Właścicielem sklepu internetowego KONDRAT Wina Wybrane jest spółka Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres przy ul. Wierzbowej 3, 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000511510, NIP: 5252590216 REGON: 147298273, kapitał zakładowy 5 000 zł.

Właścicielem domeny marekkondrat.pl jest Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292095 NIP: 5252600995, REGON: 141195218, kapitał zakładowy 50 000 zł.

Wina Wybrane Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I- 90/B-90/2014 z dnia 19.11.2014 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dane kontaktowe sklepu internetowego www.marekkondrat.pl tel.: 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Łubna przy ul. Łubińskiej 10, hala B, 05-532 Łubna.

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient–  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Kondrat.
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marekkondrat.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. (właścicielem Sklepu internetowego www.marekkondrat.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.marekkondrat.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.marekkonrdrat.pl, prowadzony jest przez Wina Wybrane sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
  b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
 7. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.marekkondrat.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu Wina Wybrane Sp. z o.o., a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

III Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.marekkondrat.pl.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep internetowy wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Wina Wybrane sp. z o.o. zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 4. Wina Wybrane Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wina Wybrane Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Wina Wybrane Sp. z o.o..
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Wina Wybrane Sp. z o.o.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Wina Wybrane Sp. z o.o.;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.marekkondrat.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Wina Wybrane sp. z o.o. a Klientem.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   a) przedmiotu zamówienia,
   b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   c) wybranej metody płatności,
   d) wybranego sposobu dostawy,
   e) czasu dostawy.
  5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw;
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;

 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wina Wybrane Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.

 

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 8.

V Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie Koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 godzin do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe terminy realizacji dostawy zostały przedstawione na stronie Koszty i czas dostawy.
 5. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 6. Sklep internetowy zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Wina Wybrane sp. z o.o. złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.
 7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

Odbiór osobisty w wybranych sklepach stacjonarnych

 1. Klient ma możliwość odbioru Towaru w wybranym sklepie stacjonarnym Kondrat Wina Wybrane na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej. Aktualna lista sklepów znajduje się pod adresem www.marekkondrat.pl/sklepy.
 2. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości dokonania odbioru osobistego Towaru w wybranym sklepie stacjonarnym Kondrat Wina Wybrane jest zaznaczenie podczas składania Zamówienia, iż odbiór będzie dokonywany osobiście, jak również wskazanie z listy określonej w pkt. 1 sklepu, z którego odbiór ma być dokonany.
 3. Forma odbioru osobistego wymaga wyboru płatności spośród: płatność on-line lub przelew. Nie ma możliwości dokonania płatności za Towar w chwili odbioru.
 4. Towar odbierany osobiście nie pochodzi z asortymentu sklepu Kondrat Wina Wybrane, w którym ma być dokonany odbiór, wobec tego nie ma możliwości dokonania wymiany na inny dostępny w sklepie towar.
 5. Osobisty odbiór Towaru w sklepach Kondrat Wina Wybrane jest darmowy.
 6. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Ponadto informacja będzie zawierała adres sklepu, godziny, w których można dokonać odbioru oraz numer Zamówienia.
 7. Towar będzie zapakowany w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osób trzecich oraz oznaczony numerem Zamówienia i adresem sklepu. W przesyłce będzie znajdował się dowód zakupu, tj. paragon lub faktura VAT – w zależności od życzenia Klienta.
 8. Klient dokonujący odbioru osobistego Towaru obowiązany będzie podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o dokonaniu odbioru Towaru. Wzór oświadczenia.
 9. Jeżeli Klient zauważy, że przesyłka lub zapakowany Towar nosi znaki uszkodzenia ma prawo złożyć reklamację. Reklamację Klient może złożyć pisemnie w sklepie Kondrat Wina Wybrane, w którym dokonywany jest odbiór. Pozostałe zasady składania reklamacji określone są w pkt. VIII Reklamacje dotyczące towarów niniejszego Regulaminu. Wzór formularza.

VI Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym marekkondrat.pl.
 3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego: 48 1050 1025 1000 0090 8007 2128. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Wina Wybrane Sp. z o.o.;
  b) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Wina Wybrane Sp. z o.o.;
  c) gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
 7. Wina Wybrane Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 8. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Wina Wybrane Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 9. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 10. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 11. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 12. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Wina Wybrane Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Wierzbowej 3, 00-094 Warszawa . Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Wina Wybrane Sp. z o.o. (Magazyn Cursor)
Łubińska 10, hala B, Łubna
05-532 Baniocha

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

VIII Reklamacje dotyczące towarów

 1. Wina Wybrane Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@mkondrat.pl. Wina Wybrane Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 8. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  b) Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
  c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wina Wybrane Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wina Wybrane Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, bądź w drodze elektronicznej na adres sklep@mkondrat.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na w.w. stronie internetowej.
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Wina Wybrane Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

X Prawa autorskie

  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.marekkondrat.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Wina Wybrane sp. z o.o.
  2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Wina Wybrane sp. z o.o., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XI Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Wina Wybrane Sp. z o.o. Zbiór danych został zgłoszony i zarejestrowany w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem: 132261.
 2. Wina Wybrane sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Wina Wybrane Sp. z o.o. w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Wina Wybrane Sp. z o.o. (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Wina Wybrane sp. z o.o. także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Wina Wybrane sp. z o.o.;
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Wina Wybrane Sp. z o.o., Kondrat Sp. z o.o. i ich Partnerów (zapis na newslettera).
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

XII Polityka prywatności

 1. Wina Wybrane sp. z o.o. szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.
 2. Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy, należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Wina Wybrane Sp. z o.o. deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w pkt. XI ust. 5. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.
 3. Wina Wybrane Sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 4. Każdy Klient sklepu internetowego marekkondrat.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy marekkondrat.pl wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

The owner of KONDRAT Wina Wybrane e-shop is Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000511510, NIP (National Tax Identification Number): 5252590216, REGON (National Business Registry Number): 147298273, initial capital of PLN 5.000.

The owner of marekkondrat.pl domain is Kondrat Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000292095, NIP (National Tax Identification Number): 5252600995, REGON (National Business Registry Number): 141195218, initial capital of PLN 5.000.

Wina Wybrane Sp. z o.o. holds a valid licence for selling alcoholic beverages intended for non-selling point consumption, containing from 4.5% to 18% alcohol (except beer) No I- 90/B-90/2014 of 19.11.2014, issued by the President of Góra Kalwaria City and Commune, under the Act of 14 June 1960 on the Administrative Proceedings Code (Journal of Laws of 2013, item 267) and in connection to the Resolution of Góra Kalwaria City Council No XX/227/2011 of 28 December 2011 on determining the number of alcoholic beverages selling points and rules for the localisation of alcoholic beverages selling and serving points in the city and in the commune.

Contact details of www.marekkondrat.pl e-shop.: ph.: 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl. A place of concluding sales agreements is a selling point located in Łubna, ul. Łubińska 10, hall B, 05-532 Łubna.

A condition to enter into the agreement is to accept these Regulations. Registering in the service does not oblige to place orders.

I Definitions

The terms used in these Regulations have the following meaning:

 1. Customer – an adult natural person, a legal entity or an organisational unit which is not a legal entity, which is given a legal capacity by special provisions of law, which places an Order in the Shop;
 2. Civil Code – Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No 16, item 93, as amended);
 3. Regulations– these Regulations for electronically supplied services as part of Kondrat e-shop.
 4. E-shop – e-service available at www.marekkondrat.pl, by means of which the Customer may, in particular, place orders.
 5. Goods– products presented in the E-shop.
 6. Sales agreement– agreement on selling Goods within the meaning of the Civil Code, concluded between Wina Wybrane Sp. z o.o. (the owner of www.marekkondrat.pl e-shop) and the Customer, with the use of the Shop e-service.
 7. Act on special conditions of consumer sales– the act of 27 July 2002 on special conditions of consumer sales and on amending the Civil Code (Journal of Laws No 141, item 1176, as amended).
 8. Act on electronically supplied services– the act of 18 July 2002 on electronically supplied services (Journal of Laws No 144, item 1204, as amended).
 9. Act on consumer rights – the act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 24 June 2014)
 10. Order– the Customer’s declaration of will directly aimed at concluding a Sales agreement, specifying, inter alia, the type and quantity of Goods.

II General Provisions

 1. These Regulations specify the rules of using the E-shop available at www.marekkondrat.pl.
 2. These Regulations constitute the regulations referred to in Article 8 of the Act on electronically supplied services.
 3. E-shop operating at www.marekkonrdrat.pl is kept by Wina Wybrane sp. z o.o.
 4. These Regulations specify, inter alia, the following:
  a) rules of registration and usage of an account as part of the E-shop;
  b) conditions and rules for electronic reservation of products available as part of the E-shop;
  c) conditions and rules for electronic placement of Orders as part of the E-shop;
  d) rules for concluding Sales agreements with the use of services provided as part of the E-shop.
 5. Using the E-shop will be possible if the Customer’s telematic system satisfies the following minimal technical conditions:
  a) any Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome or other).
  b) enabled Java applet supporting in the browser.
 6. In order to use the E-shop, the Customer must obtain, on its own, the access to a computer station or an end device with the Internet access.
 7. The E-shop is dedicated to people over the age of 18. The E-shop is not liable for the unauthorised use of the E-shop by those under the age of 18.
 8. Customers may access these Regulations at any time by means of a link posted on the homepage of www.marekkondrat.pl, download this document and print it out.
 9. Commercial information posted on the shop website does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code but an invitation to submit offers. Invitations to place offers may be changed at any time; the Agreement is concluded in accordance with the invitation to enter into such an agreement, which was valid as of placing an order. The validity of the invitation to enter into the agreement is assessed according to the actual Goods prices taken from Wina Wybrane Sp. z o.o. system and not according to the posted invitations to enter into the agreement.

III The rules for using the e-shop

 1. A condition to start using the E-Shop is registration in the E-shop on the portal available at www.marekkondrat.pl.
 2. Registration takes place through completing and accepting a registration form available at one of the E-shop websites. In order to fulfil an obligation arising from Article 15.1.2 of the Act of 28.10.1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, the E-shop will require providing personal data indispensable for placing an order whose object is the sale of alcoholic beverages. In order to verify the Customer’s legal age, the E-shop will require providing, inter alia, a date of birth. Wina Wybrane Sp. z o.o. hereby reserves the right not to be liable for providing false data verifying the Customer’s age.
 3. A registration condition is expressing consent to the content of the Regulations and providing personal data marked as obligatory, including data verifying the Customer’s age. Providing incomplete data in the registration form prevents registration on the E-shop website and acceptance of the invitation to enter into the agreement.
 4. Wina Wybrane Sp. z o.o. may deprive the Customer of the right to use the E-shop as well as to limit its access to the part of or all the resources of the E-shop, with immediate effect if the Customer infringes the Regulations, including but not limited to to following cases:
  a) during the registration in the E-shop, the Customer provided false, inaccurate or out-of-date data, misleading or infringing the rights of third parties;
  b) while using the e-shop, the Customer infringed the personal interests of third parties, in particular, personal interests of other Customers of the E-shop;
  c) the Customer acted in a manner which is regarded by Wina Wybrane Sp. z o.o. as behaviours nonconforming to the applicable provisions of law or general rules for using the Internet or which are detrimental to the good name of Wina Wybrane Sp. z o.o.
 5. The Customer who has been deprived of the right to use the E-shop will not be entitled to re-register without prior consent of Wina Wybrane Sp. z o.o.
 6. In order to ensure the safety of communication and data transfer pertaining to the services provided, the E-shop undertakes technical and organisational measures corresponding to the safety risk level of the services provided, including but not limited to measures preventing obtaining and modifying the Customers’ personal data transferred in the Internet by unauthorised persons.
 7. The Customer is obligated, in particular, to the following:
  a) not to supply and not to provide any content forbidden by law, e.g. content propagating violence, defaming or infringing the personal interests and other rights of third parties;
  b) to use the E-shop in the manner not disturbing its functioning, in particular, through the use of specified software and devices;
  c) not to undertake activities such as: distributing or posting spam as part of the E-shop;
  d) to use the E-shop in a manner not inconvenient to other Customers and Wina Wybrane Sp. z o.o.;
  e) to use all the content posted as part of the E-shop for private purposes only;
  f) to use the E-shop in a manner consistent with the provisions of law valid in Poland, the provisions of these Regulations as well as general rules for using the Internet.

IV Sales agreement conclusion procedure

  1. In order to enter into the Sales agreement by means of the E-shop, it is necessary to visit www.marekkondrat.pl, choose a product and its quantity while undertaking subsequent technical actions based on the displayed messages and information available on the website. The Sales agreement will be concluded between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer.
  2. Goods are chosen by the Customer through adding them to the basket.
  3. During placing an Order – until pressing the „Order” press button – the Customer may modify the data introduced and modify the Goods chosen. For this purpose it is necessary to follow the displayed messages and information available on the website.
  4. When the Customer using the E-shop provides all required data, there will be a summary displayed for the Order placed. The summary of the placed Order will include the following information:
   a) object of the order,
   b) unit and total price of the products ordered or services, including a delivery cost and other costs (if applicable),
   c) selected payment method,
   d) selected delivery means,
   e) delivery time.
  5. The Customer’s acceptance of the Order is tantamount to submitting a declaration that it assumes liability for the collection of the dispatch by an adult. Placing an Order is tantamount to the Customer’s declaration that it is not a person who, under Article 15 of the Act of 28.10.1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, is forbidden from buying alcoholic beverages, including but not limited to the following: that it is sober as of placing an Order and as of collecting the Order and that it does not purchase alcohol for re-selling purposes, on credit or as a pledge;
  6. In order to submit an Order, it is necessary to accept the content of the Regulations, provide personal data marked as obligatory and press the „Order” press button;

 • Sending the Order by the Customer constitutes a declaration of will to enter into the Sales agreement with Wina Wybrane Sp. z o.o., in conformity with the content of the Regulations and the declaration submitted, whose object is the sale and delivery of Goods in the basket.

 

 

 1. After placing an Order, the Customer will receive an e-mail titled „Order Acceptance Confirmation No …”, containing final approval of all the terms of reference for the Order;
 2. The agreement is deemed concluded as of the Customer’s receiving of an e-mail referred to in item 8.

V Delivery

 1. The delivery of goods is limited to Poland and it is performed to the address indicated by the Customer during placing an Order.
 2. The value of the order is added the shipping costs incurred by the Customer; the Customer is informed on their amount as of concluding the agreement.
 3. The Goods ordered are delivered by own means of transport or by courier. The delivery costs and applicable promotions are available at Koszty i czas dostawy. In addition, the costs will be indicated during placing an Order.
 4. The delivery is performed from 3 hours to 2 working days counting from the day of sending the Order by the Customer. Detailed delivery dates are available at Koszty i czas dostawy.
 5. The Goods are issued to the Customer as of issuing the Goods to a carrier (a courier company), which the Seller signed an agreement with. The Customer hereby declares that it authorises the courier to collect the Goods on its behalf.
 6. The E-Shop hereby reserves the right that a courier will not issue the ordered alcohol to people who are not sober or who are not of a legal age. In such a situation, Wina Wybrane Sp. z o.o. will submit a declaration within 3 days on withdrawing from the agreement and it will reimburse the Customer with the funds paid in, deducted with delivery costs.
 7. A courier is authorised to verify the identity and legal age of a person collecting the Goods ordered in the E-Shop.
 8. Consolidating, securing, providing and confirming the significant provisions of the Agreement on Goods sale to the Customer takes place by sending an e-mail to the Customer, provided while placing an order and through adding a confirmation, Terms of Reference, receipt or VAT invoice to the parcel with the Goods.

Personal collection in some shops

 1. The Customer may collect the Goods in any shop belonging to Kondrat Wina Wybrane in Poland. The current list is available at www.marekkondrat.pl/sklepy.
 2. The Customer may collect the Goods in person in a chosen shop of Kondrat Wina Wybrane if the Customer, while placing an Order, states that collection will be in person as well as if the Customer indicates 1 shop from the list specified in item 1 from where the Goods are to be collected.
 3. The option of personal collection requires selecting a payment method: on-line payment or wire transfer. It is not possible to pay for the Goods while collecting the Goods.
 4. Goods collected personally do not come from the product range of Kondrat Wina Wybrane where the collection is to take place; therefore, it is not possible to exchange the goods to other goods available in the shop.
 5. Personal collection of Goods in Kondrat Wina Wybrane shops is free of charge.
 6. Information on the readiness of Goods for collection is sent to the Customer to an e–mail indicated by such a Customer while placing an Order. Such information also includes the address of a shop, time during which it is possible to collect the Goods and Order number.
 7. The packaging of the Goods will prevent the access of third parties and it will be marked with an Order number and shop address. Shipping will include a purchase confirmation, which is a receipt or VAT invoice – according to the Customer’s choice.
 8. The Customer collecting the Goods in person must provide its first and last name, and the Order number. A condition for collection is to complete and sign a declaration on collecting the Goods. Declaration template.
 9. If the Customer discovers any damage to the parcel or packed Goods, it may submit a complaint. A complaint may be submitted in writing at Kondrat Wina Wybrane shop where the Goods are collected. The remaining rules for submitting complaints are described in item VIII Complaints concerning the goods. Wzór formularza.

VI Prices and payment methods

 1. Goods prices are provided in Polish zlotys and they contain all components, including VAT, customs and any other fees.
 2. A price list valid while placing an order in marekkondrat.pl E-Shop
 3. An order price is added a shipping cost depending on the shipping type and order price (see Transport costs) and the costs of additional services chosen by the Customer, if applicable.
 4. Before final order placement, the Customer must express consent to additional costs added to the order price, referred to in item 3 above.
 5. Rebates and promotions cannot be joined.
 6. The Customer may pay:
  a) by wire transfer to the following bank account: 48 1050 1025 1000 0090 8007 2128. The order fulfilment will be started after booking the entire amount of the required payment for the order placed on Wina Wybrane Sp. z o.o. account.
  b) by e-payment or payment card in Przelewy24 system. The operator of payment cards is PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. The order fulfilment will be started after booking the entire amount of the required payment for the order placed on Wina Wybrane Sp. z o.o. account.
  c) in cash (cash on delivery), which is personal if an order is delivered by a courier company. In such a case, order will start to be fulfilled after finishing the ordering process by the Customer;
 7. Wina Wybrane Sp. z o.o. hereby reserves the right to provide other payment forms for Customers placing orders via the Internet according to individual arrangements.
 8. For some Goods or product categories Wina Wybrane Sp. z o.o. reserves the right to exclude some methods for delivering orders or payment forms.
 9. A Buyer who wants to receive a VAT invoice, while ordering, should choose an appropriate option, provide data on an entity for which an invoice will be issued and indicate an e-mail address.
 10. A Buyer may express its consent to serve a VAT invoice to an indicated e-mail address in an electronic form or demand issuing and sending an invoice in a paper form.
 11. In the event of Goods return, the Seller will issue a corrective invoice.
 12. The Buyer may demand issuing a VAT invoice even after issuing a receipt. In such a case, an invoice may be issued only against a submitted original sales confirmation – a receipt and after providing data necessary for issuing a VAT invoice. A VAT invoice may be issued not later than within 7 days of a sale date.

VII Right to withdraw from the agreement

 1. The Customer which is a consumer within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, is entitled, under legal provisions – to withdraw from the agreement concluded remotely, regardless of a reason and without incurring costs, except for direct costs of goods return, executed by submitting a relevant declaration in writing within 14 days and sending it to the correspondence address of Wina Wybrane Sp. z o.o. specified herein.
 2. A period of 14 days is counted from a date of Goods delivery. In order to withdraw from the agreement, it is necessary to submit a declaration in writing on withdrawing from the agreement and send it to: ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa. A declaration template is available at TUTAJ.
 3. A consumer’s right to withdraw from the agreement is excluded in the following cases:
 • goods (services) exceeding a standard shop offer, prepared according to the Customer’s special order and adjusted to its individual needs;
 • performances which due to their character cannot be returned or whose object is subject to rapid damage;
 • providing services, if an entrepreneur performed full service upon express consumer’s consent, who was informed before starting the performance that after providing a service by the entrepreneur it will be deprived of the right to withdraw from the agreement;
 • where a price or remuneration depends on the financial market fluctuations beyond the control of the entrepreneur and which may occur before the expiry of a date to withdraw from the agreement;
 • where the object of performance is a non prefabricated item, manufactured according to the consumer’s specifications or used for meeting its individual needs;
 • where the object of performance is an object subject to rapid damage or with short expiry date;
 • where the object of performance is an item delivered in a sealed packaging, which after opening cannot be returned due to health protection and due to hygienic reasons if packaging was opened after delivery;
 • where the objects of performance are things which after delivering, due to their character, are permanently connected with other things;
 • where the object of performance are alcoholic beverages, whose price was determined while concluding a sales agreement, and whose delivery may take place after 30 days and whose value depends on the market fluctuations beyond the entrepreneur’s reasonable control;
 • where a consumer expressely demanded that the entrepreneur comes to such a consumer in order to perform urgent repair or maintenance; if the entrepreneur provides other services apart from the services demanded by the consumer or delivers items other than spare parts necessary for performing a repair or maintenance, a right to withdraw from the agreement is granted to the consumer with relation to additional services or items;
 • where the object of performance are audio or visual recordings or computer programmes delivered in a sealed packaging, if packaging was opened after delivery;
 • delivery of dailies, journals or magazines, with the exception of subscription agreements;
 • concluded under a public auction;
 • providing services as part of accommodation for purposes other than residential purposes, goods transport, car rental, catering, services connected with leisure, entertainment, sports and cultural events, if the agreement specifies a day or period of providing such a service;
 • supplying digital content not saved on the physical data carrier, is providing a performance commenced upon express consumer’s consent prior to the the expiry of a date for withdrawing from the agreement and after informing such a consumer by the entrepreneur on the loss of the right to withdraw from the agreement.
 1. In the event of withdrawing from the agreement concluded remotely, such an agreement is deemed not entered into. The objects of the Parties’ declarations are returned in an unchanged state, unless a change was necessary within the scope of disposal. Such a return should take place immediately, and not later than within 14 days. The Goods purchased must be returned to the following address:

Wina Wybrane Sp. z o.o. (Magazyn Cursor)
Łubińska 10, hala B, Łubna
05-532 Baniocha

 1. The Goods returned by the Customer should be packed in the manner ensuring protection against damage during transport.
 2. The Customer is liable for reducing the value of items as a result of using them in a manner exceeding the properties and functionalities of such items.
 3. Return of the price paid and any other costs incurred in connection to the conclusion of the agreement will be performed immediately yet not later than within 14 days of the date of being served with the Customer’s declaration on withdrawing from the agreement, whereby the Seller reserves the right to suspend the return of the payments received until it re-gains items or the Customer supplies confirmation of their sending.
 4. Payments received from the Customer are returned by the means of payment used by the Customer.
 5. If the Buyer chose a delivery method for items other than the cheapest common method offered by the Seller, the Seller is not obliged to return to the Buyer the extra costs incurred by the Buyer

VIII Complaints concerning Goods

 

 1. Wina Wybrane Sp. z o.o. as a seller is liable towards the Customer which is a consumer within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code for nonconformity with the Agreement on selling Goods purchased by the consumer within the scope provided for in the Act on special consumer sales conditions.
 2. Complaints arising from the infringement of the Customer’s rights legally guaranteed or under these Regulations must be sent to sklep@mkondrat.pl. Wina Wybrane Sp. z o.o. considers every complaint within 14 days and if it is impossible, it will inform the Customer within this period when its complaint will be processed.
 3. A condition to submit a complaint is to supply a product under complaint together with a purchase evidence (in the event of warranty complaint or goods nonconformity with the agreement) or a guarantee card with the Seller’s stamp (in the event of a guarantee complaint) to Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa.
 4. A choice of a complaint basis and sought claims is on the part of the Buyer.
 5. Guarantee complaints are processed in accordance with the conditions of the guarantee granted, if applicable.
 6. Warranty complaints are processed based on the provisions of the Civil Code.
 7. Complaints on the grounds of goods nonconformity with the agreement (refers to items purchased before 25.12.2014) are processed against the provisions of the Act of 27.07.2002 on special consumer sale conditions and on amending the Civil Code.
 8. The Buyer can benefit from the below non-court means of complaints processing and claim seeking:
  a) Consumer Ombudsmen – they are available in every poviat and city with the poviat rights. A possibility of obtaining free of charge advice or legal information concerning matters related to every type of dispute with a seller – regardless of the venue of the entrepreneur;
  b) Consumer organisations – Consumer Federation and Polish Consumers Association;
  c) Permanent arbitration consumer court operating at voivodeshop inspectorates of Commercial Inspection (WIIH) and at their local branches. In order to settle a case, the consent of both dispute parties is necessary.
  d) Mediation at WIIH – the consent of both dispute parties is necessary.

IX Complaints concerning electronically supplied services

 1. Wina Wybrane Sp. z o.o. undertakes measures in order to ensure the thoroughly correct functioning of the Shop in the scope arising from the current technical knowledge and it will eliminate, in reasonable time, all irregularities notified of by the Recipients.
 2. The Customer must immediately notify Wina Wybrane Sp. z o.o. on any irregularities or interruptions in the functioning of the E-Shop service.
 3. Any irregularities connected with the functioning of the Shop may be reported by the Customer in writing to the following address: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, or to sklep@mkondrat.pl or by means of a contact form available at the above mentioned website.
 4. The Customer will specify the following in a complaint: first and last name, correspondence address, type and date of occurring of an irregularity related to the functioning of the Shop.
 5. Wina Wybrane Sp. z o.o. considers every complaint within 14 days and if it is impossible, it will inform the Customer within this period when its complaint will be processed. A failure to process a complaint in the timeframe specified in the preceding sentence is not tantamount to its acceptance. The Customer will be informed on the manner of complaint processing.

X Copyrights

  1. Economic copyrights relating to any graphic elements of www.marekkondrat.pl E-Shop, the image of the E-Shop and other content posted there, constituting a piece of work within the meaning of the Act of 4 February 1994 on copyrights and related rights will be granted only to Wina Wybrane Sp. z o.o.
  2. Any copying, distributing and working on Wina Wybrane Sp. z o.o., its respective elements, and its image, as a whole, constituting a piece of work within the meaning of the Act on Copyrights and Related Rights, without express consent issued by the Company in writing constitutes the infringement of its economic copyrights.

XI Personal Data Protection

 1. The administrator of personal data provided by the Customer is Wina Wybrane Sp. z o.o. The collection of data was submitted and registered in the register of the Central Inspectorate for Personal Data Protection (GIODO) under the following number: 132261.
 2. Wina Wybrane sp. z o.o. processes the Customer’s personal data within the scope indispensable for concluding, creating the content, amending, terminating and correct performance of electronically supplied services.
 3. The Customers’ personal data may be provided to entities authorised to receive such data in accordance with applicable law, including competent judicial authorities. Customers’ personal data may be submitted to third parties indicated by Wina Wybrane Sp. z o.o., including entities carrying out activities related to the services provided to the benefit of the Customers of Wina Wybrane Sp. z o.o. (Partners).
 4. The Customers’ personal data may be processed by Wina Wybrane Sp. z o.o. also for marketing purposes. The Customer, while using the service, will not receive marketing information without its consent.
 5. By accepting relevant clauses contained in the registration form, the Customer expresses its consent to:
  a) data processing for the purposes related to customer service and providing services by Wina Wybrane Sp. z o.o.;
  b) supplying the Customer with commercial and marketing information within the meaning of the Act on Electronically Supplied Services by Wina Wybrane Sp. z o.o., Kondrat Sp. z o.o. and its Partners (subscription to a newsletter).
 6. The Customer has the right to view its personal data, correct them and demand to stop using them.

XII Privacy Policy

 1. Wina Wybrane sp. z o.o. respects the privacy of the Customers and does not agree to use private data of the E-Shop customers for advertising purposes.
 2. In order to buy Goods offered by the E-Shop, it is necessary to provide personal data and shipping address. Wina Wybrane Sp. z o.o. declares that it uses private data only for a specific transaction and for the purposes mentioned in XI item 5. Such data will be transferred to a courier company which delivers a parcel. Such a courier company does not store such data.
 3. Wina Wybrane Sp. z o.o. guarantees that processing and storing personal data takes place by safe, modern and verified electronic methods.
 4. Every Customer of marekkondrat.pl E-Shop has access to its data and may update, change or delete them.
 5. marekkondrat.pl E-Shop uses cookies (small text files saved on the Buyer’s computer) in order to ensure correct functioning. These are files which enable to identify a Buyer through the e-system and which facilitate some functions such as automatic logging in. It is possible to disable cookies – detailed information is available in the tab Internet browser help.

XIII Concluding Provisions

 1. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by competent courts in compliance with the provisions of relevant regulations of the Civil Proceedings Code.
 2. To any issues not settled herein, the provisions of the Civil Code apply and the provisions of the Act on electronically supplied services and other relevant regulations of the Polish law.