Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno (dalej zwanego Sklepem), za pośrednictwem witryny pod domeną www.marekkondrat.pl (dalej zwaną Witryną).

Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera Sklep w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez system sklepu przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne  informacje związane z korzystanie przez Państwa z Witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliki pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi

Jakie dane zbiera sklep podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zamówienia i procesu rejestracji na Witryny:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania lub siedziby firmy (adres dostawy),

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i złożenia zamówienia w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@mkondrat.pl.

Marketing Sklepu

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów firmy Kondrat Wina Wybrane oraz jej partnerów. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: FedEx Express Polska Sp. z o.o., Rohlig Suus Logistics S.A., DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane rejestracją w Witrynie oraz z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@mkondrat.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany , zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@mkondrat.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą przez Państwa zadane pod adresem: sklep@mkondrat.pl.

This Privacy Policy specifies the rules for collecting, processing and using personal data obtained from our Customers by Kondrat Wina Wybrane, conducted under the domain of www.marekkondrat.pl (hereinafter called the Website) by 2 WW Sp. z o.o. with its registered office in Piaseczno, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno (hereinafter called the Shop).

The Shop endeavours to ensure that our Customers’ privacy is respected and that personal information is protected during the use of the Website and shopping.

What data does the Shop collect automatically during the use of the Website?

The Shop does not collect any data automatically, except for data contained in cookies during the use of the Website.

Cookies are small text files sent by the Shop and stored at your computer; they contain some information connected with the use of the Website and the Shop. Cookies are used by the Shop to service the Website and they guarantee displaying information interesting to you and at the time of shopping – saving your shopping procedure.

Cookies used by the Shop may be temporary or permanent. Temporary cookies are deleted as of closing the Internet browser; permanent cookies are stored after finishing the use of the Website and they are used to store information such as a password or a login, which facilitates the use of the Website. In every case you can block the installation of cookies or delete permanent cookies by using appropriate Internet browser options. If any problems occur, we recommend using the Internet browser help file or contact the browser manufacturer.

Apart from cookies, the Shop may also collect data usually gathered by the administrators of the Internet system as part of logging and log files. Information contained in logs may include, among others, your IP address, type of platform and Internet browser, Internet supplier and website address from which you entered this Website. Some sub-sites as part of the Website and other communication means may contain „web beacons”. Web beacons allow for receiving information such as a computer IP address to which a site was downloaded, where a web beacon was posted, site URL number, site loading time, browser type, as well as information contained in cookies for the purpose of assessing the effectiveness of our advertisements. Such data will be archived and used in statistical analyses and assessments of global traffic of the Website users. Such data will not be combined with your personal data.

What data does the Shop collect during registration and shopping?

The Shop collects the following personal data by means of the Website and other communication means during registration and shopping:

1) surname and name,

2) residence address or address of a company seat (delivery address),

3) e-mail address,

4) telephone number.

Providing the data specified above is voluntary but indispensable for registration and shopping on the Website.

You have the right to access the content of your personal data and to correct them. In order to benefit from this right, use the option on your account or at sklep@mkondrat.pl.

Shop Marketing

If you expressed your consent (subscribing to a newsletter), your e-mail address will be used for marketing purposes of the products of Kondrat Company and its partners. Such consent may be withdrawn at any time.

Providing information

In order to implement the agreement, the Shop may provide your data to the following entities: Delta Kurier Sp. z o.o., FedEx Express Polska Sp. z o.o., Rohlig Suus Logistics S.A., DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24). In such cases the amount of transferred data must be limited to the necessary minimum.

Information provided by you may also be provided to competent public authorities under applicable provisions of law.

Technical measures and your obligations

The Shop endeavours to secure your data against the acts of third parties. We apply all necessary security measures on our servers, connections and the Website in order to protect your data. All the connections connected with registration on the Website and e-payments – if applicable –take place by means of a secure encoded connection.

Our actions may, though, turn out to be insufficient if you fail to observe security rules. You are obliged to keep you login and password to the Website confidential and not to provide it to any third parties. You must note that the Shop will ask you for providing a login and a password only while logging in to the Website. In order to prevent unauthorised persons from using your account, you must log out after you finish using the Website.

How can you exercise your rights?

You may view and edit your data at any time on the Website after logging in with the use of your e-mail or password. If you forget your password or have some problems with logging in, contact: sklep@mkondrat.pl.

You have the right to demand information on the content of your data as well as the right to demand changing, blocking or deleting data, and to demand correcting errors, supplementing or updating your data. You are also entitled to object processing your personal data for marketing purposes. Contact: sklep@mkondrat.pl.

Other websites

On the Website there may periodically occur links to other websites. Such websites operate independently and they are not supervised by the Shop. Such websites may have their own privacy policies which you should read. The Shop is not liable for data procedures on such websites.

Questions and reservations

Questions and reservations concerning this Privacy Policy may be submitted by mailing to: sklep@mkondrat.pl.