REGULAMIN PROGRAMU „SYSTEM POLECEŃ”

(obowiązujący od dnia 23.10.2015)

Właścicielem sklepu internetowego www.marekkondrat.pl oraz operatorem witryny internetowej jest Wina Wybrane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511510. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 5252590216.

Wina Wybrane Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I- 90/B-90/2014 z dnia 19.11.2014 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/227/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Łubna przy ul. Łubińskiej 10, hala B, 05-532 Łubna, telefon 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z programu „System Poleceń”.

1.2. Nowy Klient– osoba polecana przez Klienta będąca pełnoletnią osobą fizyczną, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, niebędąca Klientem, która wykorzystując link promocyjny otrzymany przez klienta zawarła umowę z Wina Wybrane Sp. z o.o.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin Systemu Poleceń Wina Wybrane Sp. z o.o.

1.5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marekkondrat.pl, za pośrednictwem, którego Klient lub Nowy Klient, może nabyć prezentowane w sklepie Towary.

1.6. Program „System Poleceń”– usługa dostępna w ramach wykorzystania funkcjonalności Sklepu internetowego.

1.7. Unikatowy Link Klienta– Link Klienta, zawierający jego własny i unikalny identyfikator, który pozwala na identyfikacje Klienta, jako osoby polecającej w ramach Systemu Poleceń

1.8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

1.9. Kliknięcie – świadome działanie osoby odwiedzającej Stronę WWW, polegające na ręcznej aktywacji hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w Hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę Serwisu Internetowego poprzez zastąpienie Strony WWW, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną Serwisu Internetowego, lub otwarcie nowego okna ze stroną Serwisu Internetowego.

1.10. WINO GRONO – program lojalnościowy opisany przez oddzielny regulamin dostępny na stronie: http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-programu-lojalnosciowego-wino-grono

II Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie ,,System Poleceń ” dostępnym w ramach wykorzystania funkcjonalności sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o.

2.2. Regulamin normuje świadczenie usługi ,,System Poleceń’’ i stanowi regulację szczególną w stosunku do regulaminu sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o., dostępnego pod adresem http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin, W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się postanowienia regulaminu sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o. Regulamin wraz z uzupełniającymi postanowieniami regulaminu sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o. jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Program „System Poleceń’’ jest przeznaczony dla klientów polecających towary Wina Wybrane Sp. z o.o. swoim znajomym (Nowy Klient), którzy  w wyniku takiego polecenia zawarli umowę z Wina Wybrane Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z unikatowego linku z kodem Klienta.

2.4. Korzystanie z usługi „System Poleceń” jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna). b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

2.5. W celu korzystania z programu „System Poleceń” Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Możliwość skorzystania z programu „System Poleceń” przeznaczona jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-systemu-polecen-obowiazujacy-od-dnia-23-10-2015 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje handlowe zamieszczone w związku z realizacją programu „System Poleceń” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

III Zasady korzystania z programu „System Poleceń”

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi jest dokonanie rejestracji w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o., a następnie zaakceptowanie regulaminu dostępnego na stronie http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-systemu-polecen.

3.2. Warunkiem świadczenia usługi „System Poleceń” jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, z wyłączeniem podmiotów niepodlegających ustawie o ochronie danych osobowych.

3.3. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi świadczenie usługi ,,System Poleceń’’ może być realizowane tyko względem osób pełnoletnich lub osób, których zachowanie nie wskazuje, iż znajdują się one w stanie nietrzeźwości, a które jednocześnie oświadczą poprzez kliknięcie na odpowiedniej treści oświadczanie, iż nie zachodzą przesłanki, wskazane w ww. ustawie,  uniemożliwiające sprzedaż alkoholu.

3.4. Każdy klient po spełnieniu warunków, o których mowa w 3.1. i 3.2. otrzymuje unikatowy link, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Wina Wybrane Sp. z o.o., którym może się podzielić w dowolny sposób ze swoimi znajomymi.

3.5. W wypadku, gdy działania Klienta zmotywują jego znajomego do kliknięcia unikatowego linku i zakupienia towaru na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o., wówczas Klientowi (po całkowitym opłaceniu zamówienia przez Nowego Klienta) zostanie przyznany jednorazowy rabat w wysokości do 40% (poprzez wygenerowanie unikalnego kodu) następnego zamówienia Klienta. Klient może wykorzystać wygenerowany unikalny kod, jeżeli wartość przyznanego rabatu jest mniejsza lub równa 40% składanego zamówienia, do którego Klient chce wykorzystać rabat. Rabat przysługuje wyłącznie za pierwsze opłacone zamówienie Nowego Klienta.

3.6. Wina Wybrane Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z programu „System Poleceń”, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Regulaminu sklepu internetowego, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie wypełniania formularza dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności zataił okoliczności wyłączające możliwość sprzedaży Klientowi alkoholu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356);

b) dopuścił się podczas korzystania z usługi naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wina Wybrane Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wina Wybrane Sp. z o.o.;

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania programu „System Poleceń”, nie może powtórnie skorzystać z usługi bez uprzedniej zgody Wina Wybrane Sp. z o.o.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczoną usługą usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z programu „System Poleceń” w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w związku ze świadczoną usługą niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z programu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Nowym Klientów oraz dla Wina Wybrane Sp. z o.o.;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w związku ze świadczoną usługą jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania z usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego Kondrat, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

g) nie przesyłania unikatowego linku polecającego do osób niepełnoletnich lub osób, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się one w stanie nietrzeźwości.

3.10. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie jest stroną stosunku prawnego łączącego  Klienta z jego znajomymi.

3.11. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieterminowe wykorzystanie przez klienta przyznanego mu kodu rabatowego.

3.12. Wina Wybrane Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kopiowaniu unikatowego linka polecającego lub jego dostarczenie niewłaściwej osobie.

3.13. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wina Wybrane Sp. z o.o. z tytułu utraty kodu rabatowego po jego przekazaniu Klientowi.

3.14. Wina Wybrane Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności kodu rabatowego;

b) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację kodu rabatowego, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wina Wybrane Sp. z o.o. W takim wypadku Wina Wybrane Sp. z o.o. w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji kodu rabatowego.

3.15. Zwrot przez Klienta towarów nabytych przy wykorzystaniu kodu rabatowego jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie internetowym.

IV Kod rabatowy

4.1. Wszelkie przyznane Klientowi rabaty określone są w polskich złotych lub procentowo.

4.2. Wszystkie rabaty są widoczne w panelu administracyjnym Klienta.

4.3. Klient nie ma możliwości zamiany przyznanego mu rabatu na wypłatę gotówkową.

4.4. Klientowi przysługuje rabat tylko za każde pierwsze zamówienie Nowego Klienta.

4.5. Każdy rabat może zostać zamieniony na kod rabatowy (poprzez kliknięcie pola ,,Wykorzystaj swój bonus’’), który Klient może wykorzystać podczas najbliższych zakupów w sklepie internetowym Wina Wybrane Sp. z o.o.

4.6. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów dostawy Towarów.

4.7. Kod rabatowy jest ważny przez okres 30 dni od dnia jego wygenerowania.

4.8. W przypadku dołączenia do programu WINO GRONO równowartość kodu rabatowego dodawana jest do puli Złotówek.

V Reklamacja programu ,,System Poleceń’’

5.1. Wina Wybrane Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnej realizacji programu ,,System Poleceń’’, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

5.2. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji programu ,,System Poleceń’’ Klient  zgłosi powyższe Wina Wybrane Sp. z o.o.

5.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi może zgłaszać pisemnie na adres: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa oraz mailowo pod adresem sklep@mkondrat.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

5.4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.

5.5. Wina Wybrane Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI Prawa autorskie

6.1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów, innych treści przetwarzanych w ramach realizacji programu „System Poleceń”, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Wina Wybrane Sp. z o.o.

6.2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Wina Wybrane Sp. z o.o., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu, jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Wina Wybrane Sp. z o.o., stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

VII Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją programu ,,System Poleceń’’ dostępnego w ramach funkcjonalności sklepu internetowego jest Wina Wybrane Sp. z o.o. Dane osobowe Klientów w związku z realizacją programu ,,System Poleceń’’ są przetwarzane w celu świadczenia usługi dostępnej drogą elektroniczną (określonej w regulaminie sklepu internetowego Wina Wybrane Sp. z o.o.),  celach marketingowych, oraz w celach reklamacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww. celów. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.2. Jednocześnie informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z programu ,,System Poleceń’’. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VIII Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wina Wybrane Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wina Wybrane Sp. z o.o.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Regulaminu sklepu internetowego, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 23 października 2015 r. i mają zastosowanie wyłącznie do Nowych Klientów poleconych po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.

„Recommendation System” Regulations

The owner of www.marekkondrat.pl e-shop and the operator of the website is Wina Wybrane Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Register Court under KRS No 0000511510. The Company is a VAT payer and a holder of the National Tax Identification Number (NIP) 5252590216.

Wina Wybrane Sp. z o.o. holds a valid licence for selling alcoholic beverages intended for non-selling point consumption, containing from 4.5% to 18% alcohol (except beer) No I- 90/B-90/2014 of 19.11.2014, issued by the President of Góra Kalwaria City and Commune, under the Act of 14 June 1960 on the Administrative Proceedings Code (Journal of Laws of 2013, item 267) and in connection to the Resolution of Góra Kalwaria City Council No XX/227/2011 of 28 December 2011 on determining the number of alcoholic beverages selling points and rules for the localisation of alcoholic beverages selling and serving points in the city and in the commune.

A place of concluding sales agreements is a selling point located in Łubna, ul. Łubińska 10, hall B, 05-532 Łubna, telephone 22 243 28 80, e-mail: sklep@mkondrat.pl.

I Definitions

The terms used in these Regulations have the following meaning:

1.1. Customer – an adult natural person, a legal entity or an organisational unit which is not a legal entity, which is given a legal capacity by special provisions of law, which uses the „Recommendation System”.

1.2. New Customer– a person recommended by the Customer which is of legal age, legal entity or an organisational unit, which is given a legal capacity by special provisions of law, which is not the Customer, which by using a promotional link received from the Customer concluded the agreement with Wina Wybrane Sp. z o.o.

1.3. Civil Code – Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No 16, item 93, as amended).

1.4. Regulations – these Regulations of Wina Wybrane Sp. z o.o. Recommendation System.

1.5. E-shop – e-service available at www.marekkondrat.pl, by means of which the Customer or a New Customer may purchase the Goods presented in the shop.

1.6. „Recommendation System” – a service available as part of the E-Shop functionality.

1.7. Unique Customer Link– Customer Link containing its own unique identifier which enables Customer identification as a recommending person in the Recommendation System.

1.8. Goods– products presented in the E-shop.

1.9. Clicking – – a conscious action of a person visiting a website, which consists in the manual activation of a hyperlink in order to enter a target localisation defined in the Hyperlink. Such clicking is to direct a visitor to an e-service website through replacing a website with a hyperlink code by an e-service website or opening a new window with an e-service website.

II General Provisions

2.1. These Regulations outline the rules for participating in the „Recommendation System”, available as part of the functionalities of Wina Wybrane Sp. z o.o. E-Shop.

2.2. These Regulations standardise the performance of services necessary for the functioning of the „Recommendation System” and this document constitutes special normalisation in relation to the regulations of Wina Wybrane Sp. z o.o. E-Shop, available at http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin, which are applied within the scope not included in these regulations.

2.3. The „Recommendation System” is dedicated to Customers recommending the products of Wina Wybrane Sp. z o.o. to its friends who, as a result of such a recommendation, entered into the agreement with Wina Wybrane Sp. z o.o. by using a unique link with a Customer code.

2.4. Using the services of the „Recommendation System” is possible if the Customer’s telematic system satisfies the following minimal technical requirements: a) any Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome or other); b) enabled Java applet supporting the Internet browser.

2.5. In order to use the „Recommendation System”, the Customer must obtain, on its own, the access to a computer station or an end device with the Internet access.

2.6. The „Recommendation System” may be used by people over the age of 18..

2.7. Customers may gain access to these Regulations at any time by means of http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-systemu-polecen and download the said document and make a printout.

2.8. Commercial information provided in connection with the implementation of the „Recommendation System” does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code but an invitation to submit offers.

III The rules for using the Recommendation System

3.1. A condition to start using the service is to register in accordance with Wina Wybrane Sp. z o.o. E-Shop regulations and then accept the regulations available at http://www.marekkondrat.pl/pomoc/regulamin-systemu-polecen.

3.2. Wina Wybrane Sp. z o.o. as the administrator of customer data is not allowed to provide a service of the „Recommendation System” to those who did not express consent to the processing of data for marketing purposes, with the exception of entities not subject to the Personal Data Protection Act.

3.3. In order to fulfil an obligation arising from Article 15 of the Act of 28.10.1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, the „Recommendation System” service may be provided only to adults or those whose behaviour does not indicate insobriety.

3.4. Every Customer, upon having satisfied the conditions referred to in item 3.1. and 3.2. receive a unique link identifying such a Customer in the IT system of Wina Wybrane Sp. z o.o. which can be shared with its friends.

3.5. If the Customer’s actions motivate its friends to click on a unique link and buy the goods in accordance with Wina Wybrane Sp. z o.o. E-shop regulations, the Customer (after paying for the order by its friend) is granted a bonus in the amount of PLN 50.00.

3.6. Wina Wybrane Sp. z o.o. is authorised to deprive the Customer of the right to use the Recommendation System with immediate effect if the Customer violates these Regulations or the E-shop regulations, including but not limited to the following cases:

a) during completing the form, the Customer provided false, inaccurate or out-of-date data, misleading or infringing the rights of third parties;
b) while using this service, the Customer infringed the personal interests of third parties, in particular, personal interests of other Customers of the E-shop;
c) the Customer acted in a manner which is regarded by Wina Wybrane Sp. z o.o. as behaviours nonconforming to the applicable provisions of law or general rules for using the Internet or which are detrimental to the good name of Wina Wybrane Sp. z o.o.;

3.7. A person deprived of the right to use the „Recommendation System” is not allowed to re-use this service without prior consent of Wina Wybrane Sp. z o.o.

3.8. In order to ensure the safety of communication and data transfer pertaining to the services provided, the service provider undertakes technical and organisational measures corresponding to the safety risk level of the services provided, including but not limited to measures preventing obtaining and modifying personal data transferred in the Internet by unauthorised persons.

3.9. The Customer is obligated, in particular, to the following:

a) not to supply and not to provide any content forbidden by law, e.g. content propagating violence, defaming or infringing the personal interests and other rights of third parties;

b) to use the „Recommendation System” in the manner not disturbing its functioning, in particular, through the use of specified software and devices,

c) not to undertake activities such as: distributing or posting spam in connection to the service provided,

d) to use the System in a manner not inconvenient to other Customers, New Customers and Wina Wybrane Sp. z o.o.;

e) to use all the content posted as part of the service for private purposes only;

f) to use the service in a manner consistent with the provisions of law valid in Poland, the provisions of these Regulations, the E-shop regulations as well as general rules for using the Internet.

g) not to send a unique recommending link to minor persons and those whose behaviour indicates that they are not sober.

3.10. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not a party to a legal relationship connecting the Customer with its friends.

3.11. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not liable for the inappropriate or untimely use of the allocated rebate code by the Customer.

3.12. Wina Wybrane Sp. z o.o. is not liable for the Customer’s errors in copying a unique recommending link or its provision to an inappropriate person.

3.13. The Customer is not entitled to any claims against Wina Wybrane Sp. z o.o. due to the loss of a rebate code after providing it to the Customer.

3.14. Wina Wybrane Sp. z o.o. renders the right to refuse to implement a rebate code in the following cases:

a) expiry of a rebate code,
b) occurrence of technical problems preventing the use of a rebate code allocated to the Customer, due to the reasons beyond the control of Wina Wybrane Sp. z o.o. In such a case, Wina Wybrane Sp. z o.o., if feasible technically and organisationally, undertakes measures necessary to eliminate obstacles in the use of the said rebate code.

3.15. The return of the Goods by the Customer, purchased with the use of the said rebate code, is possible under terms and conditions valid in the E-shop Regulations.

IV Rebate code

4.1. Any bonuses granted to the Customer are denominated in Polish zlotys or expressed in percentages.

4.2. All the bonuses are visible in the Customer’s administrative panel.

4.3. The Customer is not allowed to exchange the bonus into cash.

4.4. The Customer is granted a bonus only for each first order of a New Customer.

4. 5. Each bonus or a sum of bonuses may be replaced with a rebate code (by pressing „Use your bonus” field) which may be used by the Customer while shopping in Wina Wybrane Sp. z o.o. E-Shop.

4.6. A rebate code must not be used for covering the costs of Goods delivery.

4.7. A rebate code is valid for 30 days of its generation date.

V „Recommendation System” Complaint

5.1. Wina Wybrane Sp. z o.o. undertakes measures in order to ensure the thoroughly correct performance of the service of the „Recommendation System” in the scope arising from the current technical knowledge and it will eliminate, in reliable time, all irregularities notified of by Customers.

5.2. If there are any problems with the implementation of the „Recommendation System”, the Customer must notify Wina Wybrane Sp. z o.o.

5.3. Any irregularities connected with the functioning of the service may be reported by the Customer in writing to the following address: Wina Wybrane Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa and by e-mail to sklep@mkondrat.pl or by means of a contact form.

5.4. The Customer must specify the following in a complaint: first and last name, correspondence address, type and date of occurring of an irregularity related to the functioning of the service.

5.5. Wina Wybrane Sp. z o.o. considers every complaint within 14 days and if it is impossible, it will inform the Customer within this period when its complaint will be processed.

VI Copyrights

6.1. Economic copyrights relating to any graphic elements and other content processed as part of the implementation of the „Recommendation System”, which constitute a piece of work within the meaning of the Act of 4 February 1994 on Copyrights and Related Rights, are granted only to Wina Wybrane Sp. z o.o.

6.2. Any copying, distributing and working on Wina Wybrane Sp. z o.o., its respective elements, and its image, as a whole, constituting a piece of work within the meaning of the Act on Copyrights and Related Rights, without express consent issued by Wina Wybrane Sp. z o.o. in writing constitute the infringement of its economic copyrights.

VII Personal Data Protection

7.1. The administrator of personal data processed in connection to the implementation of the „Recommendation System”, available as part of the E-Shop functionalities, is Wina Wybrane Sp. z o.o. The Customers’ personal data provided by such Customers in connection to the implementation of the „Recommendation System” are processed in order to provide a service available by electronic means (specified in Wina Wybrane Sp. z o.o. E-shop regulations) for marketing and complaint purposes. Providing personal data is voluntary but indispensable for the achievement of the aforementioned objectives. The Customer has the right to access the content of its personal data and to correct them.

7.2. We hereby inform that expressing consent to the processing of personal data for marketing purposes is voluntary but indispensable for using the „Recommendation System”. The Customers’ personal data may be provided to entities authorised to receive such data in accordance with applicable law, including competent judicial authorities.

VIII Concluding Provisions

8.1. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by competent courts in compliance with the provisions of relevant regulations of the Civil Proceedings Code.

8.2. Any disputes between Wina Wybrane Sp. z o.o. and the Customer who is not a consumer, within the meaning of Article 22(1) of the Civil Code, will be settled by a court competent for the venue of Wina Wybrane Sp. z o.o.

8.3. To any issues not settled herein, the following apply: the provisions of the E-shop Regulations as well as the provisions of the Civil Code, the provisions of the Act of electronically supplied services and other relevant regulations of the Polish law.