Umowa sprzedaży zawierana jest ze spółką Wina Wybrane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest magazyn położony w miejscowości Łubna przy ul. Łubińskiej 10, hala B, 05-532 Łubna.

Właścicielem domeny marekkondrat.pl jest Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292095 NIP: 5252600995, REGON: 141195218, kapitał zakładowy 50 000 zł. Dane kontaktowe domeny internetowej www.marekkondrat.pl tel.: 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl.

Wina Wybrane Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I- 90/B-90/2014 z dnia 19.11.2014 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Towaru dostępnego w Ofercie;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Kurier – – firma kurierska wybrana przez Klienta i upoważniona przez niego do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży i odebrania Towaru ze Sklepu;
 4. Regulamin niniejszy Regulamin dotyczący sprzedaży Towarów dostępnych w ofercie zamieszczonej na stronie marekkondrat.pl;
 5. Sklep – magazyn położony w miejscowości Łubna przy ul. Łubińskiej 10, hala B, 05-532 Łubna;
 6. Sprzedawca – Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł;
 7. Oferta – oferta Towarów dostępnych w Sklepie zamieszczona na stronie internetowej marekkondrat.pl;
 8. Osoba upoważniona – osoba trzecia wskazana przez Klienta w Zamówieniu i upoważniona przez niego do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży oraz odebrania Towaru ze Sklepu; osobą upoważnioną może być jedynie osoba pełnoletnia i niepozostająca pod wpływem alkoholu w chwili odbioru Towaru;
 9. Towar – produkt prezentowany w  Ofercie;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem w oparciu o Ofertę;
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, składane przy wykorzystaniu domeny www.marekkondrat.pl.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Towarów dostępnych w Ofercie.
 2. Niniejszy Regulamin w zakresie dotyczącym korzystania z Oferty i składania Zamówień, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Obsługą domeny www.marekkondrat.pl oraz przygotowywaniem Oferty zajmuje się Wina Wybrane sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta na stronie internetowej www.marekkondrat.pl;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w Ofercie;
  c) warunki i zasady składania Zamówień;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów dostępnych w Ofercie;
 5. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 6. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
 7. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 8. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
 9. Oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z domeny internetowej www.marekkondrat.pl przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.marekkondrat.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Informacje handlowe zamieszczone na stronie www.marekkondrat.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu Wina Wybrane Sp. z o.o., a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

III Zasady korzystania z Oferty

 1. Warunkiem zapoznania się z Ofertą jest rejestracja na portalu dostępnym pod adresem www.marekkondrat.pl.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stornie www.marekkondrat.pl. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sprzedawca wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie www.marekkondrat.pl i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Oferty, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów dostępnych w Ofercie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sprzedawcy;
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Oferty, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w procesie składania Zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Oferty w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny www.marekkondrat.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze domeny www.marekkondrat.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla samego Sprzedawcy;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Oferty jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania z Oferty w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV Procedura składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową www.marekkondrat.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odebrania zamówionego Towaru przez Klienta ze Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości osobistego odbioru Towaru ze Sklepu,
  e) czasu realizacji zamówienia.
 6. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór Towaru przez Osobę upoważnioną. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw.
 7. W przypadku wybrania opcji odbioru Towaru przez Osobę upoważnioną Klient jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy Sprzedawcy sklep@mkondrat.pl danych tej osoby. Zaniechanie temu obowiązkowi będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Zamówienia.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż zamówionych Towarów w Sklepie.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

V Odbiór zamówionego Towaru

 1. Realizacja zamówienia odbywa się przez osobisty odbiór Towaru w Sklepie przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI Regulaminu.
 2. Klient ma 14 dni na odebranie Towaru ze Sklepu. W przypadku uchybienia temu terminowi, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego cenę.
 3. Forma odbioru osobistego wymaga wyboru płatności spośród: płatność on-line lub przelew. Nie ma możliwości dokonania płatności za Towar w chwili odbioru.
 4. Informacja o gotowości Sprzedawcy do zawarcia Umowy Sprzedaży i gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Ponadto informacja będzie zawierała adres Sklepu, godziny, w których można dokonać odbioru oraz numer Zamówienia.
 5. Towar będzie zapakowany w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osób trzecich oraz oznaczony numerem Zamówienia. W opakowaniu będzie znajdował się dowód zakupu, tj. paragon lub faktura VAT – w zależności od życzenia Klienta.
 6. Klient dokonujący odbioru osobistego Towaru obowiązany będzie podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o dokonaniu odbioru Towaru. Wzór oświadczenia.
 7. Jeżeli Klient zauważy, że zapakowany Towar nosi znaki uszkodzenia ma prawo złożyć reklamację. Zasady składania reklamacji określone są w pkt. VIII Reklamacje dotyczące towarów niniejszego Regulaminu. Wzór formularza.

VI Dostawa

 1. Dostawa Towaru jest dodatkową formą realizacji Zamówienia przeznaczoną dla Klientów, którzy:
  a) nie mogą osobiście odebrać Towarów ze Sklepu;
  b) złożyli Zamówienie na Towar z przeznaczeniem ofiarowania go osobie trzeciej w formie prezentu i wybrali opcję dostawy bezpośrednio do obdarowanego.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Kurierowi lub Osobie upoważnionej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem Kuriera lub Osoby upoważnionej Klient oświadcza, że upoważnia tego Kuriera lub Osobę upoważnioną do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży i do odbioru Towaru w jego imieniu.
 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, w szczególności może to być jeden ze sklepów stacjonarnych Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o., których pełna lista znajduje się na stronie www.marekkondrat.pl
 4. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie Koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 godzin do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe terminy realizacji dostawy zostały przedstawione na stronie Koszty i czas dostawy.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.
 8. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej zamówiony Towar.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.
 10. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na upoważnienie Kuriera lub Osoby upoważnionej do zawarcia Umowy sprzedaży i odbioru Towaru w jego imieniu, zgodnie z pkt. VI ust. 2 niniejszego Regulaminu.

VII Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie marekkondrat.pl.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta dodatkowej formy dostawy Towaru, do kwoty zamówienia doliczany zostanie koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta, chyba że Klient zorganizuje odbiór Towaru przez upoważnioną przez niego osobę we własnym zakresie.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego: 48 1050 1025 1000 0090 8007 2128. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  b) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  c) gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia z wykorzystaniem Oferty, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 8. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 9. Klient chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 10. Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 11. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 12. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

VIII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo to jest realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło odebranie lub dostarczenie Towaru.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
   b)świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   c) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   g) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   h) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Wina Wybrane Sp. z o.o. (Magazyn Cursor)
Łubińska 10, hala B, Łubna
05-532 Baniocha

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 3. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

IX Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@mkondrat.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Sklepu: Łubińskia 10, hala B, 05-532 Łubna.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.
 5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Klient ma możliwość skorzystania ze wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  b) Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
  c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

X Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania domeny www.marekkondrat.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony www.marekkondrat.pl.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony www.marekkondrat.pl Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, bądź w drodze elektronicznej na adres sklep@mkondrat.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na w.w. stronie internetowej.
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony www.marekkondrat.pl.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

XI Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.marekkondrat.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz treści Oferty, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedawcy, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Wina Wybrane Sp. z o.o. Zbiór danych został zgłoszony i zarejestrowany w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem: 132261.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Wina Wybrane Sp. z o.o. w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Wina Wybrane Sp. z o.o. (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Wina Wybrane sp. z o.o. także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Wina Wybrane sp. z o.o.;
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Wina Wybrane Sp. z o.o., Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. i ich Partnerów (zapis na newslettera).
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

XIII Polityka prywatności

 1. Sprzedawca szanuje prywatność Klientów i jest przeciwny wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów do celów reklamowych.
 2. Aby kupić Towar, należy podać swoje dane osobowe oraz opcjonalnie adres wysyłki. Sprzedawca deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w pkt. XI ust. 5. Klient przez wybór opcji dostawy wyraża zgodę na przekazanie tych danych firmie kurierskiej, która odbiera w jego imieniu Towar. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.
 3. Sprzedawca gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 4. Każdy Klient ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania domeny marekkondrat.pl wykorzystywane są pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Klienta). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Klienta przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Przez złożenie Zamówienia dochodzi jedynie do zarezerwowania Towaru do czasu odebrania go ze Sklepu, przez co do zawarcia Umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy o zawieraniu umów na odległość, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.