Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin kursów wiedzy winiarskiej i degustacji

Definicje

a) Organizator – 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

b) Kurs – odpłatny kurs wiedzy winiarskiej (podstawowy, zaawansowany, tematyczny czy profilowany) oferowany przez Organizatora, zgodnie z opisem danego Kursu przedstawionym w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE” na stronie internetowej marekkondrat.pl.

c) Webinarium – odpłatny kurs wiedzy winiarskiej (podstawowy, zaawansowany, tematyczny czy profilowany) oferowany przez Organizatora, zgodnie z opisem danego Webinarium przedstawionym w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE” na stronie internetowej marekkondrat.pl prowadzony w postaci transmisji online przy wykorzystaniu łączy internetowych, o ile nie wynika to wyraźnie z konkretnego postanowienia niniejszego Regulaminu, posługując się w niniejszym regulaminie pojęciem Kurs, Organizator ma na myśli również Degustację.

d) Degustacja – odpłatna degustacja win organizowana przez Organizatora zgodnie z opisem danej Degustacji przedstawionym w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE” na stronie internetowej www.marekkondrat.pl, o ile nie wynika to wyraźnie z konkretnego postanowienia niniejszego Regulaminu, posługując się w niniejszym regulaminie pojęciem Kurs, Organizator ma na myśli również Degustację.

e) Voucher – generowana przez Organizatora elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać kodu liczbowo-literowego, potwierdzająca prawo jej Użytkownika do zapłaty za Kurs, którego rodzaj został wskazany na Voucherze, w Terminie Ważności Vouchera.

f) Termin Ważności Vouchera – termin, w którym Voucher może być wykorzystany na zakup Kursu.

f) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa Kurs, Webinarium, Degustację lub Voucher.

g) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna będąca każdorazowym posiadaczem Vouchera lub znajdującego się na niej Kodu.

h) Uczestnik – pełnoletnia osoba biorąca udział w Kursie, Webinarium lub Degustacji.

i) Witryna – witryna internetowa prowadzony pod adresem www.marekkondrat.pl na podstawie Regulaminu Witryny www.marekkondrat.pl.

j) Transakcja – dokonana przy użyciu Vouchera operacja polegająca dokonaniu płatności za Kurs przy wykorzystaniu Vouchera.

k) Kod – numeryczno-literowego kod, będący elektronicznym nośnikiem danych Vouchera, podany na dokumencie zapisanym w formacie PDF będącym graficznym przedstawieniem Vouchera.

I Kursy, Webinaria i Degustacje

1.1. Informacje o Kursach, Webinariach i Degustacjach organizowanych przez Organizatora (w szczególności rodzaj Kursu/Webinarium/Degustacji, opis i program oraz miejsce i termin Kursu/Webinarium/Degustacji) dostępne są na Witrynie w zakładce „KURSY I DEGUSTACJE”.

1.2. O ile wyraźnie nie wynika to z konkretnego postanowienia niniejszego Regulaminu, posługując się niniejszym Regulaminie określeniem „Kurs” Organizator ma na myśli również Webinaria i Degustację.

1.3. Kurs można zakupić za pośrednictwem Witryny, zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl, w celu zakupu Kursu Klient musi postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie:

 1. a) wybrać rodzaj Kursu;
 2. b) wybrać datę i miejsce Kursu;
 3. c) wskazać imię i nazwisko Uczestnika Kursu, przy zastrzeżeniu, że Uczestnikiem Kursu może być jedynie osoba pełnoletnia, a w przypadku nabycia Webinarium również adres e-mail Uczestnika;
 4. d) następnie „dodać do koszyka” Kurs oraz opłacić zamówienie obejmujące Kurs.

1.4. Po opłaceniu zamówienia obejmującego Kurs Klient otrzyma na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia pisemne potwierdzenie nabycia Kursu, a wskazany przez niego Uczestnik Kursu zostanie wpisany na listę Uczestników Kursu i nie wcześniej niż na 1h przed rozpoczęciem Webinarium otrzyma na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia link do Webinarium.

1.5. Klient ani Uczestnik nie są uprawnieni do udostępniania linka do Webinarium, żadnym osobom trzecim, w przypadku udostępnienia linku do Webinarium osobie trzeciej Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania linka oraz udostępniania Uczestnikom nowego linka do Webinarium z pominięciem Klienta lub Uczestnika, który wbrew postanowieniom niniejszego punktu Regulaminu udostępnił link do Webinarium osobie trzeciej, bez prawa żądania od Organizatora zwrotu kosztów Webinarium.

1.6. Organizatora zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłaszających się na Kurs celem weryfikacji, czy są one osobami wpisanymi na listę Uczestników Kursu. W razie wątpliwości Organizator zastrzega sobie również prawo do poproszenia o okazanie potwierdzenia nabycia Kursu, przesłanego przez Organizatora zgodnie z punktem poprzedzającym.

1.7. O ile nic innego nie wynika z opisu danego Kursu na Witrynie, maksymalna liczba Uczestników Kursu to 20 osób, ograniczenie liczby Uczestników nie dotyczy Degustacji i Webinariów.

1.8. O ile nic innego nie wynika z opisu danego Kursu na Witrynie, minimalna liczba Uczestników Kursu to 10 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku jeżeli liczba zgłoszonych Uczestników Kursu jest mniejsza niż 10 osób, o odwołaniu Kursu Organizator poinformuje Klientów, którzy nabyli Kurs, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przez Klientów przy składaniu zamówienia, jak też telefonicznie na podane przez Klientów numery telefonów.

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu również z innych przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. Organizator niezwłocznie poinformuje o odwołaniu Kursu Klientów, którzy nabyli Kurs, przy wykorzystaniu adresów e-mail podanych przez Klientów przy składaniu zamówienia, jak też na podane przez Klientów numery telefonów.

1.10. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, otrzyma zwrot zapłaconej ceny Kursu, chyba że Klient poinformuje Organizatora, że chciałaby skorzystać z Kursu w innym terminie lub miejscu, wówczas wskazana przez Klienta osoba zostanie wpisana na listę Uczestników wskazanego przez Klienta Kursu (o ile będzie to możliwe z uwagi na dostępną liczbę miejsc na Kursie), Klient otrzyma mailowe potwierdzenie zmiany Kursu, a Uczestnik Webinarium otrzyma maila z linkiem do Webinarium oraz zaktualizowaną datą i godziną Webinarium.

1.11. Organizator informuje, że na postawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30 z późn. zm.) w przypadku zakupu Kursu (w tym też Webinarium lub Degustacji), Kupującemu nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kursu/Webinarium/Degustacji.

1.12. Klient może odstąpić od umowy zakupu Kursu w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zapłaconej przez Klienta ceny Kursu.

1.13. W terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu Klient może nieodpłatnie zmienić datę, w której chciałby wziąć udział w Kursie (o ile będzie to możliwe z uwagi na dostępną liczbę miejsc). Jeżeli Klient poinformuje Organizatora, że chciałby zmienić datę wzięcia udziału w Kursie, w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Kursu, to Organizator uzależni taką zmianę od zapłaty przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 150 zł (o ile zmiana terminu Kursu będzie możliwa z uwagi na dostępną liczbę miejsc). Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu:

 1. a) nie mają zastosowania do Degustacji, ewentualna zmiana terminu lub rodzaju Degustacji jest uzależniona od każdorazowej zgody Organizatora;
 2. b) mają zastosowania do Webinariów ewentualna zmiana terminu lub rodzaju Webinariów jest uzależniona od każdorazowej zgody Organizatora;

1.14. Z zastrzeżeń postanowień pkt. 1.12. i 1.13 niniejszego Regulaminu, Klient nie może żądać zwrotu zapłaconej ceny Kursu, jeżeli Klient lub Uczestnik zrezygnuje z udziału w Kursie, nie będzie mógł wziąć w nim udziału lub nie pojawi się na Kursie.

1.15. Klient lub Uczestnik mogą nieodpłatnie zmienić osobę wskazaną jako Uczestnika Kursu, przy czym muszą o tym poinformować Organizatora nie później niż na 2 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu wysyłając informacje na adres e-mail sklep@mkondrat.pl.

1.16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Kursie lub poproszenia o opuszczenie Kursu przed jego zakończeniem, wobec Uczestnika, który jest w stanie nietrzeźwym lub zachowuje się w sposób sprzeczny z powszechnie przyjętymi normami prawnymi lub obyczajowymi lub który swoim zachowaniem zakłóca przebieg Kursu. W przypadku niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Kursie lub opuszczenia Kursu przez Uczestnika przed jego zakończeniem, Uczestnikowi ani Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny Kursu.

1.17. Klient przed zakupem Kursu, a Uczestnik przed wzięciem udziału w Kursie, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

1.18. Organizator nie jest stroną stosunku prawnego pomiędzy Klientem i Uczestnikiem Kursu.

1.19. Organizator zastrzega, że za wyjątkiem Webinariów, Kursy i Degustacje obejmują degustowanie lub spożywania napojów alkoholowych.

1.20. Uczestnik Kursu lub Degustacji zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do aktualnie obowiązujących wytycznych przeciw epidemiologicznych. Na prośbę Klienta lub Uczestnika Organizator może jeszcze przed terminem Kursu lub Degustacji przesłać Klientowi lub Uczestnikowi informacje o aktualnie obowiązujących wytycznych przeciw epidemiologicznych, jednak nie gwarantuje, że nie ulegną one zmianie do czasu rozpoczęcia Kursu lub Degustacji. Organizator przed rozpoczęciem Kursu lub Degustacji poinformuje Uczestników o aktualnie obowiązujących wytycznych przeciw epidemiologicznych i zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Kursie lub Degustacji Uczestnika, który wykazuje objawy, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 lub nie stosuje się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym wytycznych przeciw epidemiologicznych.

1.21. Organizator przeprowadza Kursy i Degustacje w warunkach odpowiadających aktualnie obowiązującym wytycznym przeciw epidemiologicznym, przy czym Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawsze może istnieć ryzyko zakażania się przez Uczestnika koronawirusem w trakcie uczestnictwa w Kursie lub Degustacji, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

II Vouchery

2.1. Vouchery mają formę numeryczno-literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem danych Vouchera, podanego na dokumencie zapisanym w formacie PDF będącym graficznym przedstawieniem Vouchera. Przy użyciu Vouchera można nabyć tylko taki rodzaj Kursu jaki został wskazany na Voucherze. Organizator zastrzega, że posiada w sprzedaży Vouchery jedynie na wybrane rodzaje Kursów, które są przez Organizatora organizowane cyklicznie co najmniej raz w miesiącu na terenie Polski lub jako Webinarium.

2.2. Voucher można zakupić za pośrednictwem Witryny, zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl, w celu zakupu Vouchera Klient musi postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie:
a) wybrać rodzaj Kursu, na który chce zakupić Voucher oraz wybrać opcję „KUP VOUCHER”;
b) następnie „dodać do koszyka” Voucher oraz opłacić zamówienie obejmujące Voucher.

2.3. Po opłaceniu zamówienia Klient otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail zawierającą Voucher w postaci dokumentu PDF, na którym umieszczony jest unikatowy, numeryczno-literowy kod, będący elektronicznym nośnikiem danych Vouchera (Kod). Voucher może zostać samodzielne przekazany Użytkownikowi przez Klienta.

2.4. Voucher służy wyłącznie do realizacji Transakcji i jest ważny, tj. uprawnia do nabycia Kursu, przez 12 miesięcy kalendarzowych od daty zakupu (Termin Ważności Vouchera).

2.5. Voucher może być wykorzystany do nabycia wskazanego na Voucherze rodzaju Kursu za pośrednictwem Witryny zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl, w celu realizacji Vouchera Użytkownik musi, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie:

 1. a) wybrać rodzaj Kursu, na który posiada Voucher;
  b) wybrać datę i miejsce Kursu;
  c) wskazać imię i nazwisko Uczestnika Kursu, przy zastrzeżeniu, że Uczestnikiem Kursu może być jedynie osoba pełnoletnia, a w przypadku Webinarium również adres e-mail Uczestnika;
  d) następnie „dodać do koszyka” Kurs;
  e) w miejscu oznaczonym jako „KOD RABATOWY” wpisać znajdujący się na Voucherze Kod oraz kliknąć przycisk „ZATWIERDŹ KOD” i sfinalizować zamówienie obejmujące Kurs.

2.6. Wykorzystanie Vouchera następuje poprzez wpisanie przez Użytkownika, przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Witryny, Kodu podanego na Voucherze w miejscu oznaczonym jako „KOD RABATOWY” oraz kliknięciu przycisku „ZATWIERDŹ KOD”. Zakup Kursu zostaje opłacony przy wykorzystaniu środków pieniężnych zapisanych na Voucherze.

2.7. Voucher może być wykorzystana tylko raz, raz wykorzystany Kod przestaje być aktywny.

2.8. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Vouchera wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczących upływu Terminu Ważności Vouchera, czy nieodpowiadających Klientowi lub Użytkownikowi terminów lub miejsc organizacji Kursów. Organizator gwarantuje jedynie, że Kursy na które obowiązują Vouchery są organizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu na terenie Polski, jednak Organizator ma pełną swobodę w określaniu konkretnych terminów, czy miejsc (w tym też miejscowości) organizowania Kursów, w szczególności nie jest zobowiązany do organizowania Kursów w żadnych konkretnych miastach. Harmonogram Kursów jest podawany na Witrynie i jest na bieżąco aktualizowany obejmując Kursy organizowane mniej więcej w 2-3 kolejnych miesiącach.

2.9. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Klienta z Użytkownikiem.

2.10. Realizacja Vouchera przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Vouchera lub zapisanego na nim Kodu w sposób nieuprawniony, chyba że Voucher, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowany przez Organizatora w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

2.11. Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zablokowania Vouchera. Klient lub Użytkownik może zablokować Voucher do czasu jego wykorzystania, za pośrednictwem infolinii pod nr 22 243 28 80 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@mkondrat.pl. Warunkiem niezbędnym do zablokowania Vouchera jest podanie zapisanego na Voucherze Kodu. Blokada Vouchera nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym. Organizator nie odpowiada za Transakcje dokonane przy wykorzystaniu Kodu przed dokonaniem zgłoszenia zablokowania Vouchera. W razie zablokowania Vouchera Organizator prześle Klientowi informację e-mail zawierającą jako załącznik nowy Voucher.

2.12. Wystawca Vouchera, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Voucherem na wniosek Klienta lub Użytkownika.

2.13. Vouchery nie mogą być wymieniane na pieniądze.

2.14. Organizator zastrzega, że zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl użytkownikami Witryny jak też Uczestnikami Kursów mogą być tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Ponieważ Vouchery mogą być wykorzystane tylko za pośrednictwem Witryny, to Klient jest uprawniony do przekazania Vouchera tylko osobie pełnoletniej.

2.15. Klient przed zakupem Vouchera, a Użytkownik przed skorzystaniem z Vouchera, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2.16. Do Kursów nabytych przy wykorzystaniu Vouchera mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Rozdziału I niniejszego Regulaminu, a pod pojęciem Kupującego używanym w Rozdziale I niniejszego Regulaminu rozumie się również osobę, która nabyła Kurs przy wykorzystaniu Vouchera.

III Odstąpienie od umowy zakupu Vouchera i reklamacje

3.1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera, odstąpić od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny, odstąpienie od umowy następuje zgodnie z Regulaminem Witryny www.marekkondrat.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się TUTAJ . W takim wypadku dezaktywacja Vouchera nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Organizatora wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Vouchera. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po wykorzystaniu Vouchera przez Klienta lub Użytkownika.

3.2. W przypadku wszelkich pytań oraz innych spraw związanych z Kursami lub Degustacjami, lub w przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Vouchera, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem infolinii pod nr 22 243 28 80 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@mkondrat.pl.

3.3. Reklamacje dotyczące Kursów lub Voucherów mogą być zgłaszane pisemnie na adres Wystawcy: 2 WW Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Kurs – reklamacja” lub mailowo na adres: sklep@mkondrat.pl z tytułem „Kurs – reklamacja”.

3.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailowo na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.

IV Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest 2 WW Sp. z o.o.

4.2. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

V Postanowienia końcowe

5.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.marekkondrat.pl. Niniejszy Regulamin jest również załączany do każdej informacji e-mail w postaci aktywnego linku, w której Organizator przesyła Klientowi potwierdzenie zakupu Kursu, Webinarium, Degustacji lub w której przesyła Klientowi zakupiony Voucher.

5.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności związanych z korzystaniem z Witryny, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Witryny www.marekkondrat.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Klientów lub Użytkowników i dotyczą Kursów, Degustacji lub Voucherów nabytych od czasu umieszczenia na stronie www.marekkondrat.pl zmienionego Regulaminu.

Zestawy

Polecamy zestaw

Vinho verde na co dzień
Dostępnośćkilkadziesiąt sztuk
246,00 zł
221,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 246,00 zł
-10%