabyć prezentowane w sklepie Towary.

6. Usługa „e-Karta Podarunkowa” (zamiennie usługa karta podarunkowa) – usługa dostępna w ramach wykorzystania funkcjonalności Sklepu internetowego.

7. e-Karta Podarunkowa (zamiennie karta podarunkowa) – bon towarowy, noszący indywidualny kod – uprawniający posiadacza do nabycia Towaru w sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty – przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi ,”Karta Podarunkowa” dostępnej w ramach wykorzystania funkcjonalności sklepu internetowego. 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3. Usługa „Karta Podarunkowa” jest świadczona przez Wina Wybrane Sp. z o.o. pod adresem http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady korzystania z usługi „Karta Podarunkowa”; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach świadczenia usługi „Karta Podarunkowa”; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach świadczenia usługi „Karta Podarunkowa”; d) zasady zawierania Umów w ramach usługi „Karta Podarunkowa”.

2.5. Korzystanie z usługi „Karta Podarunkowa” jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna). b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

2.6. W celu korzystania z usługi „Karta Podarunkowa” Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Możliwość skorzystania z usługi „Karta Podarunkowa” przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. 2.8. Klienci i Odbiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje handlowe zamieszczone w związku ze świadczeniem usług „Karta Podarunkowa” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

III Zasady korzystania z usługi „Karta Podarunkowa”

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi jest wypełnienie przez Klienta formularza e-Karta Podarunkowa, a następnie uzupełnienie i wysłanie formularza danych Odbiorcy zamieszczonego na stronie http://www.marekkondrat.pl/dane-odbiorcy oraz jego zaakceptowanie.

3.2. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi świadczenie usługi „Karta Podarunkowa” wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest zakup karty podarunkowej umożliwiającej nabycie na podstawie specjalnego kodu Towarów dostępnych w sklepie internetowym. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta niezbędne jest podanie m.in. daty urodzenia.

3.3. Wina Wybrane Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usługi „Karta Podarunkowa”, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Regulaminu sklepu internetowego, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie wypełniania formularza dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się podczas korzystania z usługi naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wina Wybrane Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wina Wybrane Sp. z o.o.;

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usługi „Karta Podarunkowa”, nie może powtórnie skorzystać z usługi bez uprzedniej zgody Wina Wybrane Sp. z o.o.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczoną usługą usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; b) korzystania z usługi „Karty Podarunkowej” w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w związku ze świadczoną usługą niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania z usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Odbiorców oraz dla Wina Wybrane Sp. z o.o.; e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w związku ze świadczoną usługą jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; f) korzystania z usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego Kondrat, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.7. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana tylko raz. Przy realizacji Karty Podarunkowej Odbiorcy nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu wartości środków pieniężnych odpowiadających limitowi pozostałemu na Karcie Podarunkowej, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Niewykorzystane środki na karcie podarunkowej zostają utracone.

3.8. Odbiorca realizuje Kartę Podarunkową tylko za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wpisanie unikalnego kodu rabatowego w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania kodów rabatowych w 1. etapie składania zamówienia Kart Podarunkowych. Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zamówienia Towaru. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

3.9. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z powodu wzajemnych roszczeń Klienta oraz Odbiorcy z tytułu posiadania karty podarunkowej, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie karty podarunkowej przez Klienta Odbiorcy lub wykorzystanie kodu określonego w Karcie Podarunkowej bezpośrednio przez Klienta.

3.10. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Odbiorcę z Klientem.

3.11. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, której unikatowy kod został nienależycie wykorzystany, po przekazaniu Klientowi lub Odbiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

3.12. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu karty podarunkowej skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres poczty elektronicznej).

3.13. Klientowi oraz Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wina Wybrane Sp. z o.o. z tytułu utraty kodu Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Klientowi oraz Odbiorcy.

3.14. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 miesięcy od momentu jej dostarczenia.

3.15. Wina Wybrane Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej,
c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wina Wybrane Sp. z o.o. W takim wypadku Usługodawca w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

3.16. Zwrot przez Odbiorcę Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie internetowym.

IV Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. W celu dokonania zakupu karty podarunkowej należy wejść na stronę internetową http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa i przeprowadzić czynności techniczne zgodne z opisem przedstawionym przez Usługodawcę.

4.2. Wybór karty podarunkowej przez Klienta jest dokonywany poprzez jej dodanie do koszyka.

4.3. Klient ma możliwość dodania do koszyka wielu kart o różnych parametrach.

4.4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz usunięcia Karty Podarunkowej. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z usługi wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) unikalnego kodu Karty Podarunkowej,
b) wartości Karty Podarunkowej.

4.6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dalej zwana umową, może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika), jak również niezarejestrowanym.

4.7. Użytkownik niezarejestrowany, będący Konsumentem, w celu zawarcia umowy zobowiązany jest do wskazania następujących danych: aktywny adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, datę urodzenia.

4.8. Użytkownik niezarejestrowany, będący Przedsiębiorcą, w celu zawarcia umowy zobowiązany jest do wskazania następujących danych: aktywny adres e-mail, firma, dane adresowe, numer telefonu, numer NIP (w przypadku zamiaru otrzymania Faktury VAT).

4.9. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że ponosi odpowiedzialność za odbiór Karty Podarunkowej przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż zarówno on jak i Odbiorca nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4.10. Warunkiem zamówienia karty podarunkowej przez Klienta jest wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Podanie niepełnych informacji w formularzu e-karta podarunkowa oraz formularzu dane odbiorcy uniemożliwi skorzystanie z usługi.

4.11. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wina Wybrane Sp. z o.o. Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.12. Po dokonaniu opłaty za zamówienie do Klienta jest wysyłana wiadomość e-mail zawierająca link do Karty Podarunkowej oraz informacje o wszystkich istotnych elementach zamówienia.

4.13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.14. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.15. Nabywca karty podarunkowej to osoba, która nabywa od wydawcy kartę w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

4.16. Sprzedaż karty podarunkowej jest transakcją niefiskalną i nie może być do tego zakupu wystawiona faktura VAT. Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania karty otrzymuje od firmy Wina Wybrane, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania karty, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

V Dostawa

5.1. Wysyłka Kart Podarunkowych jest realizowana tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.2. Obowiązek wysyłki Karty Podarunkowej przez Wina Wybrane Sp. z o.o. do Odbiorcy będzie uzależniony od zaznaczenia przez Klienta odpowiedniego pola przy wypełnianiu e-karty podarunkowej. Automatyczna wysyłka karty podarunkowej do Odbiorcy wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej Odbiorcy oraz daty dostarczenia karty podarunkowej.

5.3. Najwcześniejsza data automatycznej wysyłki karty podarunkowej do Odbiorcy przypada na kolejny dzień od dnia opłacenia zamówienia.

5.4. Klient jest informowany o automatycznej wysyłce Karty Podarunkowej do Odbiorcy.

5.5. Wysłanie karty podarunkowej następuje w momencie wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej.

5.6. Wina Wybrane Sp. z o.o. zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim odpowiadający wartości karty podarunkowej Towar nie zostanie wydany. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Wina Wybrane Sp. z o.o. złoży w terminie 3 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne.

5.7. Wydanie Odbiorcy zakupionego na podstawie Karty Podarunkowej Towaru może wymagać weryfikacji jego tożsamości i pełnoletniości przez kuriera.

5.8. Klienci i Odbiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI Ceny i metody płatności

6.1. Wartość karty podarunkowej podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie obciążenia publicznoprawne.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty odpowiadającej limitowi na Karcie Podarunkowej:

a) przelewem na numer konta bankowego: 86 1050 1025 1000 0023 6373 0819. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Wina Wybrane Sp. z o.o.;
b) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Wina Wybrane Sp. z o.o.;

6.3. Wina Wybrane Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

6.4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wina Wybrane Sp. z o.o.

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres wystawcy Karty. W takim wypadku dezaktywacja Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po dniu otrzymania przez Wina Wybrane Sp. z o.o. wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, przesłania Karty na adres e-mail Klienta lub Odbiorcy.

7.3. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty Podarunkowej) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Odbiorca nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Odbiorca skorzystał z Karty Podarunkowej, odstąpienie jest skuteczne, przy czym Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar, którego nabycie nastąpi z wyłączeniem usługi Karta Podarunkowa.

VIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Wina Wybrane Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania usługi „Karta Podarunkowa”, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Odbiorców.

8.2. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji usługi przy użyciu Karty Podarunkowej Odbiorca zgłosi powyższe Wina Wybrane Sp. z o.o.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi może zgłaszać pisemnie na adres: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3 00-094 Warszawa oraz mailowo pod adresem sklep@mkondrat.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Odbiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.

8.5. Wina Wybrane Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Odbiorcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów związanych ze świadczoną usługą, innych treści przetwarzanych w ramach świadczenia usługi, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Wina Wybrane Sp. z o.o. 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Wina Wybrane Sp. z o.o., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Wina Wybrane Sp. z o.o., stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi jest Wina Wybrane Sp. z o.o. Pozyskane dane przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi ,,Karta Podarunkowa’’, w celach marketingowych, oraz w celu reklamacji Towarów i usług. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usługi. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 2. Wina Wybrane Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz reklamacji Towarów. 3. Wina Wybrane Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Odbiorcy w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi „Karta Podarunkowa”, przekazania Karty Podarunkowej Odbiorcy oraz reklamacji usługi. 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Wina Wybrane Sp. z o.o. także w celach marketingowych. Klient korzystając z usługi nie będzie otrzymywał informacji marketingowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. 5. Przetwarzanie danych osobowych odbiorców w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, który nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wina Wybrane Sp. z o.o.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Regulaminu sklepu internetowego, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

The owner and the operator of the website where the „Gift Card” service is provided is Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000511510. The Company is a VAT payer and a holder of the National Tax Identification Number (NIP) 5252590216.
Wina Wybrane Sp. z o.o. holds a valid licence for selling alcoholic beverages intended for non-selling point consumption, containing from 4.5% to 18% alcohol (except beer) No I- 90/B-90/2014 of 19.11.2014, issued by the President of Góra Kalwaria City and Commune, under the Act of 14 June 1960 on the Administrative Proceedings Code (Journal of Laws of 2013, item 267) and in connection to the Resolution of Góra Kalwaria City Council No XX/227/2011 of 28 December 2011 on determining the number of alcoholic beverages selling points and rules for the localisation of alcoholic beverages selling and serving points in the city and in the commune.
Contact details of www.marekkondrat.pl e-shop.: ph.: 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl. A place of concluding sales agreements is a selling point located in Łubna, ul. Łubińska 10, hall B, 05-532 Łubna.
These regulations constitute a document related to the regulations of Kondrat E-Shop available at http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin.

I Definitions

The terms used in these Regulations have the following meaning:
1. Customer – an adult natural person, a legal entity or an organisational unit which is not a legal entity, which is given a legal capacity by special provisions of law, which uses services provided by the operator of the „Gift Card” service.
2. Recipient – the Customer or the Customer’s donee of a legal age, a legal entity or an organisational unit whose special provisions of law grant a legal capacity.
3. Civil Code – Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No 16, item 93, as amended).
4. Regulations– these Regulations for electronically supplied services as part of Kondrat „Gift Card” service.
5. E-shop – e-service available at www.marekkondrat.pl, by means of which the Customer or a Recipient may purchase the Goods presented in the shop after buying the Gift Card.
6. „E-Gift Card” service” (exchangeable service – gift card) – a service available as part of using the E-Shop functionalities.
7. e-E-Gift Card (exchangeable service – gift card) – a token with an individual code – entitling a holder to acquire the Goods in the E-Shop to the maximal amount corresponding to the nominal value of the card – sent by e-mail.
8. Goods– products presented in the E-shop.
9. Act on special conditions of consumer sales– the act of 27 July 2002 on special conditions of consumer sales and on amending the Civil Code (Journal of Laws No 141, item 1176, as amended).
10. Act on electronically supplied services– the act of 18 July 2002 on electronically supplied services (Journal of Laws No 144, item 1204, as amended).

II General Provisions

2.1. These Regulations outline the rules of using the „Gift Card” service available as part of using the E-Shop functionalities.
2.2. These Regulations constitute the regulations, referred to in Article 8 of the Act on electronically supplied services.
2.3. The „Gift Card” service is provided by Wina Wybrane Sp. z o.o. at http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa.
2.4. These Regulations outline, in particular:
a) rules for using the „Gift Card” service;
b) terms and conditions of e-reservation of Goods available as part of the „Gift Card” service;
c) terms and conditions of placing orders electronically as part of the „Gift Card” service;
d) rules for concluding Agreements as part of the „Gift Card” service.

2.5. Using the services of the „Gift Card” is possible if the Customer’s telematic system satisfies the following minimal technical requirements: a) any Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome or other); b) enabled Java applet supporting the Internet browser.

2.6. In order to use the „Gift Card” service, the Customer must obtain, on its own, the access to a computer station or an end device with the Internet access.

2.7. A possibility of using the „Gift Card” service is dedicated to people over the age of 18.
2.8. Customers may gain access to these Regulations at any time by means of http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa-regulamin and download the said document and make a printout.

2.9. Commercial information provided in connection with the performance of the „Gift Card” service does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code but an invitation to submit offers.

III The rules for using the „Gift Card” service

3.1. A condition to start using the service is to complete e-Gift Card form and then complete and submit the Recipient’s data form available at http://www.marekkondrat.pl/dane-odbiorcy and to accept it.

3.2. In order to fulfil and obligation arising from Article 15 of the Act of 28.10.1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, providing the „Gift Card” service requires to provide personal data necessary for placing an order, whose object is the purchase of a gift card enabling buying Goods available in the E-Shop based on a special code. In order to verify the Customer’s legal age, the E-shop requires providing, inter alia, a date of birth.

3.3. Wina Wybrane Sp. z o.o. is authorised to deprive the Customer of the right to use the „Gift Card” service with immediate effect if the Customer violates these Regulations or the E-shop regulations, including but not limited to the following cases:

a) during completing the form, the Customer provided false, inaccurate or out-of-date data, misleading or infringing the rights of third parties;
b) while using this service, the Customer infringed the personal interests of third parties, in particular, personal interests of other Customers of the E-shop;
c) the Customer acted in a manner which is regarded by Wina Wybrane Sp. z o.o. as behaviours nonconforming to the applicable provisions of law or general rules for using the Internet or which are detrimental to the good name of Wina Wybrane Sp. z o.o.;

3.4. A person deprived of the right to use the „Gift Card” service is not allowed to re-use this service without prior consent of Wina Wybrane Sp. z o.o.

3.5. In order to ensure the safety of communication and data transfer pertaining to the services provided, the service provider undertakes technical and organisational measures corresponding to the safety risk level of the services provided, including but not limited to measures preventing obtaining and modifying personal data transferred in the Internet by unauthorised persons.

3.6. The Customer is obligated, in particular, to the following: a) not to supply and not to provide any content forbidden by law, e.g. content propagating violence, defaming or infringing the personal interests and other rights of third parties; b) to use the „Gift Card” service in the manner not disturbing its functioning, in particular, through the use of specified software and devices; c) not to undertake activities such as: distributing or posting spam in connection to the service provided; d) to use the Programme in a manner not inconvenient to other Customers, New Customers and Wina Wybrane Sp. z o.o.; e) to use all the content posted as part of the service for private purposes only; f) to use the service in a manner consistent with the provisions of law valid in Poland, the provisions of these Regulations, Kondrat E-shop regulations as well as general rules for using the Internet.

3.7. A Gift Card can be used only once. While using the Gift Card, the Recipient is not allowed to receive the reimbursement of funds corresponding to the limit left on the Gift Card when the value of the Goods received is lower than the nominal value of the Gift Card. Unused funds on the gift card are lost.

3.8. The Recipient can use the Gift Card only by means of the E-Shop through entering a unique rebate code in a place marked for using rebate codes in stage 1 of ordering Gift Cards. The value of the basket is deducted with the value to be used, recorded on the day of ordering the Goods. The transaction contracted is tantamount to the conclusion of the sales agreement.

3.9. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not liable for mutual claims of the Customer and the Recipient due to possessing a gift card, in particular, it is not liable for the Customer’s failure to transfer the said Card to the Recipient or using a code specified in the Gift Card directly by the Customer.

3.10. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not a party to a legal relationship connecting the Recipient with the Customer.

3.11. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not liable for Gift Cards whose unique code is used inappropriately, after transferring it to the Customer or the Recipient to an e-mail indicated by the Customer.

3.12. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not liable for the Customer’s errors while creating a gift card, resulting in its delivery to an inappropriate person (e.g. incorrect e-mail).

3.13. The Customer and the Recipient are not entitled to any claims against Wina Wybrane Sp. z o.o. due to the loss of a Gift Card after providing it to the Customer and the Recipient.

3.14. The Gift Card is valid and active for 12 subsequent months as of its delivery.

3.15. Wina Wybrane Sp. z o.o. renders the right to decline to use a Gift Card in the following cases:

a) expiry of a Gift Card,
b) no funds on the Gift Card,
b) occurrence of technical problems preventing the use of the Gift Card due to the reasons beyond the control of Wina Wybrane Sp. z o.o. In such a case, Wina Wybrane Sp. z o.o., if feasible technically and organisationally, will undertake measures necessary to eliminate obstacles in the use of the Card.

3.16. The return of the Goods by the Customer, purchased with the use of the Gift Card, is possible under terms and conditions valid in the E-shop Regulations.

IV Procedure of concluding an agreement on electronically supplied services

4.1. In order to purchase a gift card it is necessary to visit http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa and carry out technical activities according to the description provided by the Service Provider.

4.2. A Gift Card is chosen by the Customer through adding it to the basket.

4.3. The Customer may add many cards of different parameters to the basket.

4.4. During placing an Order – until pressing the „Order” press button – the Customer may modify the data introduced and delete the Gift Card. For this purpose it is necessary to follow the displayed messages and information available on the website.

4.5. When the Customer using the service provides all required data, there will be a summary displayed for the Order placed. The summary of the placed Order includes the following information:

a) unique Gift Card code,
b) value of the Gift Card.

4.6. The Agreement on electronically supplied services, hereinafter called the agreement, may be concluded with the registered (with the User’s account) and unregistered Customer.

4.7. The unregistered User, which is a Consumer, in order to conclude the agreement, must indicate the following data: active e-mail, first and last name, address, telephone number, date of birth.

4.8. The unregistered User, which is the Entrepreneur, in order to conclude the agreement, must indicate the following data: active e-mail, company, address, telephone number, NIP (for VAT Invoice purposes).

4.9. The Customer’s acceptance of the Order is tantamount to submitting a declaration that it assumes liability for the collection of the Gift Card by an adult. Placing an Order is tantamount to the Customer’s declaration that the Customer and the Recipient is not a person who, under Article 15 of the Act of 28.10.1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, is forbidden from buying alcoholic beverages, including but not limited to the following: that it is sober as of placing an Order and as of collecting the Order and that it does not purchase alcohol for re-selling purposes.

4.10. A condition to order a gift card by the Customer is to express consent to the content of these regulations and provide personal data marked as obligatory and press the „Order” press button. Providing incomplete information on the gift card form and the recipient data form prevents using the service.

4.11. Sending the Order by the Customer constitutes a declaration of will to enter into the Sales agreement with Wina Wybrane Sp. z o.o., in accordance with the content of the Regulations.

4.12. When the Customer makes payment for the order, it is sent an e-mail containing a link to the Gift Card and information on terms of reference of the order.

4.13. The Agreement is deemed concluded as of the Customer’s reception of an e-mail.

4.14. The Agreement is concluded in Polish with the reading consistent with the Regulations.

4.15. An acquirer of a gift card is a person who acquires a card from the issuer in exchange for money.

4.16. The sale of the gift card is a non-fiscal transaction without a VAT invoice. Issuing a gift card does not constitute VAT sale within the meaning of the applicable tax law provisions. The User, as of issuing the card, receives from Wina Wybrane, against a request in writing submitted not later than as of issuing such a card, a written receipt which does not constitute a fiscal receipt or a VAT invoice.

V Delivery

5.1. Gift Cards are sent only by e-mail.

5.2. An obligation to send the Gift Card by Wina Wybrane Sp. z o.o. to the Recipient is dependent on ticking a relevant field by the Customer while completing the e-gift card. Automatic sending of the gift card to the Recipient requires providing the Recipient’s e-mail address by the Customer and date of delivering a gift card.

5.3. The earliest date of automatic sending of a gift card to the Recipient is a day following the day of order payment.

5.4. The Customer will be informed on the automatic sending of the Gift Card to the Recipient.

5.5. The Gift Card will be sent as of introducing it to the electronic communication means.

5.6. Wina Wybrane Sp. z o.o. reserves the right that the Goods corresponding to the value of the Gift e-Card will not be issued to people who are not sober or who are not of a legal age. In such a situation, Wina Wybrane Sp. z o.o. submits a declaration within 3 days on withdrawing from the agreement and it will reimburse the Customer with the funds paid in.

5.7. Issuing the Goods bought by the Recipient based on the Gift Card may require its identity and legal age verification by a courier.

5.8. Customers and Recipients may gain access to these Regulations at any time by means of http://www.marekkondrat.pl/karta-podarunkowa-regulamin and download the said document and make a printout.

VI Prices and payment methods

6.1. The value of the Gift Card is denominated in Polish zlotys and it contains all public law charges.

6.2. The Customer may pay a fee corresponding to the limit on the Gift Card:

a) by wire transfer to the following bank account: 86 1050 1025 1000 0023 6373 0819. The order fulfilment will be started after booking the entire amount of the required payment for the order placed on Wina Wybrane Sp. z o.o. account.
b) by e-payment or payment card in Przelewy24 system. The Operator of payment cards is PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. The order fulfilment will be started after booking the entire amount of the required payment for the order placed on Wina Wybrane Sp. z o.o. account.

6.3. Wina Wybrane Sp. z o.o. hereby reserves the right to provide other payment forms for Customers placing order via the Internet according to individual arrangements.

6.4. The Gift Card is not subject to exchange into money in whole or in part and it cannot be returned to Wina Wybrane Sp. z o.o.

VII Rights to withdraw from the Agreement

7.1. The Customer which is a consumer within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, is entitled to – under the legal regulations –withdraw from the agreement concluded remotely regardless of a cause, by submitting an appropriate statement in writing within 14 days. Withdrawal may have a form of an e-mail sent to the address of the Card’s issuer. In such a case the Gift Card will be deactivated immediately, nevertheless not later than within two working days after the day on which Wina Wybrane Sp. z o.o. is served with a message from the Customer on withdrawing from the agreement.

7.2. The period of 14 days is counted from the day of sending the Card to the Customer’s or Recipient’s e-mail.

7.3. While withdrawing from the agreement on purchasing the Card (sending e-mail on withdrawing from the purchase of the Gift Card), the Customer guarantees that by the time the Card is deactivated, the Recipient will not use the Card. If in the period between receiving the Customer’s e-mail on withdrawing from the Agreement and the Card’s deactivation, the Recipient uses the Gift Card, withdrawal will be effective; whereas the Customer is obliged to pay for the goods ordered whose acquisition will take place with the exclusion of the Gift Card service.

VIII Complaints concerning electronically supplied services

8.1. Wina Wybrane Sp. z o.o. undertakes measures in order to ensure the thoroughly correct performance of the service of the „Gift Card” in the scope arising from the current technical knowledge and will eliminate, in reasonable time, all irregularities notified of by Recipients.

8.2. If there are any problems with the implementation of the Gift Card, the Customer must notify Wina Wybrane Sp. z o.o.

8.3. Any irregularities connected with the functioning of the service may be reported by the Customer in writing to the following address: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa and by e-mail to sklep@mkondrat.pl or by means of a contact form.

8.4. The Recipient must specify the following in a complaint: first and last name, correspondence address, type and date of occurring of an irregularity related to the functioning of the service.

8.5. Wina Wybrane Sp. z o.o. considers every complaint within 14 days and if it is impossible, it will inform the Recipient within this period when its complaint will be processed.

Copyrights

1. Economic copyrights relating to any graphic elements and other content processed as part of the services provided constitute a piece of work within the meaning of the Act of 4 February 1994 on copyrights and related rights and are granted only to Wina Wybrane Sp. z o.o. 2. Any copying, distributing and working on Wina Wybrane Sp. z o.o., its respective elements, and its image, as a whole, constituting a piece of work within the meaning of the Act on Copyrights and Related Rights, without express consent issued by Wina Wybrane Sp. z o.o. in writing constitute the infringement of its economic copyrights.

Personal Data Protection

1. The administrator of personal data processed in connection to providing the service is Wina Wybrane Sp. z o.o.. The data obtained are processed in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997 on Personal Data Protection (consolidated text, Journal of Laws of 2002, No 101, item 926, as amended), in connection to the provisions of the Act of 18 July 2002 on electronically suplied services (Journal of Laws of 2002, No 144, item 1204, as amended). Personal data are collected only for the purpose of their processing for providing the „Gift Card” service, for marketing purposes and submitting a complaint concerning the Goods and services. A person who personal data refer to is entitled to the right to access such data and correct them. Providing data is voluntary but indispensable for using the service. Personal data may be provided to entities authorised to receive such data in accordance with applicable law, including competent judicial authorities.
2. Wina Wybrane Sp. z o.o. processes the Customers’ personal data to the extent and for the purpose indispensable for concluding, forming the content, amending, terminating the agreement on electronically supplied services and submitting complaints concerning the Goods.
3. Wina Wybrane Sp. z o.o. processes the Recipient’s personal data for the purpose and to the extent indispensable for performing the „Gift Card” service, transferring the Gift Card to the Recipient and submitting a complaint.
4. The Customers’ personal data may be processed by Wina Wybrane Sp. z o.o. also for marketing purposes. The Customer, while using the service, will not receive marketing information without its consent.
5. Processing personal data of the Recipient for marketing purposes takes place under legally justified objective of the administrator of data who will not infringe the rights and freedom of persons they relate to.

IX Concluding Provisions

9.1. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by competent courts in compliance with the provisions of the relevant regulations of the Civil Proceedings Code.

9.2. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is not a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by a court competent for the venue of Wina Wybrane Sp. z o.o.

9.3. To any issues not settled herein, the following applies: the provisions of the E-shop Regulations as well as the provisions of the Civil Code, the provisions of the Act on electronically supplied services and other relevant regulations of the Polish law.