§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj zestaw win musujących od Fausta!”: zwanego dalej „Konkursem” jest Kondrat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 3, kod pocztowy 00-094 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000422648, NIP 7010344897. Kondrat Sp. z o o. zwany jest dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego marekkondrat.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.marekkondrat.pl zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 10 do 15 grudnia 2013 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu .

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia 15 grudnia 2013 roku odpowiedzieć na pytanie: „Jakie certyfikaty ekologicznej produkcji posiadają wina z winnicy Faust?” oraz podać wymagane dane kontaktowe obejmujące imię, nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesłać na adres mailowy informacje@mkondrat.pl w tytule wiadomości wpisując „Faust”

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsze zgłoszenie nadesłane przez uczestnika.

4. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź ta nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
5. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej i zawierających poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, zostanie wylosowanych 5 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. Losowanie przeprowadzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 17 grudnia 2013 roku Organizator powiadomi o wygranej zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 zestawów trzech win musujących Faust, po jednym zestawie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3. Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem na adres wskazany przez uczestnika konkursu. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony po opublikowaniu wyników indywidualnie z nagrodzonymi uczestnikami drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego przez uczestnika wskazany w sposób określony w § 3 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Kondrat Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 3, 00–094 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs – Faust”. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Kondrat Sp. z o o.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.