Regulamin akcji
„Sabotage Wine. Winiarze dla Ukrainy”
KONDRAT WINA WYBRANE
WINNICA L’OPERA Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem ogólnopolskiej akcji „Sabotage Wine. Winiarze dla Ukrainy” (zwanej dalej „Akcją”)
oraz fundatorem nagród jest Winnica L’Opera Sp. z o.o., ul. Milicka 19/2 55-100 Trzebnica (dalej zwana
„Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach „Sabotage Wine. Winiarze dla Ukrainy”
można wygrać jedną z trzech unikatowych butelek wina z winnicy L’Opera ze specjalną etykietą
dedykowaną Ukrainie, państwu, które ucierpiało w wyniku wojny z Rosją.
3. Opisana w niniejszym Regulaminie część akcji (zwana dalej „Akcją”) prowadzona jest na profilu
Facebook marki Kondrat Wina Wybrane: https://www.facebook.com/KondratWinaWybrane
(zwanym dalej „Profilem”), która jest partnerem Akcji.
4. Akcja trwa od 09.05.2022r. do 14.05.2022r. do godziny 12:00.
Akcja nie jest organizowana, administrowana ani sponsorowana przez portal Facebook, Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

Warunki Uczestnictwa
5. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają profil na portalu Facebook.
6. Akcja polega na tym, że w dniu 09.05.2022 r. na Profilu opublikowany zostanie post informujący o
Akcji (dalej zwany „Postem”), a osoby spełniające warunki uczestnictwa w Akcji będą mogły w
komentarzach pod Postem licytować jaką kwotę są gotowe wpłacić na NBU Opens Special Account to
Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces, tj. na specjalny rachunek w National Bank of Ukraine, na
którym zbierane są fundusze na pomoc Armii Ukrainy (https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniybank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi) w ramach akcji „Sabotage Wine.
Winiarze dla Ukrainy” w zamian za unikatową butelkę wina z Winnicy L’Opera ze specjalną etykietą
dedykowaną Ukrainie.
7. Po zakończeniu Akcji, tj. w dniu 14.05.2022 r. po południu, Organizator skontaktuje się za pomocą
wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu z trzema uczestnikami, którzy pod Postem zaoferowali
najwyższą kwotę, którą są gotowi wpłacić na rzecz Akcji, w informacji tej Organizator prześle
uczestnikowi dane ww. konta bankowego NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s
Armed Forces. Dane uczestników (w postaci nazwy profili uczestników na Facebooku), o których mowa
w niniejszym punkcie regulaminu zostaną również ogłoszone w relacji na Profilu.
8. Aby otrzymać nagrodę w postaci unikatowej butelki wina z oferty Kondrat Wina Wybrane ze specjalną
etykietą dedykowaną Ukrainie, osoba o której mowa w pkt. 7 powyżej musi, w terminie 5 dni od
otrzymania informacji z Profilu, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać na adres email
info@winnicalopera.pl potwierdzenie przelewu wskazanej przez siebie pod Postem kwoty na
rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 6 oraz adres, na który Organizator ma wysłać uczestnikowi
nagrodę (danej adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy oraz adres obejmujący ulicę, nr
budynku i nr lokalu jeżeli jest, kod pocztowy oraz miejscowość).
9. Po otrzymaniu od uczestnika e-maila, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Organizator
zweryfikuje, czy zadeklarowana przez uczestnika kwota faktycznie wpłynęła na podane konto bankowe
i jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, to w terminie __7__ dni prześle uczestnikowi pocztą kurierską
unikatową butelkę wina z Winnicy L’Opera ze specjalną etykietą dedykowaną akcji.

Reklamacje
10. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż do
dnia 26.05.2022 r.
11. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby
Organizatora lub mailem na adres info@winnicalopera.pl z dopiskiem: „Sabotage Wine. Winiarze dla Ukrainy”.
12. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od
otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez
uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację.
Dane osobowe
13. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Winnicą L’Opera Sp. z o.o., ul. Milicka 19/2 55-100
Trzebnica. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
14. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w celach
podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed
roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
15. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (zapisanych w nazwie profilu uczestnika na
portalu Facebook) ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
16. Podanie danych osobowych w postaci adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu jest dobrowolne,
ale niezbędne do otrzymania nagrody w Akcji – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu
doręczenia zwycięzcy nagrody.
17. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem
przepisów prawa, przysługuje im prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
18. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
20. Dane uczestników Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i
wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.
21. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarza.

Postanowienia końcowe
22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
23. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: info@winnicalopera.pl.
24. Organizator i współorganizator zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie
pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie
informował na Profilu oraz na stronie www.marekkondrat.pl marki Kondrat Wina Wybrane.
25. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, współorganizatora oraz na stronie
www.marekkondrat.pl.