Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału w „Kursach dotyczących wiedzy winiarskiej” organizowanych przez Organizatora, dostępny na stronie http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-kursow-dotyczacych-wiedzy-winiarskiej.
 2. Kurs – Kurs dotyczący wiedzy winiarskiej.
 3. Organizator Kursu – Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511510.  Spółka jest podatnikiem podatku VAT od Towarów i usług oraz posiada numer NIP 5252590216.
 4. Voucher to bon towarowy, noszący indywidualny kod – uprawniający posiadacza do nabycia kursu w sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty – przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba, która dokonała opłaty za Kurs i której zachowanie nie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej przez operatora usługi „Voucher”.
 7. Odbiorca – Klient lub osoba obdarowywana przez Klienta będąca pełnoletnią osobą fizyczną, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marekkondrat.pl, za pośrednictwem którego Klient lub Odbiorca, po wykupieniu usługi Karty Podarunkowej, może nabyć prezentowane w sklepie Towary.

§ 1 ORGANIZATOR KURSU

 1. Organizatorem Kursu jest Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511510.
 2. Organizator posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I- 90/B-90/2014 z dnia 19.11.2014 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Kurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie przedstawionym przez Organizatora na stronie http://www.marekkondrat.pl/sklep/szkolenia-i-Kursy.

§ 2 PRZEDMIOT KURSU

 1. Przedmiotem Kursu  jest  przeprowadzenie dla Uczestników szkolenia teoretycznego o tematyce winiarskiej, degustacji win i warsztatów łączenia win z jedzeniem, szczegółowy program każdego z Kursów dostępny jest pod adresem http://www.marekkondrat.pl/sklep/szkolenia-i-Kursy.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest płatny.
 2. Warunkiem udziału w Kursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z regulaminem sklepu  internetowego Kondrat dostępnym pod adresem http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin, dokonanie opłaty za Kurs, a także zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu sklepu internetowego Kondrat.
 3. Zgłoszenia na Kurs są przyjmowane aż do momentu wyczerpania się miejsc.
 4. Administratorem danych Uczestników jest Wina Wybrane Sp. z o.o. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Kursu w celach związanych z przeprowadzeniem Kursu oraz weryfikacją pełnoletniości Uczestników. Pozyskane dane przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Kursie oraz realizacji niniejszego Kursu. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

§ 4 ODWOŁANIE KURSU

 1. Minimalna liczba uczestników niezbędna do przeprowadzenia Kursu wynosi 10 osób.
 2. Zgłoszenie się do Kursu mniejszej liczby osób, aniżeli określona w ust. 1 daje Organizatorowi prawo do odwołania Kursu.
 3. Odwołanie Kursu może nastąpić także z powodu innych nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora okoliczności.
 4. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym przez niego terminem realizacji Kursu o jego odwołaniu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail Uczestnika, chyba, że Organizator powziął wiedzę o okoliczności skutkujących odwołaniem Kursu w terminie późniejszym, w takim wypadku Organizator poinformuje uczestników o odwołaniu Kursu w najszybszym możliwym terminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe u Uczestników straty wynikające z odwołania Kursu, chyba, że odwołanie Kursu nastąpiło z jego winy.
 6. W przypadku odwołania Kursu osoby, które dokonały płatności otrzymają zwrot wpłaconych środków lub na ich polecenie Organizator zapisze je na kolejny termin Kursu.

§ 5 ANULOWANIE ZGŁOSZENIA I ZMIANA TERMINU ODBYWANIA KURSU

 1. Anulowanie przez Uczestnika zgłoszenia, jest możliwe na 14 dni przed wyznaczonym przez Organizatora terminem realizacji Kursu. W takim wypadku Uczestnik otrzyma pełen zwrot dokonanej przez niego opłaty tytułem uczestnictwa w Kursie.
 2. W przypadku anulowania przez Uczestnika zgłoszenia w terminie późniejszy, aniżeli wskazany w ust. 1 uiszczona przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnik ma prawo do przekazania swojego zgłoszenia w Kursie innej wyznaczonej przez niego osobie, przy czym ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora najpóźniej na 2 dni przez wyznaczonym przez Organizatora terminem realizacji Kursu.
 4. Zabronione jest odsprzedawanie przez Uczestnika jego zgłoszenia w Kursie.
 5. Uczestnik ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu uczestnictwa w Kursie, o ile dokona tego na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną przez Organizatora datą Kursu.
 6. Dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia zmiany terminu uczestnictwa w Kursie w terminie późniejszym aniżeli określony w ust. 5 będzie wiązało się z obowiązkiem dokonania przez niego na rzecz Organizatora opłaty w wysokości 150 zł.

§ 6 VOUCHERY

 1. Voucher może zostać wykorzystany do zarezerwowania miejsca na kursie, na który został wykupiony.
 2. Rezerwacja miejsca na kursie odbywa się drogą elektroniczną na stronie www.marekkondrat.pl poprzez umieszczenie odpowiedniego kursu w koszyku i wpisanie kodu przekazanego w voucherze w dedykowane do tego miejsce.
 3. Voucher zachowuje ważność przez 12 miesięcy od momentu zakupu. Po tym czasie voucher bezpowrotnie traci swoją wartość.
 4. Voucher może być wykorzystany na zarezerwowanie jednego miejsca, jeden raz, za wyjątkiem sytuacji, w której jego opis na stronie internetowej www.marekkondrat.pl wskazuje inaczej.
 5. W przypadku braku dostępnych terminów kursów organizator kursów może zadecydować o możliwości wykorzystania vouchera na inny kurs lub inne produkty.

§ 7 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – VOUCHERY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres wystawcy Vouchera. W takim wypadku dezaktywacja Vouchera nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po dniu otrzymania przez Wina Wybrane Sp. z o.o. wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, przesłania Vouchera na adres e-mail Klienta lub Odbiorcy.
 3. Odstępując od umowy zakupu Vouchera (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Vouchera) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Vouchera Odbiorca nie skorzysta z Vouchera. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Vouchera Odbiorca skorzystał z Vouchera, odstąpienie jest skuteczne, przy czym Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar, którego nabycie nastąpi z wyłączeniem usługi Vouchera.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego przeprowadzenia Kursu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie rozpatrzone przez niego pozytywnie zgłoszenia Uczestników Kursu. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Kursu Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi Kursu.
 2. Nieprawidłowości związane z realizacją Kursu można zgłaszać na adres e-mail sklep@mkondrat.pl
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z organizacją Kursu.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2014.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz zapisy regulaminu sklepu internetowego Kondrat.
 3. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla pozwanego.

 

 

Definitions

 1. Regulations – these regulations specifying the rules of participation in „Wine courses”, organised by the Organiser, available at http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-kursow-dotyczacych-wiedzy-winiarskiej.
 2. Course – Course on wine.
 3. Course Organiser – Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000511510. The Company is a VAT payer and a holder of the National Tax Identification Number (NIP) 5252590216.
 4. Participant – an adult who paid for the Course and whose behaviour does not indicate insobriety.

§ 1 COURSE ORGANISER

 1. The Course Organiser is Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000511510.
 2. The Organiser holds a valid licence for selling alcoholic beverages intended for non-selling point consumption, containing from 4.5% to 18% alcohol (except beer) No I- 90/B-90/2014 of 19.11.2014, issued by the President of Góra Kalwaria City and Commune, under the Act of 14 June 1960 on the Administrative Proceedings Code (Journal of Laws of 2013, item 267) and in connection to the Resolution of Góra Kalwaria City Council No XX/227/2011 of 28 December 2011 on determining the number of alcoholic beverages selling points and rules for the localisation of alcoholic beverages selling and serving points in the city and in the commune.
 3. The Course is conducted by the Organiser in Poland and it lasts for the period presented by the Organiser at http://www.marekkondrat.pl/sklep/szkolenia-i-Kursy.

§ 2 THE OBJECT OF THE COURSE

 1. The object of the Course is conducting theoretical training for the Participants on winemaking, wine tasting and workshops of combining wine with food; a detailed programme of each Course is available athttp://www.marekkondrat.pl/sklep/szkolenia-i-Kursy.

§ 3 COURSE PARTICIPATION RULES AND PERSONAL DATA PROTECTION

 1. The Course is open and participation is payable.
 2. A condition to be satisfied in order to participate in the Course is to submit an application in accordance with Kondrat E-shop regulations available at http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin, making payment for the Course and accepting these regulations and Kondrat E-shop regulations.
 3. Applications for the Course are accepted until there are no free places.
 4. The administrator of the Participants’ data is Wina Wybrane Sp. z o.o. The data administrator processes the personal data of the Course Participants for the purposes connected with conducting the Course and verifying the legal age of Participants. The data obtained is processed in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997 on Personal Data Protection (consolidated text, Journal of Laws of 2002, No 101, item 926 as amended) and the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (Journal of Laws of 1982, No 35, item 230). A person who personal data refer to is entitled to the right to access such data and correct them. Providing data is voluntary but indispensable for participation in the Course and implementation of this Course. The Participants’ personal data may be provided to entities authorised to process such data under the regulations of law.

§ 4 THE CANCELLATION OF THE COURSE

 1. The minimal number of participants required for conducting the Course is 10.
 2. If the Course is applied for by a lower number of people than the number defined in item 1, the Organiser has the right to cancel the Course.
 3. The Course may be cancelled also due to other circumstances not anticipated and not dependent on the Organiser.
 4. The Organiser informs the Participants at least 3 days prior to the Course date on its cancellation by sending information to the Participant’s e-mail, unless the Organiser became aware of circumstances resulting in cancelling the Course on a later date – then the Organiser informs the participants on cancelling the Course as soon as possible.
 5. The Organiser is not liable for Participants’ losses resulting from cancelling the Course, unless the Course was cancelled by the Organiser’s fault.
 6. If the Course is cancelled, people who made a payment are reimbursed with the money paid or, at the Participants’ discretion, they are enrolled to a subsequent date of the Course.

§ 5 CANCELLATION OF APPLICATION AND CHANGE OF THE COURSE DATE

 1. The Participant may cancel its application 14 days prior to the Course date appointed by the Organiser. In such a case, the Participant is reimbursed with a fee paid for the participation in the Course.
 2. If the Participant cancels its application on a later date than indicated in item 1, a fee paid by such a Participant is not subject to reimbursement.
 3. The Participant has the right to transfer its application for the Course to other person and it must inform the Organiser on this fact not later than 2 days prior to the Course date appointed by the Organiser.
 4. The Participant is not allowed to re-sell the application for the Course.
 5. The Participant is entitled to change the Course date free of charge if it is applied for at least 14 days prior to the Course date appointed by the Organiser.
 6. If the Participant notifies of a change in the Course participation date later than within time specified in item 5, such a Participant must pay a fee of PLN 150.00 for the Organiser.

§ 6 COMPLAINTS

 1. The Organiser undertakes actions in order to ensure thoroughly correct conducting of the Course and eliminates, in reasonable time, all the applications of the Course Participants considered positively (PROSZĘ SPRAWDZIĆ POLSKIE ZDANIE, GDYŻ „USUNĄĆ ZGŁOSZENIA” WYDAJE SIĘ BYĆ NIEPOPRAWNE. If there are any problems in the Course implementation, the Participant must inform the Course Organiser on this fact.
 2. It is possible to notify of irregularities connected with the Course implementation at e-mail sklep@mkondrat.pl
 3. The Participant must specify the following in a complaint: first and last name, correspondence address, type and date of occurring of an irregularity related to the organisation of the Course.
 4. The Organiser considers every complaint within 14 days and if it is impossible, it must inform the Participant within this period when its complaint will be processed.

§ 7 CONCLUDING PROVISIONS

 1. These Regulations become effective as of 23.09.2014.
 2. To any issues not settled herein, the relevant provisions of the Polish law and of Kondrat E-shop regulations apply.
 3. Any disputes arising from these Regulations will be settled by a common court competent for the defendant’s venue.