Dostawa Same Day Express i Comfort

Dostawa tego samego dnia w Warszawie. Sprawdź!

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa zamówień powyżej 349 zł

Odbiór osobisty FedEx

Odbiór osobisty w blisko 4000 punktów FedEX

Dołącz do WG

Dołącz do WinoGrono i kupuj do 40% taniej

Nagrody za polecenia

Nagrody za polecenia znajomym

Outlet win

Kupuj do 20% taniej w outlecie

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
Restauracje, kawiarnie, sklepy
Wino i prezenty dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!
tel. 668 671 008
sklep@mkondrat.pl
(pon.-pt. w godzinach 9:00-17:00)
Oferta dla firm
Przemysław Jurycki
tel. 668 671 390
oferty@mkondrat.pl
przemyslaw.jurycki@mkondrat.pl

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.1. Witryna internetowa pod adresem marekkondrat.pl jest prowadzona przez 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511510, NIP: 5252590216, REGON: 147298273, kapitał zakładowy: 5.000 zł.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem marekkondrat.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług (np. takich jak szkolenia czy warsztaty) znajdujących się w ofercie 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej 2 (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień. Inne usługi mogą uregulowane w Regulaminach szczegółowych danej usługi, w Regulaminach szczegółowych mogą być też regulowane zasady korzystania z promocji, programów lojalnościowych, bonów upominkowych, czy szkoleń oferowanych przez Sprzedawcę.

1.3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu wydane przez Burmistrza Miasta Mszczonowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1.4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Mszczonowie (96-320), przy ul. Magazynowej 4, hala DC nr 6 Centrum Logistyczne P3; telefon: (22) 243 28 80; e-mail: sklep@mkondrat.pl.

1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Witryny;
b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
e) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
f) zasady umieszczania i prezentowania na Witrynie opinii i komentarzy dotyczących Towarów.

1.7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
b) dostępu do sieci Internet,
c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

1.8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.9. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.10. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie, którzy dokonali zakupu danego Towaru za pośrednictwem Witryny lub dla Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Programie lojalnościowym Wino Grono i dokonali zakupu danego Towaru w jednym ze sklepów działających pod marką Marek Kondrat Wina Wybrane. Weryfikacja zakupu Towaru prowadzona jest na podstawie adresu e-mail i danych zapisanych na Koncie Użytkownika. W ten sposób zweryfikowany komentarz oznaczony zostanie przez Sprzedawcę jako „Potwierdzony zakup”, jeżeli na Witrynie znajduje się komentarz bez takiego oznaczenia, to oznacza to, że komentarz został umieszczony na Witrynie przed wprowadzeniem w dniu 9 listopada 2022 roku takiego sposobu weryfikacji komentarzy dotyczących Towarów.

1.11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny

1.12. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.13. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści wulgarnych, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny marekkondrat.pl,
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.14. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.

1.15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

1.17. Oceny Towarów prezentowane są w postaci gwiazdek, jako średnia ilość gwiazdek danych dla danego Towaru przez wszystkich Użytkowników, którzy ocenili dany Towar.

1.18. Komentarze oraz oceny Towarów pochodzące od Użytkowników wyświetlają się na stronie produktowej danego Towaru w tej kolejności, w jakiej są wprowadzone przez Użytkowników. Sprzedawca usuwa jedynie takie komentarze, które zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, treści szowinistyczne, rasistowskie lub inne treści naruszające dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Na stronie głównej Witryny marekkondrat.pl umieszczane są tylko wybrane przez sprzedawcę pozytywne komentarze.

II. Definicje

 1. Sprzedawca – 2 WW Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), adres: ul. Armii Krajowej 2;
 2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem marekkondrat.pl;
 3. Sklep – punkt sprzedaży położony w Mszczonowie (96-320), przy ul. Magazynowej 4, hala DC nr 6 Centrum Logistyczne P3; telefon: (22) 243 28 80; e-mail: sklep@mkondrat.pl
 4. Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 5. Towary outletowe – towary uwidocznione na Witrynie w zakładce „Outlet”, które posiadają, wskazane w opisie na Stronie produktowej, określone uszkodzenia, wady lub braki;
 6. Klient – każdy klient nabywający Towary;
 7. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
 9. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;
 11. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 12. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Przedsprzedaż – oferta sprzedaży Towaru uwidoczniona na Witrynie w zakładce „Przedsprzedaż”.

III. Warunki dokonywania zamówień 

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Mszczonowie przy ul. Magazynowej 4, hala DC nr 6 Centrum Logistyczne P3 (Sklep).

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Klienta Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Z zastrzeżeniem pkt. 3.6. poniżej, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych zakupów lub akcji promocyjnych związanych np. z okresem przedświątecznych, może ulec wydłużeniu czas, w którym Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia, jak też czas na kompletowanie Zamówienia do odbioru. O takim wydłużonym czasie Sprzedawca poinformuje Klienta na etapie wypełniania formularza zamówienia, jeżeli pomimo takiej informacji Klient złoży zamówienie, to oznacza to, że zaakceptował wskazany w formularzu, wydłużony czas potwierdzenia lub kompletowania Zamówienia.

3.7. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

3.8. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:

a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.9. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w w zakładce witryny ”Koszty i czas dostawy”.

3.10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.12. Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa warunki umowy sprzedaż Towaru zawieranej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Witryny. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie jedynie w przypadku dokonywania zakupu Towarów przez Klienta przy wykorzystaniu funkcjonalności Witryny. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, jeżeli zakup jest dokonywany bez korzystania z funkcjonalności Witryny lub Aplikacji.

3.13. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

3.14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór loginu i hasła do Konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła.

3.15. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

IV.A. Dodatkowe warunki dokonywania zakupów Towarów outletowych

4a.1. Sprzedawca może oferować do sprzedaży również Towary outletowe, które są widoczne na Witrynie w zakładce „Outlet” i posiadają określone uszkodzenia, wady lub braki, które są wskazane przez Sprzedawcę w opisie Towaru outletowego na Stronie produktowej.

4a.2. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca informuje, że Towary outletowe będące produktami spożywczymi (w szczególności wina) nadają się do spożycia oraz posiadają takie same cechy organoleptyczne jak Towary nie należące do Towarów outletowych, a ich wady lub uszkodzenia dotyczyć mogą etykiety, kontr etykiety, kapturków, czy innych elementów opakowania, ewentualnie ich termin przydatności do spożycia może ulegać zakończeniu w niedalekiej przyszłości, co każdorazowo jest wskazane w opisie danego Towaru outletowego.

4a.3. O ile z postanowień niniejszego rozdziału Regulaminu nie wynika inaczej do Towarów outletowych mają zastosowania pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Towarów.

4a.4. Przed złożeniem Zamówienia na Towar outletowy Klient powinien zapoznać się z jego opisem na Stronie produktowej i dokonać zakupu tylko jeżeli akceptuje ewentualne uszkodzenia, wady lub braki wskazane w opisie.

4a.5. Klientowi nie przysługują roszczenia związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za brak zgodności Towaru outletowego z umową, jeżeli miałyby dotyczyć wady, uszkodzenia lub braku, który został wskazany w opisie danego Towaru outletowego na jego Stronie produktowej.

4a.6. Klient nie może reklamować Towaru outletowego powołując się na wady, uszkodzenia lub braki, które zostały wskazane w opisie danego Towaru outletowego na jego Stronie produktowej.

IV.B. Dodatkowe warunki dokonywania zakupów w Przedsprzedaży

4b.1. Sprzedawca może oferować do sprzedaży również Towary w Przedsprzedaży. O ile z postanowień niniejszego rozdziału Regulaminu nie wynika inaczej do Przedsprzedaży mają zastosowanie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

4b.2. Towary oferowane w Przedsprzedaży nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy i zostaną sprowadzone przez Sprzedawcę w określonym czasie wskazanym na Stronie produktowej (zwanym również Premierą) lub jeżeli zostaną złożone Zamówienia na minimalną ilość danego Towaru wskazaną na jego Stronie produktowej. Wszystkie informacje dotyczące terminu lub warunku realizacji sprzedaży danego Towaru w ramach Przedsprzedaży są określone na jego Stronie produktowej.

4b.3. Wszystkie informacje dotyczące terminu lub warunku realizacji sprzedaży danego Towaru w ramach Przedsprzedaży są określone na jego Stronie produktowej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość oferowania w Przedsprzedaży produktów specjalnych, których warunki zamówienia mogą być dodatkowo ograniczone, np. ilościowo, czy terminem, wszystkie takie dodatkowe warunki są wówczas wskazane na Stronie produktowej.

4b.4. Z przyczyn technicznych, nie ma możliwości aby Towary nabywane w ramach Przedsprzedaży łączone były w jednym Zamówieniu z pozostałymi Towarami. W jednym Zamówieniu mogą być łączone różne Towary sprzedawane w Przedsprzedaży. Przy czym jeżeli jedno Zamówienie zawiera różne Towary nabywane w przedsprzedaży, to Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero wówczas kiedy wszystkie Towary objęte Zamówieniem znajdą się w magazynie Sprzedawcy.

4b.5. Klient decydujący się na Zamówienie Towaru w Przedsprzedaży przy składaniu Zamówienia wnosi opłatę rezerwacyjną pokrywającą całkowitą wartość Zamówienia obejmującą łączną cenę brutto zamawianych w Przedsprzedaży Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności. Do zawarcia umowy sprzedaży dojdzie dopiero wówczas kiedy Towary będą już w magazynie Sprzedawcy i wówczas Klient otrzyma fakturę dokumentującą dokonany zakup.

4b.6. Kiedy Towar/Towary zamówione w Przedsprzedaży będą już w magazynie Sprzedawcy (z zastrzeżeniem pkt. 4b.4 Regulaminu), Klient zostanie o tym poinformowany na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany).

4b.7. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności związanych z dostępnością danego Towaru u dostawcy, czy opóźnieniami przesyłki od dostawcy) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Premiery, zmiany terminu, w którym można Zamawiać Towary w Przedsprzedaży lub zmiany innych warunków zamówienia Towarów w Przedsprzedaży. Klient, który dokonał już zamówienia danego Towaru w Przedsprzedaży zostanie o tym poinformowany w informacji e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany) i będzie mógł odstąpić od Zamówienia.

4b.8. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia Towaru w Przedsprzedaży, w szczególności jeżeli termin realizacji Zamówienie ulegnie przedłużeniu w stosunku do informacji wskazanych na Stronie produktowej danego Towaru w chwili składania danego Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że możliwość odstąpienia od Zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Przedsprzedaży może być wyłączona w przypadku napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli (art. 38 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta), w takim przypadku informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy zostanie podana na Stronie produktowej.

4b.9. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca informuje, że Towary dostępne w Przedsprzedaży, mogą w przyszłości trafić do regularnej sprzedaży w Sklepie, w zależności od decyzji Sprzedawcy oraz dostępności danego Towaru na rynku.

V. Ceny i formy płatności

5.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.

5.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

5.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;
b) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 48 1050 1025 1000 0090 8007 2128 z podaniem następujących danych Sprzedawcy: 2 WW Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
d) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności imoje (usługa świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice) – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

5.4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

5.6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

5.7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej z numerem NIP Klienta wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

5.8. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

5.9. Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwanej: ustawą o podatku VAT) podstawę opodatkowania podatkiem VAT obniża się o:

1)         kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2)         wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o podatku VAT;

3)         zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

5.10. W związku z treścią art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku VAT:

a) Sprzedawca ustala, że moment wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej in minus będącej wynikiem zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania (np. reklamacja, zwrot towaru, rabat), jest traktowany jako moment, w którym następuje spełnienie warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w fakturze korygującej.

b) za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania Sprzedawca przyjmuje moment zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu lub w przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin przed datą 15.04.2021, moment akceptacji zmienionego Regulaminu w wersji dnia 15.04.2021.

5.11. Uzgodnienie oraz spełnienie warunków ujmowania faktur korygujących in minus, o których jest mowa w punkcie poprzedzającym nie odbiera Klientowi możliwości wyrażenia zastrzeżeń do treści danej faktury korygującej, czego następstwem może być wystawienie kolejnej faktury korygującej.

VI. Odbiór lub dostawa Towarów

6.1. Sprzedawca nie prowadzi dowozu zakupionych Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Mszczonowie (96-320) przy ul. Magazynowej 4, hala DC nr 6 Centrum Logistyczne P3 (Sklep) w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Klient może też skorzystać z usługi dostarczenia zakupionych przez niego Towarów do jednego ze sklepów współpracujących ze Sprzedawcą, których lista jest umieszczona na Witrynie.

6.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać numer Zamówienia, w razie wątpliwości odnośnie prawidłowości numeru zamówienia Sprzedawca może poprosić również o podanie imienia i nazwiska lub firmy Klienta. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6.3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia. Koszty te mogą się różnić w zależności od wybranej przez Klienta opcji usługi kurierskiej.

6.4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

6.5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6.6. Dostawy realizowane są poprzez firmy kurierskie tylko na terytorium Polski. Terminy dostaw mogą się różnić w zależności od wybranej przez Klienta opcji usługi kurierskiej. Kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy. Z zastrzeżeniem pkt. 5.9. i 6.7 poniżej, czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:

a) Zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 5.3. c) lub d) Regulaminu.
b) Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 5.3. b) Regulaminu.”

6.7. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych zakupów lub akcji promocyjnych związanych np. z okresem przedświątecznych, może ulec wydłużeniu czas kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, jak też terminy realizacji dostaw przez firmę kurierską. O takim wydłużonym czasie Sprzedawca poinformuje Klienta na etapie wypełniania formularza zamówienia, jeżeli pomimo takiej informacji Klient złoży Zamówienie, to oznacza to, że zaakceptował wskazany w formularzu, wydłużony czas kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, jak też akceptuje, że w przypadku odbioru zakupionych Towarów przez firmę kurierską, czas realizacji dostawy może być wydłużony.

6.8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

6.9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera (lub w obecności pracownika punktu odbioru FedEx) sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

6.10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

6.11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

6.12. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane ze Sklepu w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Z zastrzeżeniem pkt. 7.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@mkondrat.pl.

7.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

7.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

7.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

2 WW Sp. z o.o. (Magazyn HOPI) Magazynowa 4,
hala DC nr 6 Centrum Logistyczne P3,
96-320 Mszczonów

7.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

7.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

7.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

7.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), chyba że z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

VIII. Brak zgodności towaru z umową

8.1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale Regulaminu.

8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

8.3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, a w przypadku niezgodności z umową Towarów jakimi są napoje alkoholowe Konsument może żądać wymiany, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, gdyż tego rodzaju Towary nie nadają się do naprawy.

8.4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.5. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

8.6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany Towaru,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

8.8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

8.9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

8.10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

8.11. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

8.12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Reklamacje

9.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację.

9.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

9.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

9.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

9.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.

10.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

XI. Ochrona danych osobowych

11.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest 2 WW Sp. z o.o.

11.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

XII. Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.marekkondrat.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody 2 WW Sp. z o.o.

XIII. Newsletter

13.1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail newslettera informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Sprzedawcy oraz jego partnerów biznesowych.

13.2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym (przy zakładaniu Konta) lub poprzez formularz subskrypcji na Witrynie.

13.3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej marekkondrat.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

14.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia. Szczegółowe informacje na temat cookies dostępne są TUTAJ w Polityce cookies.

14.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

14.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF

Zestawy

Polecamy zestaw

Vinho verde na co dzień
Dostępnośćduże ilości
246,00 zł
221,00 zł
Najniższa cena z 30 dni sprzed obniżki: 246,00 zł
-10%