Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin e-Karty podarunkowej Kondrat Wina Wybrane

Definicje

a) Wystawca – 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

b) Karta – generowana przez Wystawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać (kodu liczbowo-literowego), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie na towary lub usługi nabywane od Wystawcy (tj. 2 WW Sp. z o.o.), o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

c) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa Karty od Wystawcy.

d) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna będąca każdorazowym posiadaczem Karty lub znajdującego się na niej Kodu.

e) Wartość Karty – przypisana Karcie kwota, do wysokości której Użytkownik może pokryć wartość towarów lub usług oferowanych do sprzedaży przez Wystawcę.

f) Witryna – witryna internetowa prowadzony pod adresem www.marekkondrat.pl.

g) Transakcja – dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary lub usługi poprzez obniżenie wysokości ceny zakupu dokonywanego przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny o kwotę odpowiadającą Wartości Karty, przy czym nie może to być kwota wyższa niż łączna wartość danego zamówienia.

h) Kod – numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości Karty, podany na dokumencie zapisanym w formacie PDF będącym graficznym przedstawieniem Karty.

I Zasady nabywania i wykorzystywania Kart

1.1. Karty mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem Wartości Karty, podanego na dokumencie zapisanym w formacie PDF będącym graficznym przedstawieniem Karty.

1.2. Kartę można zakupić za pośrednictwem Witryny, zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl , w celu zakupu Karty Klient musi postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie:

a) wybrać Wartość Karty,
b) następnie wybrać sposób dostarczenia Karty (na adres e-mail Klienta lub na adres e-mail Klienta i Użytkownika), a jeżeli Karta ma być dostarczona przez Wystawcę na adres e-mail Użytkownika, to również datę dostarczenia Karty, Klient może też napisać zindywidualizowaną wiadomość tekstową dla Użytkownika, wskazany przez Klienta Użytkownik musi być osobą pełnoletnią;
c) następnie „dodać do koszyka” Kartę oraz opłacić zamówienie obejmujące Kartę.

1.3. Warunkiem przesłania Karty Klientowi lub Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą Wartości Karty co następuje z chwilą opłacenia przez Klienta zamówienia obejmującego Kartę.

1.4. Po opłaceniu zamówienia Klient otrzyma od Wystawcy wiadomość e-mail zawierającą link do pobrania Karty w postaci dokumentu PDF, na którym umieszczony jest unikatowy, numeryczno-literowy kod, będący elektronicznym nośnikiem Wartości Karty (Kod). Karta może zostać samodzielne przekazana Użytkownikowi przez Klienta.

1.5. Jeżeli przy zamawianiu Karty Klient wybrał opcję dostarczenia Karty do odbiorcy określonego dnia, to automatycznie, w dacie wskazanej przez Klienta, wiadomość e-mail zawierająca link do Karty w postaci dokumentu PDF zostanie również wysłana przez Wydawcę do odbiorcy na wskazany przez Klienta adres e-mail, pod warunkiem, że do tej daty Klient opłacił zamówienie obejmujące Kartę.

1.6. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji i jest ważna, tj. podlega wymianie na towary lub usługi oferowane przez Wystawcę, w okresie ważności wskazanym na Karcie.

1.7. Wykorzystanie Karty następuje poprzez wpisanie przez Użytkownika, przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Witryny, Kodu podanego na Karcie w miejscu oznaczonym jako „KOD RABATOWY” oraz kliknięciu przycisku „ZATWIERDŹ KOD”. Wartość zamówienia znajdującego się w koszyku zostanie obniżona o Wartość Karty, jeżeli Wartość Karty jest większa lub równa łącznej wartości zamówienia, to całość zamówienia zostaje opłacona przy wykorzystaniu środków pieniężnych zapisanych na Karcie.

1.8. Karta może być wykorzystana tylko raz, raz wykorzystany Kod przestaje być aktywny. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu różnicy pomiędzy Wartością Karty a wartością zamówienia opłaconego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty, jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż Wartość Karty to niewykorzystane środki pieniężne zapisane na Karcie ulegają przepadkowi.

1.9. W przypadku jeżeli łączna wartość zamówienia jest wyższa niż Wartość Karty, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika (zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl) różnicy pomiędzy łączną wartością zamówienia i Wartością Karty.

1.10. Przy jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jedną Kartę. Wykorzystanie Karty przy danym zamówieniu wyklucza możliwość wykorzystania przy tym samym zamówieniu kodów rabatowych, czy innego rodzaju kodów uprawniających do pokrywania wartości zakupu towarów lub usług nabywanych od Wystawcy.

1.11. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty, czy zbyt małej Wartości Karty w stosunku do cen towarów lub usług oferowanych przez Wystawcę.

1.12. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Klienta z Użytkownikiem.

1.13. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika lub Klienta).

1.14. Realizacja Karty przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty lub zapisanego na niej Kodu w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

1.15. Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zablokowania Karty. Klient lub Użytkownik może zablokować Kartę do czasu jej wykorzystania, za pośrednictwem infolinii pod nr (22) 243 28 80 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@mkondrat.pl. Warunkiem niezbędnym do zablokowania Karty jest podanie zapisanego na Karcie Kodu. Blokada Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym . Wystawca nie odpowiada za Transakcje dokonane przy wykorzystaniu Kodu przed dokonaniem zgłoszenia zablokowania Karty. W razie zablokowania Karty Wystawca prześle nową Kartę Klientowi lub Użytkownikowi, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostarczenia Karty, o którym mowa w pkt. 1.2.b niniejszego Regulaminu.

1.16. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą na wniosek Klienta lub Użytkownika.

1.17. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze.

1.18. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy wykorzystaniu Karty jest możliwy na zasadach opisanych w Regulaminie Witryny www.marekkondrat.pl.

1.19. Sprzedaż Kart stanowiącej znak legitymacyjny (bon wartościowy) jest transakcją niefiskalną i nie jest potwierdzana fakturą VAT. Zasilenie Karty środkami pieniężnymi przez Klienta i wydanie jej przez Wystawcę Klientowi lub Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT). Na wniosek Klienta Wystawca może wystawić Klientowi notę księgową potwierdzającą zakup Karty, niestanowiącą paragonu ani faktury VAT.

1.20. Wystawca zastrzega, że zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl użytkownikami tej Witryny mogą być tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, tak więc w związku z faktem, że nabywanie Kart jak też ich wykorzystywanie następuje za pośrednictwem Witryny zarówno Klient, osoba wskazana przez Klienta jako odbiorca Karty, jak też Użytkownik muszą być osobami pełnoletnimi. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty przez osobę niepełnoletnią.

1.21. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

II Odstąpienie od umowy i reklamacje

2.1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, odstąpienie od umowy następuje zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się TUTAJ. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty. Odstąpienie od umowy nie je jest możliwe po wykorzystaniu Karty przez Klienta lub Użytkownika.

2.2. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty, Użytkownik może to zgłosić za pośrednictwem infolinii pod nr (22) 243 28 80 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@mkondrat.pl .

2.3. Reklamacje związane z Kartami mogą być zgłaszane pisemnie na adres Wystawcy: 2 WW Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Karta – reklamacja” lub mailowo na adres: sklep@mkondrat.pl z tytułem „Karta – reklamacja”.

2.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

2.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wystawcy. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailowo na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.

III Dane osobowe

3.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest 2 WW Sp. z o.o.

3.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Wystawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.marekkondrat.pl. Niniejszy regulamin jest również załączany do każdej informacji e-mail, w której Wystawca przesyła Kartę do Klienta lub Użytkownika.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności związanych z korzystaniem z Witryny, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Witryny www.marekkondrat.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.3. Wystawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Klientów lub Użytkowników i dotyczą Kart nabytych od czasu umieszczenia na stronie www.marekkondrat.pl zmienionego Regulaminu.

Zestawy

Polecamy zestaw

Miselle na co dzień
Dostępnośćduże ilości
234,00 zł
210,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 222,00 zł
-10%